Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Obsah

Elektronická podatelna města Hořovice přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) na základě:

 • zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat městu podání v elektronické podobě. Datové zprávy lze městu zasílat e-mailem na e-podatelna@mesto-horovice.cz , prostřednictvím datové schránky yjmbxfn, nebo omezeně přes www formulář. Podání v elektronické podobě spolu s přílohami je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Důležité: E-mailové adresy zaměstnanců nejsou určeny pro příjem podání určených městu Hořovice.

A. Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

 • Maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím e-podatelna@mesto-horovice.cz včetně vložených dokumentů je 10 MB, maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím datové schránky včetně vložených dokumentů je dána provozovatelem datových stránek.

Důležité: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva doručena.

 • Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému města (např. viry, trojský kůň, nečitelný kód atd.), považuje se takové elektronické podání, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží se k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.
 • Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovávají a nepřihlíží se k nim. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Důležité: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

 • Město přijímá v souladu s právními předpisy (např. § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád atd.) podání v elektronické podobě (např. žádost, vyjádření účastníků, stížnost, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu podatelny POUZE v těchto datových formátech
  • pdf (Portable Document Format)                                         
  • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
  • fo/zfo (602XML Filler dokument)
  • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
  • odt (Open Document Text)
  • ods (Open Document Spreadsheet)    
  • odp (Open Document Presentation)
  • txt (prostý text)
  • rtf (Rich Text Format)
  • doc (MS Word Document)
  • xls (MS Excel Spreadsheet)
  • ppt (MS PowerPoint Presentation)
  • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  • png (Portable Network Graphics)
  • tiff (Tagged Image File Format)
  • gif (Graphics Interchange Format) 
  • mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase
  • wav (Waveform Audio Format)   

Důležité: Dokumenty zaslané městu v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Město dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Důležité: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit je jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 • Do předmětu datové zprávy uvádějte stručně její obsah, urychlíte tím zpracování.
 • Datovou zprávu, nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno za nedodané, v souladu § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, dále se nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

B. Podepisování datových zpráv a dokumentů

 • Podání v elektronické podobě zaslaná městu na e-mail elektronické podatelny města musí být v souladu s procesními předpisy podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 • Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.
 • Nejste-li vlastníkem uznávaného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Je možné podat podání, ale v případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby (tj. uznávaný elektronický podpis. Nebude-li opatřeno takovým podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Důležité: Elektronický podpis musí být v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Důležité: V případě podání zaslaného městu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, je podávající povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

C. Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

 • O přijetí datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslaných na elektronickou podatelnu města budete, v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni potvrzující zprávou na e-mail, ze kterého bylo doručení elektronickou cestou přijato. Informace o přijetí datové zprávy by měla být obdržena během několika hodin, nejpozději však do 3 dnů od jejího dodání městu.
 • V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

Důležité: Pokud jste potvrzení o přijetí datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejprve, zda jste e-mail poslali na správnou adresu elektronické podatelny města. Jestliže jste ověřili, že jste e-mail poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, pro ověření přijetí datové zprávy telefonicky kontaktujte podatelnu města. K přijetí datové zprávy o doručení je nutné mít emailovou schránku trvale dostupnou a způsobilou k přijímání zpráv (zaplnění, dostupnost schránky, spam filtry...) Tuto skutečnost si je povinen podavatel zajistit sám.

D. Další informace k příjmu elektronických podání

 • Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude městem reagováno.

E. Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

 • Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích dat CD, příp. DVD, USB flash disk., které lze doručit v úředních hodinách na podatelnu města Hořovice
 • Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací. Nosič dat lze doručit do podatelny města v úředních hodinách podatelny.

Důležité: Na technických nosičích dat je možno podávat městu zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, jež pro svou velikost nelze městu zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.

F. Seznam oprávněných zaměstnanců

 • Fajrajzlová Alexandra, tel.: 311 545 317
 • Navrátilová Jana, tel.: 311 545 319
 • Rážová Marie, tel.: 311 545 319
 • Výborná Marie, tel.:311 545 301

e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz