Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigace

Obsah

 

Z usnesení č. 3 Rady města Hořovice ze dne 4. 2. 2009         

Radní podle § 102, písm. n, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích schválili „Pravidla pro vyřizování podání městu, včetně petic a stížností“, jež ve formě předpisu (v příloze originálu zápisu) konkretizují postup města s ohledem na zákon č. 85 / 1990 Sb., o právu petičním a zákon č. 500 / 2004, správní řád. Tato pravidla se zavázali sami dodržovat. 

 

Vnitřní předpis č. 1 / 2009

Pravidla pro vyřizování podání městu, včetně petic a stížností.

V návaznosti na usnesení rady města Hořovice č. 3 / 2009, kterým se radní podle § 102, písm. n,
zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích zavázali dodržovat následující pravidla, je vydán tento vnitřní
předpis, konkretizující postup města s ohledem na zákon č. 85 / 1990 Sb., o právu petičním a zákonč. 500 / 2004, správní řád a je závazný pro zaměstnance města Hořovice, zařazené do městského úřadu.

 1. Příjemce je povinen všechna písemná podání, s výjimkou mailové pošty elektronicky
  nepodepsané, nejpozději druhý den předat k zaevidování podatelně městského úřadu. Je-li podání sděleno ústně a nelze-li je ihned vyřídit, sepíše o něm příjemce písemný záznam, který předá nejpozději druhý den podatelně, která s použitím spisové služby tuto písemnost zaregistruje.
 2. Podatelna veškerou roztříděnou poštu systémem podle vnitřního předpisu č. 3 / 2005 - Spisový a skartační řád, denně předkládá k revizi tajemníkovi a následně vedoucímu odboru k přidělení příslušnému úředníkovi jenž vede řízení. Jakékoliv podání je posuzováno podle jeho obsahu, nikoliv podle názvu, nebo podle osoby či orgánu města uvedeného v adrese.
 3. Jedná-li se o petici nebo stížnost nebo jiné podání mající charakter podnětu k jednání samosprávy, příslušný odbor neprodleně učiní podání radě s odborným návrhem na její usnesení. Starosta, případně tajemník mohou s ohledem na obsah, nebo naléhavost předložit radě podání k přímému rozhodnutí, tím však není dotčena povinnost předat podání podatelně k zaevidování. Rada se usnese tak, aby do 30 dnů od doručení město písemně odpovědělo tomu, kdo podání učinil, případně tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu podání a způsob jeho vyřízení.
 4. Nepatří-li podání do působnosti městského úřadu, resp. města, postoupí ji úředník, resp. sekretariát podle pokynů nadřízených do pěti dnů příslušnému orgánu veřejné správy (tj. např. policii, soudu, krajskému úřadu) a zároveň o tom uvědomí autora podání.
 5. Stížnosti řešitelné správním orgánem, který vede řízení, jsou vyřizovány tímto správním orgánem podle zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád.
 6. V případě, že je podání využito jako podnět ke kontrole, je o konkrétních kontrolních zjištěních pisatel informován, pouze pokud k takovému postupu existuje právní důvod.
 7. Opakuje-li pisatel již prošetřené podání, aniž by uváděl nové skutečnosti, je možno toto jeho podání založit bez odpovědi poté, co je ověřeno, že původní podání bylo řádně prošetřeno a vyřízeno a pisatel byl na tuto skutečnost upozorněn.
 8. Podání, z jehož obsahu je zřejmé, že bylo zasláno pouze na vědomí, se zaeviduje a uloží bez vyrozumění zasilatele.
 9. Anonymní podání příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako ostatní podání.
 10. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města Hořovice usnesením č. 3 dne 4. února 2009.
 11. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 10. února 2009. Zároveň se tímto dnem ruší Vnitřní předpis č. 4 / 2005 - Zásady vyřizování petic a stížností.

 

 

Ing. Ladislav Kazda, tajemním MěÚ Hořovice