Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Obsah

Stránka

Revitalizace rybníka Valcverk

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

11. 8. 2016 Zobrazit více

Rekonstrukce ulice Strmá v Hořovicích

U K O N Č E N O  !

16. 6. 2015 Zobrazit více

Zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640 v Hořovicích

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu
U K O N Č E N O !

12. 12. 2014 Zobrazit více

HOŘOVICE – OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

U K O N Č E N O  !

Výzva k podání cenové nabídky

 

HOŘOVICE – OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

 

Veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

Město Hořovice vyzývá k podání cenové nabídky

 

 

1. Zadavatel

 

Město Hořovice;

Palackého náměstí 2/2

268 01 Hořovice

IČ: 00233242

Tel.: 311 545 301

E-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz

Zastoupené panem Ondřejem Vaculíkem, starostou města

Kontaktní osoba: Ing. David Grunt, e-mail: grunt@mesto-horovice.cz, tel.: 311 545 379

 

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je obnova veřejné zeleně na Palackého náměstí v Hořovicích. Realizace bude provedena dle zpracované dokumentace, která je rozdělena na dvě části. První dokumentace je zpracována pro plochu před nově vybudovanými veřejnými záchody a druhá dokumentace je zpracována pro ostatní zelené plochy na Palackého náměstí, kromě ploch umístěných jižně za budovou Městského úřadu, kde vzhledem k vedení inženýrských sítí nelze provádět výkopové práce a provést nad těmito sítěmi výsadbu stromů či keřů. Při samotné realizaci bude nejprve provedena obnova plochy před veřejnými WC. Plochy na kterých je nutné provádět kácení stromů či keřů budou realizovány v době vegetačního klidu, tedy nejdříve od 1. 10. 2014.

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

 

Předpokládaný termín zahájení prací je září 2014 a termín dokončení prací listopad 2014.

V případě, že nebude možné provést výsadbu stromů v tomto termínu, bude provedena v jarních měsících roku 2015. Nejzazší termín pro dokončení realizace je do 30. 4. 2015.  Místem plnění je Palackého náměstí v k.ú. Hořovice obec Hořovice na parcelách číslo 441/1, 441/2 a 444.

 

4. Způsob zpracování cenové nabídky – obsah a forma

 

Zadávací dokumentace obsahuje dva výkazy výměr dle jednotlivých dokumentací.

Nabídkovou cenu strukturujte:

  • Cena za realizaci bez DPH a včetně DPH,

 

5. Podklady pro podání nabídky

 

Podklady budou na vyžádání poskytnuty elektronicky na kontaktní adrese MěÚ Hořovice, Ing. David Grunt, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice, tel. č. 311 545 379, e-mail: grunt@mesto-horovice.cz.

 

Podkladem pro zpracování nabídky je:

  • Dokumentace obnovy veřejné zeleně na Palackého náměstí v Hořovicích.
  • Výkazy výměr
  • Smlouva o dílo (bude poskytnuta zadavatelem)

 

6. Náležitosti nabídky

 

Nabídka musí být podána v českém jazyce a musí obsahovat:

 

  • uchazečem podepsaný návrh smlouvy o dílo s návrhem ceny (bez DPH) a s návrhem ceny (včetně DPH) a s doplněním identifikačních údajů uchazeče. Návrh smlouvy bude poskytnut zadavatelem.
  • Vyplněné položkové rozpočty v zadavatelem poskytnutých výkazech výměr.
  • živnostenský list pro předmět činnosti týkající se zakázky,

 

 

8. Prohlídka místa plnění

 

Prohlídka místa plnění realizace není stanovena. V případě zájmu je možné uskutečnit místní prohlídku po domluvě s kontaktní osobou: Ing. David Grunt – e-mail: grunt@mesto-horovice.cz, telefon: 311 545 379

 

9. Místo a způsob podání nabídky

 

Nabídku je nutno doručit do podatelny MěÚ Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice nejpozději do pátku 29. 08. 2014, 10.00 hodin v uzavřené obálce opatřené razítkem nebo podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Obálky je nutné označit heslem „VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - HOŘOVICE – OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ  – NEOTEVÍRAT“.

 

Úřední hodiny podatelny MěÚ Hořovice jsou: Po, St 8:00 až 17:00, Út, Čt 8:00 až 14:30 a Pá 8:00 až 13:00 hodin.

 

10. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

 

Otevírání obálek je neveřejné.

 

11. Kritéria hodnocení nabídky

 

Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který splní všechny podmínky této výzvy a ve smlouvě o dílo uvede nejnižší cenu.

 

12. Informace o výběru nejvýhodnější nabídky a výsledku výběrového řízení

 

Nejvýhodnější nabídku posoudí Rada města Hořovice na svém zasedání. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni písemně.

 

13. Platební podmínky

 

Splatnost daňových dokladů bude 30 dní od doručení daňového dokladu do podatelny MěÚ Hořovice.

 

14. Další podmínky

 

Zadavatel je oprávněn podmínky výběrového řízení, včetně podmínek uvedených v této výzvě změnit. Oznámení o změně zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení, a současně zašle oznámení o změně všem dodavatelům, kterým byla tato výzva zaslána. Změnu podmínek je zadavatel oprávněn učinit nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je po celou dobu výběrového řízení, až do okamžiku podpisu smlouvy o dílo zadavatelem, oprávněn výběrové řízení zrušit a smlouvu neuzavřít. Dodavatelé nejsou v takovém případě oprávněni požadovat úhradu jakýchkoli nákladů, výloh nebo náhrady škody.

 

 

 

V Hořovicích dne 21. 7. 2014

 

Ing. David Grunt

Referent odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice

 

Návrh smlouvy zde ke stažení

 

 

 

 

 

 


8. 8. 2014 Zobrazit méně

Stránka