Město Hořovice
Hořovice

Poplatky

Přehled poplatků - formulářeInformace:


Obecné informace o způsobu hrazení poplatků

Veškeré poplatky je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
ve dnech úředních hodin pro veřejnost  pondělí a středa  8,00 hod - 17,00 hod

Poplatky lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. Jestliže si nejste jisti správností variabilních symbolů, vyžádejte si je nebo je konzultujte na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz.

 

Poplatek za odpad - vyhláška č. 9/2021

Poplatníkem je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Sazba poplatku činí 700 Kč ročně.

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která dosáhla věku alespoň 70 let, a to ve výši 100 Kč.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

a) je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném obydlí,

e) je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,

f) je držitelem průkazu ZTP/P,

g) dlouhodobě pobývá v cizině.

Splatnost poplatku je stanovena nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku, vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, pak je poplatek splatný do 15 ti dnů ode vzniku poplatkové povinnosti.

Způsob úhrady poplatku za komunální odpad:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.

Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.

Občané si mohou na e-mailové adrese: plat@mesto-horovice.cz  vyžádat variabilní symbol (každý poplatník má svůj).

Pokud tak neučiní, lze bezhotovostní platby provádět tímto způsobem:

Občané hlášeni k pobytu v bytové jednotce použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + datum narození (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako specifický symbol č. popisné.

Občané hlášeni k pobytu v rodinném domě použijí při zadávání bezhotovostní platby variabilní symbol: 1340 + č. popisné. Za všechny osoby hlášené k pobytu v RD lze zaplatit poplatek najednou.

Fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, bude na základě ohlašovací povinnosti pro případ bezhotovostní platby přidělen variabilní symbol. 

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů podat správci poplatku ohlášení vzniku své poplatkové povinnosti a dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Poplatky ze psů - vyhláška č. 3/2021

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Hořovic.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa chovaného v rodinném domě - 200 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě - 300 Kč,

c) za psa chovaného v bytovém domě nebo jinde - 800 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě nebo jinde - 1200 Kč,

e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč,

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let - 300 Kč,

g) za psa chovaného právnickými osobami - 1500 Kč.

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tři měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Od poplatku je osvobozen

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,

b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

c) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

d) osoba provozující útulek pro zvířata,

e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

f) držitel psa pocházející z útulku, a to po dobu tří let ode dne pořízení psa.

Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. V případě, že poplatník tuto povinnost nesplní, nárok na osvobození zaniká.

Splatnost poplatku

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to:

a) nečiní-li více než 200 Kč ročně - nejpozději do 31. května příslušného roku,

b) činí-li více než 200 Kč ročně, držitel zaplatí dvě stejné splátky vždy do 31. května, resp. do  30. září příslušného roku.

Způsob úhrady poplatku za psa:

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.

Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100.

V tomto případě je doporučeno vyžádat si na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz příslušný variabilní symbol, případně je možno použít jako variabilní symbol:

a) u psa hlášeného v bytové jednotce - 1341 + datum narození držitele psa (DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako specifický symbol číšlo popisné,

b) u psa hlášeného v rodinném domě - 1341 + číslo popisné.

 

NAVÝŠENÍ  POPLATKŮ

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, kdy toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

Poplatek ze vstupného; na základě  vyhlášky a správního rozhodnutí

var. symbol: 1344
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.  
 
var. symbol: 1343
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbouna čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 
 

Poplatek z pobytu;  vyhláška a správní rozhodnutí

var. symbol: 1345
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100. 

var. symbol: 2131 (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349 / 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.

var. symbol: 3111číslo pozemku (datum narození)

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou a čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277/0100.
 

var. symbol:  2132 číslo popisné

Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.
 

Poplatek za prodej nemovitosti – na základě smlouvy

var. symbol:  3112 číslo popisné
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/ 0800 nebo 43-3821520277 / 0100.

Správní poplatky
Jedná se o poplatky vyplývající z výkonu státní správy,

var. symbol: 1361 a číslo jednací.
Pokud úředník vydá složenku, uvádí se vždy celý symbol, který je na ní uveden.
Týká se poplatků na výherní hrací přístroje, stavební povolení, poplatky za pasy a občanské průkazy, povolení živnosti atd.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl nebo bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/ 0100.

Pokuty
Jedná se o veškeré pokuty uložené příslušnými odbory MěÚ.

Pro platbu se vždy použije VS 2210 číslo jednací
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na odboru, který příslušný výkon provedl nebo bezhotovostní platbou  na čísla účtů 19-0363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.

Závěrem dovolte, abychom Vám všem předem poděkovali za vstřícný přístup k placení poplatků. Přáli bychom si, aby se tato forma placení stala dalším krokem ke zlepšení komunikace mezi občany a úředníky.

Za odbor finanční  Bc. Aleš Trojan MPA 

FORMULÁŘE

Městský úřad

Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
3
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
5
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
6
25
5
26
4
27
4
28
4
29
4
30
6
1
5
2
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...