Město Hořovice
Hořovice

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou klíčem k Vašemu soukromí!

Ochrana soukromí je zaručena Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod.
Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti při nakládání s nimi.

S postupující globalizací současné informační společnosti a s možnostmi, které nabízejí nové komunikační a počítačové technologie, je soukromí každého občana vystaveno rostoucím rizikům. Proto je ochrana osobních údajů a soukromí jednou ze základních demokratických hodnot pro třetí tisíciletí.

Co byste měli vědět?

Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou prozradit často více, než si přejete, aby bylo známo.

Osobní údaje informují o Vaší osobě, o Vašich zálibách a zvyklostech, o Vašich vlastnostech či názorech, o různých stránkách Vaší osobnosti, o Vašich majetkových poměrech. Vypovídají také o tom, jaké máte vztahy k jiným lidem, ale i tom, jaký je Váš zdravotní stav a jaký je styl Vašeho života. Jejich propojováním je možné vytvořit si obraz o tom, kdo jste a jak žijete.

Vaším osobním údajem je tedy jakýkoliv údaj, který se týká Vaší osoby.
Některé osobní údaje Vás jednoznačně odlišují od jiných občanů – nazývají se identifikační údaje.

Jsou to nejčastěji:

 • jméno a příjmení
 • adresa Vašeho bydliště
 • datum narození, rodné číslo

Zneužitím některých osobních údajů může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně. Takové údaje označujeme jako citlivé.

Citlivé osobní údaje vypovídají:

 • o národnostním, rasovém nebo etnickém původu
 • o politických postojích
 • o členství v odborových organizacích
 • o náboženství a filozofickém přesvědčení
 • o odsouzení za trestný čin
 • o zdravotním stavu
 • o sexuálním životě
 • o jedinečných biologických rysech (biometrické údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj, genetické charakteristiky)

Dostanou-li se Vaše osobní údaje do nepovolaných rukou, může se za Vás dokonce vydávat jiná osoba a poškodit Vás. Tento poměrně nový typ kriminální činnosti se nazývá „krádež identity“ (nebo také „krádež totožnosti“) a v technologicky vyspělých zemích je stále častějším jevem.

Co byste ještě měli vědět?

Za jistých podmínek lze Vaše osobní údaje k různým účelům shromažďovat, ukládat, předávat či jinými způsoby zpracovávat.

Pamatujme si:

Zpracovávat lze jen pravdivé a přesné údaje.
Zpracovávat osobní údaje lze pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny (tj. musí být předem stanoveno, kdo, proč a jak má zájem Vaše údaje zpracovávat).
Shromažďovat osobní údaje je možné pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Uchovávat osobní údaje lze pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění stanoveného účelu.

Jaká jsou Vaše práva?

Ke zpracování Vašich osobních údajů může opravňovat určitý zákon (máte právo vědět jaký). Nebo je ke zpracování Vašich osobních údajů zapotřebí Váš souhlas. Při zpracování citlivých údajů musí tento souhlas být výslovný (to znamená, že musíte souhlasit se zpracováním každého jednotlivého citlivého údaje). Souhlasem se rozumí Váš svobodný a vědomý projev vůle, kterým dáváte svolení ke zpracování Vašich osobních údajů. Ten, kdo ho po Vás vyžaduje, musí prokázat, že ho od Vás získal.

Máte právo být informováni:

 • o osobních údajích, které jsou o Vás zpracovávány
 • o způsobu jejich zpracování
 • o rozsahu a účelu jejich zpracování
 • o sídle toho, kdo Vaše osobní údaje zpracovává
 • o předávání Vašich osobních údajů jiným subjektům

Na písemnou informaci máte nárok, kdykoli o ni požádáte, za tento úkon od Vás může být požadována přiměřená úhrada nákladů, které při tom vznikají.
Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje nejsou správné, máte právo na opravu, doplnění, případně na výmaz osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány.
Případné omezení těchto Vašich práv může být stanoveno pouze zákonem.

Nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů provádí dozor Úřad pro ochranu osobních údajů, který také poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.

Různé informace, materiály a zajímavosti z oblasti ochrany osobních údajů a soukromí a zejména oficiální stanoviska a názory Úřadu najdete také na internetové adrese: www.uoou.cz.

Pro občana

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
4
27
4
28
4
29
3
30
3
31
3
1
3
2
4
3
4
4
4

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...