Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Organizační zařazení

Hořovice > Městský úřad Hořovice
Adresy
Pro osobní návštěvu
Palackého náměstí 640, 268 01 Hořovice

Sociální práce se všemi skupinami obyvatel, sociální služby, sociálně-právní poradenství, sociálně-právní ochrana dětí a mladistvých.  Město Hořovice jako obec s rozšířenou působností  uvedené poskytuje na celém území správního  obvodu.

 

Odbor je členěn na dvě základní oblasti:
Sociálně-právní ochrana dětí a sociální práce

 

Důležité kontakty v době epidemiologické krize (142.67 kB)

 

Právní poradna

Bezplatná právní poradna pro osoby s nízkými příjmy. Právní poradenství je poskytováno v budově Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 640, č. dveří 116 (bezbariérový vchod z parkoviště za budovou),  pouze na objednání. Objednat se lze na odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského úřadu Hořovice, Palackého nám. 640, č. dveří 110 – 116., viz kontakty 

 

 

EUCPKP
 

 

Město Hořovice se zapojilo do projektu s názvem
Společná profesionalizace sociální práce na obcích“,
který od dubna 2020 realizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy.

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

 

Projekt: Společná profesionalizace sociální práce na obcích

CPKP střední Čechy ve spolupráci s městy Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice realizuje od dubna 2020 projekt s názvem „Společná profesionalizace sociální práce na obcích“, který je financovanýz EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude realizován po dobu dvou let, a to od dubna 2020 do března 2022.

Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje a profesionalizace sociální práce ve čtyřech obcích (dále ORP) Středočeského kraje: Dobříš, Hořovice, Vlašim a Votice. Cílem je nastavení systému udržitelné kvality sociální práce, a to s využitím inovativních postupů, propojení a sdílení zapojených ORP.

 

Co máme v plánu?

 

 • Zmapovat potřeby pro výkon sociální práce v rámci ORP, malých obcích a z pohledu sociálních pracovníků. Za tímto účelem zrealizujeme rozhovory a zpracujeme Popis potřeb pro nastavení systému sociální práce.
   
 • Podpořit multidisciplinární spoluprácia síťování v zapojených ORP. V každém ORP vznikne multidisciplinární tým, který se bude scházet a jednat o aktuálních tématech. Bude tak nastavena platforma pro předávání informací z jednotlivých oblastí, které povedou k získání většího rozhledu všech zúčastněných a možnostem komplexnějšího výkonu sociální práce.
   
 • Podpořit spolupráci jednotlivých ORP.Plánujeme společná setkávání sociálních pracovníků ze všech ORP, jejichž cílem bude vzájemné sdílení dobré praxe, zkušeností a nalezení shody v definování standardizovaných postupů.

 

 • Zvýšit odborné kompetence sociálních pracovníků prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných kurzech, především v oblasti případových konferencí, jejich facilitace, a mentálních map. Sociální pracovníci se budou dále účastnit případových a individuálníchsupervizí.

 

 • Zavést případové konference v sociální práci jako inovativní nástroj multidisciplinární spolupráce a také prevence a motivace klientů. Vyhodnotíme úspěšnost případových konferencí a pokusíme se nastavit jejich udržitelnost i po skončení projektu.

 

 • Zpracovat Metodiku sociální práce na obcích a tím nastavit jednotné a standardizované postupy, profesionalizovat sociální práci a přispět tak k udržitelné úrovni její kvality.

 

 • Realizovat zahraniční exkurzi na Slovenskoza účelem sdílení dobré praxe a zkušeností v rámci sociální práce a v relevantních případech zajistit přenos do České republiky, včetně adaptace na zdejší podmínky.

 

 • Realizovat závěrečný workshop, na kterém budeme prezentovat výstupy projektu odborné veřejnosti a dalším zájemcům.

 

          Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ljubková, monika.ljubkova@cpkp.cz 

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015198

 


 

 

 

 Sociálně-právní ochrana dětí


leták zde ke stažení (1005.55 kB)

 

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí především ochrana práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, při plném respektování odpovědnosti rodičů za výchovu svých dětí. Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb.
Oblast je dále dělena na:
sociálně-právní ochrana-přímá práce s klientemkurátor pro děti a mládež a náhradní rodinná péče

 

Sociálně-právní ochrana – přímá práce s klientem 


Sociálně-právní ochrana dětí sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření k omezování jejich působení, pomáhá rodičům při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává výchovnou a poradenskou činnost rodičům a dětem hájí zájmy dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pravidelně tyto děti a jejich rodiny navštěvuje, vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo tato zařízení – u rodičů nebo jiných fyzických osob provádí dohled nad nezletilým, který byl stanoven soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí a zasahuje při podezření na jakoukoli formu týrání dítěte. Poskytuje dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným okamžitou pomoc, oznamuje toto orgánům činným v trestním řízení,  spolupracuje s ostatními státními orgány, provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte, ve školském, zdravotnickém nebo jiném zařízení, kde se dítě zdržuje. Vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí při jednáních opatrovnického soudu. Vydává rozhodnutí o uložení povinnosti rodičům využít odborného poradenského zařízení, pokud rodiče sami nezbytnou odbornou pomoc pro sebe a dítě nezajistili, a to zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. Orgán sociálně-právní ochrany dětí podává soudu návrhy a podněty, které směřují k ochraně dítěte.

