Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

Žádosti o informace

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informace k postupu Městského úřadu Hořovice a Města Hořovice
 při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 
Žádost o informaci se podává ústně, písemně, nebo prostřednictvím elektronické podatelny. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 
Ústně: osobně nebo telefonicky na tel. č. 311 545 301 (spojovatelka)
Písemně na adresu: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice
Prostřednictvím elektronické podatelny úřadu:
e-podatelna@mesto-horovice.cz
Faxem na č.: 311 545 313
Datovou zprávou na adresu datové schránky města Hořovice: yjmbxfn
 
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci.
Žadatel nemusí sdělovat ani prokazovat právní či jiný zájem pro účel své žádosti.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a dále žadatelova adresa pro doručování. Za doručovací adresu je považována i elektronická adresa. V případě, že žádost výše uvedené náležitosti neobsahuje, není žádostí ve smyslu zákona.
Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování
 • u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Písemná žádost nesmí být formulována příliš obecně, musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována.
Jestliže žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve povinný subjekt žadatele do sedmi dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel svoji žádost do třiceti dnů ode dne doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.
 
 
Hořovice, 1. března 2011          

  
 

 
 

Ostatní podání doručená Městskému úřadu Hořovice

 

Vnitřní předpis č. 1 / 2009

Pravidla pro vyřizování podání městu, včetně petic a stížností.

 

V návaznosti na usnesení rady města Hořovice č. 3 / 2009, kterým se radní podle § 102, písm. n, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích zavázali dodržovat následující pravidla, je vydán tento vnitřní předpis, konkretizující postup města s ohledem na zákon č. 85 / 1990 Sb., o právu petičním a zákon č. 500 / 2004, správní řád a je závazný pro zaměstnance města Hořovice, zařazené do městského úřadu.

 

 1. Příjemce je povinen všechna písemná podání, s výjimkou mailové pošty elektronicky nepodepsané, nejpozději druhý den předat k zaevidování podatelně městského úřadu. Je-li podání sděleno ústně a nelze-li je ihned vyřídit, sepíše o něm příjemce písemný záznam, který předá nejpozději druhý den podatelně, která s použitím spisové služby tuto písemnost zaregistruje.

 

 1. Podatelna veškerou roztříděnou poštu systémem podle vnitřního předpisu č. 3 / 2005 – Spisový a skartační řád, denně předkládá k revizi tajemníkovi a následně vedoucímu odboru k přidělení příslušnému úředníkovi, jenž vede řízení. Jakékoliv podání je posuzováno podle jeho obsahu, nikoliv podle názvu, nebo podle osoby či orgánu města uvedeného v adrese.

 

 1. Jedná-li se o petici nebo stížnost nebo jiné podání mající charakter podnětu k jednání samosprávy, příslušný odbor neprodleně učiní podání radě s odborným návrhem na její usnesení. Starosta, případně tajemník mohou s ohledem na obsah, nebo naléhavost předložit radě podání k přímému rozhodnutí, tím však není dotčena povinnost předat podání podatelně k zaevidování. Rada se usnese tak, aby do 30 dnů od doručení město písemně odpovědělo tomu, kdo podání učinil, případně tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu podání a způsob jeho vyřízení.

 

 1. Nepatří-li podání do působnosti městského úřadu, resp. města, postoupí ji úředník, resp. sekretariát podle pokynů nadřízených do pěti dnů příslušnému orgánu veřejné správy (tj. např. policii, soudu, krajskému úřadu) a zároveň o tom uvědomí autora podání.

 

 1. Stížnosti řešitelné správním orgánem, který vede řízení, jsou vyřizovány tímto správním orgánem podle zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád.

 

 1. V případě, že je podání využito jako podnět ke kontrole, je o konkrétních kontrolních zjištěních pisatel informován, pouze pokud k takovému postupu existuje právní důvod.

 

 1. Opakuje-li pisatel již prošetřené podání, aniž by uváděl nové skutečnosti, je možno toto jeho podání založit bez odpovědi poté, co je ověřeno, že původní podání bylo řádně prošetřeno a vyřízeno a pisatel byl na tuto skutečnost upozorněn.

 

 1. Podání, z jehož obsahu je zřejmé, že bylo zasláno pouze na vědomí, se zaeviduje a uloží bez vyrozumění zasilatele.

 

 1. Anonymní podání příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako ostatní podání.

 

 1. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města Hořovice usnesením č. 3 dne 4. února 2009.

 

 1. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti 10. února 2009. Zároveň se tímto dnem ruší Vnitřní předpis č. 4 / 2005 – Zásady vyřizování petic a stížností.

 

 

Ing. Ladislav Kazda

 
 
  
 

 
 
 
Jak se odvolat při odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
 
 
Žádost o informace lze odmítnout buď zcela, nebo jen z části. Pokud povinný subjekt odmítne poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.
 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání. Odvolání se podává u pověřeného úředníka, který jej společně s veškerou spisovou dokumentací předá odvolacímu orgánu, a to do patnácti dnů ode dne doručení odvolání.
 
