Město Hořovice
Hořovice

Úřad památkové péče

Rozsah činnosti:                

Zabezpečuje památkovou ochranu (Památková péče)

Správní obvod, ve kterém Úřad památkové péče vykonává agendu památkové ochrany:

Hořovice, Otmíče, Praskolesy, Kotopeky, Cerhovice, Felbabka, Tlustice, Záluží, Osek, Újezd, Hvozdec, Komárov, Jivina, Chaloupky, Malá Víska, Zaječov, Olešná, Lhotka, Neumětely, Lážovice, Vižina, Skřipel, Osov, Velký Chlumec, Hostomice, Běštín, Libomyšl, Žebrák, Chlustiny, Točník, Cerhovice, Drozdov, Bzová, Březová, Hředle.


KONTAKTY

Informace památkové péče

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOVITOSTI,KTERÁ NENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU, ALE NACHÁZÍ SE V KPZ, VPZ A OCHRANNÉM PÁSMU

Informace k podání + plná moc

1. Popis Obnově evidované kulturní památky (nemovité i movité) musí předcházet vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče, tj. odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice. Zamýšlené stavební úpravy nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v ochranném pásmu, krajinné památkové zóně ( KPZ) nebo vesnické památkové zóně ( VPZ) musí též předcházet vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče, tj. odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice.

2. Ochranná pásma, KPZ, VPZ :
OLEŠNÁ - prohlášena vesnická památková zóna Olešná, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 249 / 1995 Sb., ze dne 22. 9. 1995, o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

OSOVSKO – krajinná památková zóna vyhlášená vyhláškou MK ČR č. 208/1996 Sb.,ze dne 1.7.1996, o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny.

ŽEBRÁK A TOČNÍK – ochranné pásmo hradů Žebrák a Točník, zřízené podle ustanovení rady ONV v Berouně č. 134/1985, o památkových ochranných pásmech.

KLEŠTĚNICE – památková zóna s historickým prostředím, vyhlášená vyhláškou MK ČR č. 412/2004 Sb.,ze dne 24.6.2004, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcí a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu.

3. Postup správního řízení
Na základě vlastnoručně podepsané žádosti vlastníka (formuláře viz. dále) je zahájeno správní řízení. Vlastník může pověřit jednáním jinou osobu, ale pouze na základě plné moci. Zástupce odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice požádá o písemné odborné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ Praha). Po obdržení odborného vyjádření NPÚ seznámí zástupce MěÚ Hořovice žadatele s podklady pro vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí. Poté je vydáno závazné stanovisko, ve kterém je uvedeno, zda jsou žadatelem navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a jsou stanoveny základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést. Závazné stanovisko se vydává v případech, kdy dále o věci rozhoduje stavební úřad. Proti takovému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolat se lze až proti rozhodnutí stavebního úřadu, ve kterém musí být závazné stanovisko zahrnuto. Pokud jde např. o movité kulturní památky, o kterých nerozhoduje stavební úřad, vydává se k věci rozhodnutí, proti kterému se může účastník správního řízení do 15-ti dnů odvolat.

Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant se zástupcem NPÚ Praha.

4. Příručka vlastníka kulturní památky

5. Potřebné formuláře a doklady
Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru výstavbu a životního prostředí a na webových stránkách Městského úřadu Hořovice. Příslušné doklady potřebné k zahájení správního řízení jsou uvedeny na žádosti. Žádné správní poplatky se neplatí.
 
6. Lhůty pro vyřízení žádosti
Lhůtu pro vyřízení žádosti – vydání správního rozhodnutí (závazného stanoviska) stanoví zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a to 30 dní, ve složitých případech 60 dní.
 
7. Právní předpisy
Nový zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. (aktualizace 15.8.2022) a prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb. zde ke stažení (aktualizace 16.5.2016) Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) a Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 
8. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností
Při nedodržení podmínek závazného stanoviska a při provádění stavebních úprav bez závazného stanoviska uloží odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice pokutu. Pokuta může být uložena až do výše 2.000.000,-Kč.

9. Kontakty

Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého nám. 640, Hořovice 268 01
Na úseku památkové péče Vaší žádost vyřídí:
Jana Kasíková tel: 311545377 / l. 213, pamatka@mesto-horovice.cz
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov https://www.npu.cz/cs

Oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu
Ing. Dita Hofreiterova: +420 274 008 162, 770 147 540, e-mail: hofreiterova.dita@npu.cz

Oddělení péče o specifické druhy nemovitých kulturních památek, lidová architektura (VPZ Olešná a Kleštěnice)- Mgr. Markéta Hanzlíková tel. 606 756 336, 274 008 264, email: hanzlikova.marketa@npu.cz

Zahradní architektura, péče o zeleň (historické parky) Ing. Aleš Rudl, tel. 274008 268, 602579984, rudl.ales@npu.cz

Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla
Mgr. Marie Kuldová – 274008252, 602275368 kuldova.marie@npu.cz
Příspěvky z Havarijního střešního fondu
Ing. Bohumila Králová – 274008270, kralova.bohumila@npu.cz
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
Odkaz na webové stránky: www.kr-stredocesky.cz
Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Odkaz na webové stránky: www.mkcr.cz
Archeologický ústav AV, Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Odkaz na webové stránky: www.arup.cas.cz
Ústav archeologické památkové péče středních Čech_ÚAPPSČ
Odkaz na webové stránky: www.uappsc.cz

Adresa

Palackého náměstí 640
268 01, Hořovice
Návštěvní

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
4
24
3
25
3
26
4
27
4
28
4
29
3
30
3
31
3
1
3
2
4
3
4
4
4

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...