Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Obsah

PŘEHLED POPLATKŮ          FORMULÁŘE
 

Poplatek za odpad
Poplatky ze psů
Poplatek ze vstupného
Nájem pozemku
Prodej pozemku
Nájem nemovitosti
Prodej nemovitosti
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky, pokuty
 Informace:
poplatek za odpad a psy:  plat@mesto-horovice.cz
poplatek za prostranství, vstupné a ubytovací kapacitu: popl@mesto-horovice.cz 

Obecné informace o způsobu hrazení poplatků

Veškeré poplatky je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
ve dnech úředních hodin pro veřejnost  pondělí a středa  8,00 hod - 17,00 hod
Poplatky lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. Jestliže si nejste jisti správností variabilních symbolů, vyžádejte si je nebo je konzultujte na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz.
 

Poplatky ze psů; jsou vyměřeny na základě  vyhlášky

Poplatek se platí za psy starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa, držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo ve správním obvodu města Hořovice.

Základní sazby poplatků činí ročně:

 1. za psa chovaného v rodinném domku a v obytném domě do dvou bytů 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa v domácnosti 300 Kč
 2. za psa chovaného v obytném domě s více byty 800 Kč, za druhého a každého dalšího psa v domácnosti 1.200 Kč
 3. za psa, jehož držitel pobírá invalidní, starobní, vdovský, vdovecký nebo sirotčího důchod, který je jediným zdrojem příjmu, 200 Kč, poplatek za druhého a každého dalšího psa v takové domácnosti je 300 Kč
 4. za psa chovaného právnickými osobami, které používají psa pro střežení objektu, 1.350 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500 Kč

Nárok na slevu na poplatku má držitel psa, který trvale bydlí v odlehlých částech města a psa používá ke střežení objektu a to ve výši 50%, u druhého a každého dalšího psa takového držitele se základní sazba poplatku zvyšuje o 50%.
SPLATNOST POPLATKU
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to:

 • nečiní-li více než 200 Kč ročně - nejpozději do 31. května 2018 činí-li více než 200 Kč ročně, držitel zaplatí dvě stejné splátky vždy do 31. května 2018 a 30. září 2018

Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit původní výši poplatku o 50%.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. Vzhledem k tomu, že je v současné době vybírání místních poplatků prováděno novým software systémem, doporučujeme občanům vyžádat si na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz variabilní symbol.
Nebo je možno použít: 
 • u psa hlášeného v bytové jednotce lze použít při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1341 + datum narození držitele psa  (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako specifický symbol č. popisné.
 • u psa hlášeného v rodinném domě lze použít při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1341 + č. popisné

 


 ; na základě Poplatek za odpad vyhlášky  platí:

a) občan (fyzická osoba),

 1. který má v obci trvalý pobyt,
 2. kterému byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. který podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

b) občan (fyzická osoba), která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu a na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

Doba splatnosti poplatku za komunální odpad: nejpozději do 31. 5. 2018

Sazba poplatku za komunální odpad:

a) Kč 500 /rok, občan mladší 70 let/

b) Kč 400 /rok, občan nad 70 let, nebo narozený do 31.12.1948/

c) Kč 500 /rok, občan, který má ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba/

        Způsob úhrady poplatku za komunální odpad:

 • Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
 • Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.
  Občané si mohou na e-mailové adrese: plat@mesto-horovice.cz  vyžádat variabilní symbol (každý poplatník má svůj). Pokud tak neučiní, lze bezhotovostní platby provádět tímto způsobem:
 • Občané hlášeni k pobytu v bytové jednotce použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + datum narození (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako specifický symbol č. popisné.
 • Občané hlášeni k pobytu v rodinném domě použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + č. popisné. Za všechny osoby hlášené k pobytu v RD lze zaplatit poplatek najednou.
 • Fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, bude na základě ohlašovací povinnosti pro případ bezhotovostní platby přidělen variabilní symbol. 

        Osvobození od poplatku:

 • do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

 • do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 • jako nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

 • v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 • od poplatku se dále osvobozují: držitelé průkazu ZTP/P, kteří jej doloží osoby dlouhodobě pobývající v cizině a tuto skutečnost oznámí


 

Poplatek ze vstupného; na základě  vyhlášky a správního rozhodnutí

var. symbol: 1344
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.  
  
var. symbol: 1343
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbouna čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 
 

 Poplatek z ubytovací kapacity;  vyhláška a správní rozhodnutí

var. symbol: 1345
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 
  

   Poplatek za nájem pozemku – na základě smlouvy

var. symbol: 2131 (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349 / 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.

 

       Poplatek za prodej pozemku – na základě smlouvy

var. symbol: 3111číslo pozemku (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou a čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100.
 

Poplatek za nájem nemovitosti – na základě smlouvy

var. symbol:  2132 číslo popisné

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.
 

Poplatek za prodej nemovitosti – na základě smlouvy

var. symbol:  3112 číslo popisné
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.
 

Správní poplatky
Jedná se o poplatky vyplývající z výkonu státní správy,

var. symbol: 1361 a číslo jednací.
Pokud úředník vydá složenku, uvádí se vždy celý symbol, který je na ní uveden.
Týká se poplatků na výherní hrací přístroje, stavební povolení, poplatky za pasy a občanské průkazy, povolení živnosti atd.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl nebo bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/ 0100.
 

Pokuty
Jedná se o veškeré pokuty uložené příslušnými odbory MěÚ.

 

Pro platbu se vždy použije VS 2210 číslo jednací
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl
nebo bezhotovostní platbou  na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.


Závěrem dovolte, abychom Vám všem předem poděkovali za vstřícný přístup k placení poplatků. Přáli bychom si, aby se tato forma placení stala dalším krokem ke zlepšení komunikace mezi občany a úředníky.

 
Za odbor finanční  Bc. Aleš Trojan