O odvolání rozhoduje:
 • rada města – jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, týkající se informací ve věcech samostatné působnosti obce
 • starosta města – v ostatních případech (tj. jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, týkající se informací ve věcech přenesené působnosti).
 
Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od předložení odvolání pověřeným pracovníkem. Odvolací orgán poté rozhodne tak, že:
 • postup pověřeného pracovníka potvrdí
 • pověřenému pracovníku přikáže ve lhůtě nejdéle do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolacího orgánu žádost vyřídit či v případě nákladů spojených s poskytnutím informace přikáže zjednání nápravy, jde-li o náklady za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám či vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v případě nákladů spojených s poskytnutím informace tyto může snížit (tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti).
 
Rozhodnutí odvolací orgán písemně oznámí žadateli a pověřenému pracovníku. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
 
 
 
 Hořovice, 1. března 2011
 

 
 
Vnitřní předpis č. 2 2011 - Pravidla pro vyřizování podání

  


 

 

 

Sazebník úhrad zde ke stažení

 

 

 


 

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019 zde ke stažení
2018 zde ke stažení
2017 zde ke stažení
2016 zde ke stažení
2015 zde ke stažení
2014 zde ke stažení
2013 zde ke stažení
2012 zde ke stažení 
2011 zde ke stažení
2010 zde ke stažení
2009 zde ke stažení
2008 zde ke stažení
2007 zde ke stažení
2006 zde ke stažení

  


 

PŘEHLEDY
vyžádaných informací

2020  zde ke stažení Aktualizováno 12. 11. 2020

priloha MUHO 22311a zde ke stažení
priloha MUHO 22311b zde ke stažení
priloha MUHO 22311c zde ke stažení
priloha MUHO 22311d zde ke stažení
priloha MUHO 22311e zde ke stažení
priloha MUHO 22311f zde ke stažení
priloha MUHO 22311g zde ke stažení

priloha MUHO 21096 zde ke stažení

priloha MUHO 21240 zde ke stažení

priloha MUHO 21239 a zde ke stažení
priloha MUHO 21239 b zde ke stažení
priloha MUHO 21239 c zde ke stažení
priloha MUHO 21239 d zde ke stažení

příloha MUHO 19619 zde ke stažení

příloha MUHO 19210 zde ke stažení
příloha MUHO 14774 a zde ke stažení
příloha MUHO 14774 b zde ke stažení
příloha MUHO 14774 c zde ke stažení
příloha MUHO 14774 d zde ke stažení
 
příloha MUHO 17517a zde ke stažení
příloha MUHO 17517b příloha 17517 b.pdf (1.5 MB)
příloha MUHO 16752 zde ke stažení
příloha doplnění MUHO 5455 zde ke stažení
příloha MUHO 1590 zde ke stažení
příloha MUHO 14689 zde ke stažení
příloha MUHO 4351 B zde ke stažení
příloha MUHO 4351 A  zde ke stažení
příloha MUHO 11096 zde ke stažení
příloha MUHO 11251 zde ke stažení
příloha MUHO 7986 zde ke stažení
příloha MUHO 9619 zde ke stažení
příloha MUHO 8797 zde ke stažení
příloha MUHO 9074A zde ke stažení
příloha MUHO 9074B zde ke stažení
příloha MUHO 9074C zde ke stažení
příloha MUHO 8270 zde ke stažení
příloha MUHO 7145 zde ke stažení
příloha MUHO 6904 zde ke stažení
příloha MUHO 6715 zde ke stažení
příloha MUHO 6657 zde ke stažení
příloha MUHO 5455 A zde ke stažení
příloha MUHO 5455 B zde ke stažení
příloha MUHO 5455 C zde ke stažení
příloha MUHO 5455 D zde ke stažení
příloha MUHO 5455 E zde ke stažení
příloha MUHO 5455 F zde ke stažení
příloha MUHO 5455 G zde ke stažení
příloha MUHO 5455 H zde ke stažení
příloha MUHO 5455 CH zde ke stažení
příloha MUHO 5137 zde ke stažení
příloha MUHO 5131a zde ke stažení
příloha MUHO 5131b zde ke stažení
příloha MUHO 5131c zde ke stažení
příloha MUHO 5131d zde ke stažení
příloha MUHO 5131e zde ke stažení
příloha MUHO 5131f zde ke stažení
příloha MUHO 5131g zde ke stažení
příloha MUHO 5131h zde ke stažení
příloha MUHO 5131ch zde ke stažení
příloha MUHO 5131i zde ke stažení
příloha MUHO 5131j zde ke stažení
příloha MUHO 5115 zde ke stažení
příloha MUHO 4403 zde ke stažení
příloha MUHO 4403 zde ke stažení
příloha MUHO 1605 zde ke stažení
příloha MUHO 804a zde ke stažení
příloha MUHO 804b zde ke stažení
příloha MUHO 804c zde ke stažení
příloha MUHO 804d zde ke stažení

příloha MUHO 1291

 

