Hořovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zde jsou k nahlédnutí plná znění některých vybraných zákonů:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI

 •  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 •  Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky
 • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Vyhláška ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
  • Vyhláška ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evrop. parlamentu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • Zákon č. 500/2004, správní řád
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 2
 • Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění účinnost od 01. 01. 2009
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
  • Vyhláška ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 • Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
  • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
  • Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • Vyhláška č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraj a obce……
  • České účetní standardy č. 701 – 710 3
  • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  • Vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
  • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Zákon č. 526/1990 sb., o cenách
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
 • Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
  • Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
 • Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  • Usnesení vlády ČR č. 595 ze dne 25. 10. 1995, o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
  • Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství 4
 • Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
 • Zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech do katastru nemovitostí
  • Vyhláška č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.)
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.,
  • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.,
  • Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 270/2009 Sb., o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 5
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách
 • Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Vyhláška č, 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  • Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon
 • Zákon 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích…
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně dalších zákonů
  • Vyhláška č. 167/2002 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel
  • Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod 6
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
  • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
 • Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon
 • Zákon č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád  Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně ŽZ
 • Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění ochrany státu a o změně ŽZ
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • Vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  • Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Při osobním jednání na městském úřadě jsou příslušné právní předpisy k nahlédnutí na jednotlivých odborech městského úřadu v úředních hodinách stanovených pro veřejnost. Vybrané právní předpisy jsou též k dispozici v podatelně ve vstupním vestibulu budovy městského úřadu, která je veřejnosti přístupná v celém rozsahu pracovní doby městského úřadu od pondělí do pátku.