 

 Kurátor pro děti a mládež

 

Kurátor pro děti a mládež  se  zabývá výchovnými problémy dětí do 18 let, jako jsou: záškoláctví, útěky z domova, požívání alkoholu nebo návykových látek, závadové chování doma nebo ve škole,  páchání trestné činnosti nebo přestupků, nerespektování autorit, prostituce, atd. Poskytuje sociálně právní a výchovné poradenství dětem i rodičům. Zprostředkovává další odbornou pomoc, orgánům činným v trestním řízením a soudům podává zprávy o dětech, které se dopustily trestného provinění či činu jinak trestného, zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace, apod). Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech nezletilých. Podává podněty na výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých, podává podněty soudu na zahájení řízení o předběžném opatření a účastní se jeho výkonu. Dále se podílí na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, navštěvuje nezletilé, kteří jsou umístěni v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a mladistvé ve věznicích, analyzuje situaci v oblasti patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření. Pracuje s nezletilými a mladistvými propuštěnými z ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a mladistvými propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým, účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému. Spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou atd.

 

 Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno „náhradními rodiči“ v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Formy NRP jsou osvojení (adopce) , kdy manželé či jednotlivci přijímají „právně volné“ dítě za vlastní a stávají se jeho rodiči se všemi právy a povinnostmi. Osvojením zanikají vazby k původní rodině. Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Poručnictví - liší se od pěstounské péče v tom, že rodiče nemají rodičovskou odpovědnost, poručník tedy vykonává práva a povinnosti rodičů. Péče jiné fyzické osoby než rodiče nahrazuje péči rodičů osobami příbuznými. Rozhoduje o ní soud. Pěstounská péče na přechodnou dobu je péče „profesionálních“ pěstounů, kteří jsou připraveni na přijetí dítěte v krizové situaci nebo před svěřením dítěte do péče budoucích osvojitelů, trvá max. 1 rok. Odbor vyhledává osoby a přijímá žádosti fyzických osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu, vyhledává děti vhodné k osvojení a svěření do pěstounské péče a vede příslušnou dokumentaci, pravidelně sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, uzavírá dohody s pěstouny a poručníky a zajišťuje závazky z nich plynoucí a poskytujeme poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

LOGO

 

 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Městský úřad Hořovice, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí má podle § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí , ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky  č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, vypracovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

Jde o soubor kritérií a pravidel při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to jak dětem, tak i jejich rodičům, či osobám odpovědným za výchovu.

Obsahem standardů jsou písemně zpracované pracovní postupy práce s klientem, technicko-provozní informace a personální a organizační zajištění úřadu, resp. odboru.

Pro účely naplnění některých standardů je výše uvedenou vyhláškou stanovena povinnost zajistit veřejnou dostupnost informací o obsahu vybraných kritérií. Odbor sociálních věcí zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice zveřejňuje informace o kritériích č. 1a, 1b, 3a, 3b, 4a, 4c, 7a, 9b, 13a, 13b, 14a.

Celý dokument celkem obsahuje 14 základních standardů. 

1.  Místní a časová dostupnost 

1a   Základní informace o úřadu, přehled pracovníků SPOD, zastupitelnost
1b  Pracovní doba, pohotovost (102.29 kB) 
       Rozpis pracovní pohotovosti 2021 (29.5 kB) aktualizováno 4.1.2021

2.  Prostředí a podmínky   

2a  Popis prostor a jeho využití (101.66 kB)                                                    
2b  Vybavení pracoviště a jeho využívání   (104.03 kB)                             
2c  Materiální vybavení k cílové skupině  (98.06 kB)                               
2d  Hygienické zázemí a ochrana zaměstnanců   (101.09 kB)

3.  Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3a  Přehled vnitřních předpisů úřadu, postupů a pravidel (97.01 kB)
3b  Přehled o činnostech zajišťovaných SPOD (96.18 kB)
       Informační letáček SPOD
       Informační letáček pro děti (258.54 kB)
       Pruvodce pomoci

4.  Personální zabezpečení výkonu SPO

4a  Organizační struktura odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství  (129.64 kB)
4b  Přehled o aktuálním počtu zaměstnanců  (104.33 kB)                       
4c  Oprávnění a povinnosti

5.  Přijímání a zaškolování
5a  Kvalifikační předpoklady pracovníků SPOD   (96.97 kB)              
5b  Pravidla pro přijímání pracovníků SPOD (99.34 kB)                       
5c  Zkouška odborné způsobilosti (99.48 kB)                                           
5d  Zaškolování pracovníka SPOD (100.96 kB)                              
5e  Studentské praxe (74.08 kB)
       Žádost
       Závazek mlčenlivosti