2019 zde ke stažení Aktualizováno  27. 11. 2019
příloha MUHO 25777
příloha MUHO 23541
příloha MUHO 22972a
příloha MUHO 22972b
příloha MUHO 21 840
MUHO 20456 příloha.pdf (203.47 kB)
příloha MUHO 19719 příloha 19719.pdf (109.01 kB)
příloha MUHO 18290a a.pdf (193.82 kB)
příloha MUHO 18290a b.pdf (4.22 MB)
příloha MUHO 17637 příloha MUHO 17637.pdf (619.82 kB)
příloha MUHO 20456b příloha 20456 b.pdf (275.43 kB)


MUHO 17083 Příloha 1Příloha 2

Příloha MUHO 15453.pdf (444.02 kB)
Příloha MUHO 15453-1.pdf (369.49 kB)

Příloha k odpovědi MUHO 13714 zde ke stažení (162.51 kB)
Příloha k odpovědi MUHO 14432 zde ke stažení(156.11 kB)
Příloha k odpovědi MUHO 14433 zde ke stažení (170.94 kB)

MUHO 13739 odpověď zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 12739 příloha č. 1 F_ODP_PROD Hořovice 2019 
zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 12739 EKO-KOM - PŘÍLOHA Č.2 - DOTAZNÍK 2018
zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 13147 příloha 1.  - odpověď na žádost o podání informace zde ke stažení
MUHO 13147 příloha 2 - rozhodnutí o odmítnutí části žádosti_new zde ke stažení

Příloha k odpovědi MUHO/12320/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/6025/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/6107/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/6366/2019 - 1 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/6366/2019 - 2 zde ke stažení

Příloha k odpovědi MUHO/5959/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/5386/2019 - 1 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/5386/2019 - 2 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/5386/2019 - 3 zde ke stažení

Příloha k odpovědi MUHO/3787/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/3823/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/2782a/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/2782b/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/2782c/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO/2782d/2019 zde ke stažení

Příloha k odpovědi MUHO/2783/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 2623/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 2648/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 1930/2019 zde ke stažení

Příloha k odpovědi MUHO/139/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi
 MUHO/957/2019 zde ke stažení
Příloha k odpovědi
 MUHO/1856/2019 zde ke stažení

2018 zde ke stažení Aktualizováno  4. 12. 2018
Příloha k odpovědi MUHO 24774 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 24764 zde ke stažení
Příloha k odpovědi MUHO 23963 zde ke stažení
Přílohy k dotazu MUHO/16710/2018
Příloha č. 1 zde ke stažení
Příloha č. 2 zde ke stažení
Příloha č. 3 zde ke stažení
Příloha č. 4 zde ke stažení
Příloha č. 5 zde ke stažení
Příloha č. 6 zde ke stažení


2017 zde ke stažení Aktualizováno  8. 1. 2018
Přílohy k dotazu MUHO/18421/2017
Pozemek p.č. 892_5 - Příloha č. 1 - Podmínky zde ke stažení
Pozemek p.č. 892_5 - Příloha č. 2 - Smlouva o účasti zde ke stažení

2016 zde ke stažení Aktualizováno  10. 1. 2017                        
2015 zde ke stažení  Aktualizováno  21. 12. 2015                            
2014 zde ke stažení  

Přílohy k dotazu MUHO/14316/2014

2014 9 25 - Domov Na Výsluní Hořovice - ZL 2014 zde ke stažení
2014 9 25 - Materiál odboru VVP pro zastupitelstvo města zde ke stažení
2014 9 25 - … -  prominutí dluhu zde ke stažení
2014 9 25 - … - prominutí dluhu - smluvní pokuty – žádost
2014 9 25 - OZV č  2-2014 Hořovice - důvodová zpráva zde ke stažení
2014 9 25 - OZV č  2_2014 Hořovice zde ke stažení
2014 9 25 - OZV č  2_2014 Hořovice – mapa zde ke stažení
Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů -  příloha č  1 - úpravy dle rady zde ke stažení
Podání pro radu-Financování sociálních služeb 2 zde ke stažení
Smlouva zde ke stažení
Vyúčtování a závěrečná zpráva Hořovice - příloha č  3 zde ke stažení
Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu města-úpravy dle rady zde ke stažení
Žádost o dotaci Hořovice - příloha č  2 zde ke stažení

 

2013 zde ke stažení
2012 zde ke stažení  
2011 zde ke stažení
2010 2. polovina roku zde ke stažení
2009 2. polovina roku zde ke stažení
2009 1. polovina roku zde ke stažení
2008 2. polovina roku zde ke stažení
2008 1. polovina roku zde ke stažení

 


 


 

 

 Výkazy města Hořovice

Na webových stránkách www.statnipokladna.cz si na levé straně dole vyhledáte řádek MONITOR, po jeho rozkliknutí - vpravo vyhledávání ÚJ (účetních jednotek), zadáte IČO 00233242 a město Hořovice a dostanete se na stránku výkazů vč. grafů.