Město Hořovice
Hořovice

Poplatky

Přehled poplatků - formulářeInformace:


Obecné informace o způsobu hrazení poplatků

Veškeré poplatky je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.

Úřední hodiny pokladny: 
          Pondělí:  8:00 – 17:00
          Středa:   8:00 – 17:00
V neúřední dny, t. j. úterý, čtvrtek a pátek mohou lidé uhradit poplatky po předem dohodnuté domluvě.

Poplatky lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. Jestliže si nejste jisti správností variabilních symbolů, vyžádejte si je nebo je konzultujte na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz.

 

Poplatek za odpad - vyhláška č. 9 / 2021

Poplatníkem je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Sazba poplatku: Kč 1000,-

Splatnost poplatku: jednorázově nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

Osvobození a úlevy:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci, a která je:

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném obydlí,

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení

f) držitelem průkazu ZTP/P

g) dlouhodobě pobývá v cizině

Úleva se také poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která dosáhla věku alespoň 70 let, a to ve výši 100 Kč, tzn.: 
Kč 900,-

Poplatník je povinen prokázat všechny ohlášené skutečnosti, jež mu zakládají nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Jak zaplatit:

- V hotovosti nebo platební kartou přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
   Úřední hodiny pokladny:

              Pondělí:  8:00 – 17:00

              Středa:    8:00 – 17:00
V neúřední dny, t. j. úterý, čtvrtek a pátek mohou lidé uhradit poplatky po předem dohodnuté domluvě.

-  Bezhotovostním převodem na číslo účtu 19-363886349/0800

Každá fyzická osoba přihlášená v obci má přidělený svůj variabilní symbol, který zůstává pořád stejný. Pokud jej neznáte, můžete si jej vyžádat na e-mailové adrese:  plat@mesto-horovice.cz, nebo na tel. 311 545 312.

Variabilní symboly lze uvádět také následujícím způsobem:

Fyzické osoby přihlášené v bytové jednotce použijí variabilní symbol ve tvaru: 
1340 + datum narození
(ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a specifický symbol: číslo popisné (přihlášení k pobytu).

Fyzické osoby přihlášené v rodinném domě, pokud hradí poplatek za všechny přihlášené   osoby v daném rodinném domě, použijí variabilní symbol: 1340 + číslo popisné.

Vlastníkovi nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území obce, bude variabilní symbol přidělen na základě ohlašovací povinnosti. Poplatníci, kteří se již k poplatku přihlásili, použijí variabilní symbol stejný jako v roce 2023.

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů podat správci poplatku ohlášení vzniku své poplatkové povinnosti, a dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Poplatky ze psů - vyhláška č. 3 / 2021

Kdo je poplatníkem:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášena nebo má sídlo  na území města Hořovice. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Sazba poplatku:
Sazba za kalendářní rok činí:

a) Kč    500,-  za prvního psa chovaného v rodinném domě

    Kč    750,-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě

 

b)  Kč    800,- za psa chovaného v bytovém domě nebo jinde

     Kč   1200,-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, chovaného v bytovém domě nebo jinde

 

c)  Kč    200,- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

     Kč    300,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let

 

d) Kč  1500 za každého psa, jehož držitelem je podnikající fyzická osoba,
          která drží a užívá psa v souvislosti se svou podnikatelskou činností

    Kč  1500 za každého psa, jehož držitelem je právnická osoba

Splatnost poplatku:

Zaplaťte nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku

Jak zaplatit: 
- V hotovosti nebo platební kartou přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice
     Úřední hodiny pokladny:
              Pondělí:  8:00 – 17:00
              Středa:    8:00 – 17:00
V neúřední dny, t. j. úterý, čtvrtek a pátek mohou lidé uhradit poplatky po předem dohodnuté domluvě.

-  Bezhotovostním převodem na číslo účtu 19-363886349/0800
Každý držitel přihlášeného psa na základě ohlašovací povinnosti má přidělený variabilní symbol, který zůstává pořád stejný. Pokud jej neznáte, můžete si jej vyžádat na e-mailové adrese:  plat@mesto-horovice.cz, nebo na tel. 311 545 312. Nebo lze uvést VS ve tvaru: 1341+ datum narození držitele psa (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a specifický symbol: číslo popisné (přihlášený pobyt držitele psa).

Osvobození od poplatku:

1) Držitel psa, kterým je:
-  osoba nevidomá,
- osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
  upravujícího sociální služby
,
- osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
- osoba provozující útulek pro zvířata
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

2) Od poplatku se dále osvobozují:

  •      držitel psa disponujícího platným certifikátem potvrzujícím absolvování 
    služebního výcviku a výkonnosti zkoušky pro záchranářské práce, a to ve vztahu
    k poplatkové povinnosti  za tohoto psa,
  • držitel psa disponujícího platným certifikátem potvrzujícím absolvování výcviku a
    zkoušky pro výkon canisterapie, a to ve vztahu k poplatkové povinnosti za tohoto
    psa,

c) Městská policie Hořovice.

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Formulář na ohlašovací povinnost za psa 

Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

NAVÝŠENÍ POPLATKŮ
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; navýšená částka poplatku je převedena do dalšího období, než je poplatek uhrazen.

MěÚ Hořovice, odbor finanční

var. symbol: 1343
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbouna čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 
 

Poplatek z pobytu;  vyhláška a správní rozhodnutí

var. symbol: 1345
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 

var. symbol: 2131 (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349 / 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.

var. symbol: 3111číslo pozemku (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou a čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100.
 

var. symbol:  2132 číslo popisné

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.
 

Poplatek za prodej nemovitosti – na základě smlouvy

var. symbol:  3112 číslo popisné
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.

Správní poplatky
Jedná se o poplatky vyplývající z výkonu státní správy,

var. symbol: 1361 a číslo jednací.
Pokud úředník vydá složenku, uvádí se vždy celý symbol, který je na ní uveden.
Týká se poplatků na výherní hrací přístroje, stavební povolení, poplatky za pasy a občanské průkazy, povolení živnosti atd.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl nebo bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/ 0100.

Pokuty
Jedná se o veškeré pokuty uložené příslušnými odbory MěÚ.

Pro platbu se vždy použije VS 2210 číslo jednací
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl nebo bezhotovostní platbou  na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.

Závěrem dovolte, abychom Vám všem předem poděkovali za vstřícný přístup k placení poplatků. Přáli bychom si, aby se tato forma placení stala dalším krokem ke zlepšení komunikace mezi občany a úředníky.

Za odbor finanční  Bc. Aleš Trojan MPA 

FORMULÁŘE

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
3
30
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...