6.  Profesní rozvoj zaměstnanců

6a  Hodnocení zaměstnanců     (96.81 kB)                                                     
6b  Individuální plán vzdělávání  (97.83 kB)                                                
6c  Realizace plánu vzdělávání     (95.04 kB)                                                 
6d  Supervize (97.07 kB)

7.  Prevence                               

7a  Spolupráce s organizacemi (97.28 kB)
7b  Jednání komisí (110.89 kB)

 

8.  Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu                                  8a  Postup přijímání a evidence případu SPOD  (101.49 kB)                  
8b Vyhodnocení naléhavosti   (95.97 kB)                                                       
8c  Přidělování jednotlivých případů       (100.96 kB)                                  
8d  Statistické výkazy a vytíženost pracovníků (104.72 kB)

9.  Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9a  Postup přijímání a evidence případu SPOD  (110.12 kB)
9b  Informace o spolupracujících organizacích (96.17 kB)
9c  Vyhodnocování potřeb dítěte (100.79 kB)                                              
9d  Individuální plán ochrany dítěte (97.69 kB) 

10.  Kontrola případu                         
10a  Postup kontroly případu (97.2 kB)

11.  Rizikové a nouzové situace   
11a  Postupy při řešení nouzových a rizikových situací (101.13 kB)

12.  Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

12a  Informace o předpisech         (99.25 kB)                                                
12b  Zásady zpracování záznamů (97.12 kB)

13. Vyřizování a podávání stížností

13a  Postup při podávání stížností (220.66 kB)
13b  Informace pro klienty o stížnostech (205.35 kB)

14  Návaznost výkonu SPOD na další subjekty

14a  Odborné služby (viz Standard 9b (96.17 kB))
14b Témata přípravy na samostatný život (95.43 kB)

Ostatní povinně zpracovaná kritéria, včetně příslušných dokumentů, jsou veřejnosti dispozici k nahlédnutí  v písemné podobě u vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství  na adrese Hořovice, Palackého nám. 640, třetí patro, č. dveří 308 a ve zkrácené verzi u pracovnic poskytujících sociálně-právní ochranu dětí, taktéž na adrese Hořovice, Palackého nám. 640.

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství doporučuje zájemcům o nahlížení do standardů vždy dopředu domluvit termín.

Informace o revizi standardů: zveřejněný text byl revidován v 8 - 2018, je platný od 1. 9.2018.

 

Sociální práce

leták zde ke stažení (942.7 kB)

Je praktická činnost, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů jako je chudoba, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, nezaměstnanost, atp. Sociální práce je službou klientům, kterou je možno charakterizovat pojmy pomoc, podpora, provázení, nikoli  přebírání zodpovědnosti za vlastní život. Působnost obecního úřadu typu III v oblasti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování je upravena zákonem o sociálních službách  č. 108/2006 Sb. a zákonem o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.  Odborná  sociální práce  je zaměřená  na zvládání obtíží a navození změny. Sociální  práce se také zaměřuje na společenské bariéry, nerovnosti a nespravedlnosti. Reaguje na krize a akutní situace, stejně jako na každodenní osobní  a společenské problémy.  Cílovými skupinami jsou zejména osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s omezením svéprávnosti, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, oběti agrese, trestné činnosti, a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, imigranti, rodiny s dětmi.

Oblast je dělena na přímou sociální práci s klientem sociálního  kurátora

Další činnosti odboru: sociálních pohřby, parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením, správní řízení a kontrola výkonu rozhodnutí u ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, přestupkové řízení na úseku sociálních věcí, zdravotnictví a školství, veřejný opatrovník, přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Hořovicích, komunitní plánování.

 

 Sociální práce s klientem

Odbor v rámci sociální práce vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí šetření různých aspektů životní situace. zajišťuje základní i odborné sociální poradenství, zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení, stáří a hmotné nouze, provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění. Pomáhá klientům, aby dokázali sami ovlivňovat své prostředí a měnit podmínky svých životů, realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace a  spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací. Zabývá se  problematikou sociálních bytů v obci a klientů žijících v těchto bytech, poskytuje občanům odbornou pomoc při vyřizování dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi.

 

 Sociální kurátor

Sociální kurátor poskytuje poradenskou, socioterapeutickou a sociální pomoc občanům při překonávání obtížných životních situací a při jejich integraci do společnosti, pomáhá při hledání pracovního uplatnění, ubytování a finančního zajištění pro klienty propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a vydává doporučení pro přiznání mimořádné okamžité pomoci. Poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady, soudy, neziskovými organizacemi, úřady práce, obecními úřady, zdravotnickými zařízeními, ubytovateli, školskými zařízeními, Policií ČR a potenciálními zaměstnavateli. Spolupracuje také  s orgánem sociálně-právní ochrany dětí v oblasti péče o klienty, kteří jsou propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Do péče sociálního kurátora spadají zejména občané propuštění z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí  propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, občané, kteří nemají uspokojivě naplněny důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší a ti, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

 

 

 

Š K O L S T V Í