Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigace

Obsah

PŘEHLED POPLATKŮ          FORMULÁŘE
 

Poplatek za odpad
Poplatky ze psů
Poplatek ze vstupného
Nájem pozemku
Prodej pozemku
Nájem nemovitosti
Prodej nemovitosti
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z pobytu
Správní poplatky, pokuty
 Informace:
poplatek za odpad a psy:  plat@mesto-horovice.cz
poplatek za prostranství, vstupné a ubytovací kapacitu: popl@mesto-horovice.cz 

Obecné informace o způsobu hrazení poplatků

Veškeré poplatky je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
ve dnech úředních hodin pro veřejnost  pondělí a středa  8,00 hod - 17,00 hod
Poplatky lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. Jestliže si nejste jisti správností variabilních symbolů, vyžádejte si je nebo je konzultujte na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz.
 

Poplatky ze psů - vyhláška č. 1/2020

Poplatek se platí za psy starší tří měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa, držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo ve správním obvodu města Hořovice.

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tři měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Základní sazby poplatků činí ročně:

 • za psa chovaného v rodinném domku a v obytném domě do dvou bytů 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa v domácnosti 300 Kč,
 • za psa chovaného v obytném domě s více byty 800 Kč, za druhého a každého dalšího psa v domácnosti 1.200 Kč,
 • za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let 200 Kč, poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 300 Kč,
 • za psa chovaného právnickými osobami 1.500 Kč,
 • od poplatku se osvobozuje držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci  jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 • od poplatku se osvobozuje Město Hořovice

 • od poplatku se osvobozuje držitel psa pocházejícího z útulku po dobu tří let ode dne pořízení psa

Splatnost poplatku
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to:

 • nečiní-li více než 200 Kč ročně - nejpozději do 31. května příslušného roku, činí-li více než 200 Kč ročně, držitel zaplatí dvě stejné splátky vždy do 31. května, resp. do  30. září příslušného roku.

Způsob úhrady poplatku za psa:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. Vzhledem k tomu, že je v současné době vybírání místních poplatků prováděno novým software systémem, doporučujeme občanům vyžádat si na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz variabilní symbol.
Nebo je možno použít: 
 • u psa hlášeného v bytové jednotce lze použít při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1341 + datum narození držitele psa  (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako specifický symbol č. popisné.
 • u psa hlášeného v rodinném domě lze použít při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1341 + č. popisné

NAVÝŠENÍ  POPLATKŮ

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 


 Poplatek za odpad - vyhláška č. 3/2020

Poplatníkem je:

 • fyzická osoba přihlášená v obci,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášená, a na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům

Základní sazby poplatků činí ročně

 • 700 Kč za každého výše uvedeného poplatníka,
 • poplatník, který v konkrétním roce dovrší věk 70 let, má úlevu od poplatku ve výši 100 Kč,
 • od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P a osoby dlouhodobě pobývající v cizině,
 • od poplatku je dále osvobozena osoba, která je umístěna
  • do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • v případě změny statutu poplatníka se poplatek platí v poměrné výši na jednotlivé měsíce, a to s rozhodným dnem k poslednímu dni daného měsíce.

Splatnost poplatku za komunální odpad je stanovena nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku, vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, pak je poplatek splatný do 15 ti dnů ode vzniku poplatkové povinnosti.

Způsob úhrady poplatku za komunální odpad:

 • Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
 • Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.
  Občané si mohou na e-mailové adrese: plat@mesto-horovice.cz  vyžádat variabilní symbol (každý poplatník má svůj). Pokud tak neučiní, lze bezhotovostní platby provádět tímto způsobem:
 • Občané hlášeni k pobytu v bytové jednotce použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + datum narození (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako specifický symbol č. popisné.
 • Občané hlášeni k pobytu v rodinném domě použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + č. popisné. Za všechny osoby hlášené k pobytu v RD lze zaplatit poplatek najednou.
 • Fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, bude na základě ohlašovací povinnosti pro případ bezhotovostní platby přidělen variabilní symbol. 

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů podat správci poplatku ohlášení vzniku své poplatkové povinnosti a dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.


 

Poplatek ze vstupného; na základě  vyhlášky a správního rozhodnutí

var. symbol: 1344
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.  
  
var. symbol: 1343
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbouna čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 
 

 Poplatek z pobytu;  vyhláška a správní rozhodnutí

var. symbol: 1345
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 
  

   Poplatek za nájem pozemku – na základě smlouvy

var. symbol: 2131 (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349 / 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.

 

       Poplatek za prodej pozemku – na základě smlouvy

var. symbol: 3111číslo pozemku (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou a čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100.
 

Poplatek za nájem nemovitosti – na základě smlouvy

var. symbol:  2132 číslo popisné

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.
 

Poplatek za prodej nemovitosti – na základě smlouvy

var. symbol:  3112 číslo popisné
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.
 

Správní poplatky
Jedná se o poplatky vyplývající z výkonu státní správy,

var. symbol: 1361 a číslo jednací.
Pokud úředník vydá složenku, uvádí se vždy celý symbol, který je na ní uveden.
Týká se poplatků na výherní hrací přístroje, stavební povolení, poplatky za pasy a občanské průkazy, povolení živnosti atd.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl nebo bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/ 0100.
 

Pokuty
Jedná se o veškeré pokuty uložené příslušnými odbory MěÚ.

 

Pro platbu se vždy použije VS 2210 číslo jednací
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl
nebo bezhotovostní platbou  na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.


Závěrem dovolte, abychom Vám všem předem poděkovali za vstřícný přístup k placení poplatků. Přáli bychom si, aby se tato forma placení stala dalším krokem ke zlepšení komunikace mezi občany a úředníky.

 
Za odbor finanční  Bc. Aleš Trojan MPA