Město Hořovice
Hořovice

Matrika

Matrika 

Zabezpečuje komplexní vedení matrik ve správním území města a evidenci obyvatel.

KONTAKTY


Návody k řešení životních situací na úseku matriky:
Uzavření manželství
Narození dítěte
Vítání občánků

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2023
Typ: PDF dokument, Velikost: 618.36 kB

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2022 (147.85 kB)

 Uzavření manželství

Formy uzavření manželství

 • občanský (civilní) sňatek
 • církevní sňatek

Pokud snoubenci mají v úmyslu uzavřít sňatek církevní formou, dostaví se na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Tento úřad jim vystaví osvědčení o splnění všech podmínek zákona pro uzavření manželství touto formou. Není ale možné uzavřít sňatek civilní a následně církevní a naopak.

Registrované partnerství lze uzavřít před příslušným matričním úřadem v kraji, kde má alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství trvalý pobyt. Ve středočeském kraji je tímto příslušným úřadem Magistrát města Kladno.

Svatební  obřady  se konají v obřadní síni na zámku v Hořovicích nebo v prostorách zámeckého parku. V případě, že se rozhodnete uzavřít sňatek v těchto místech, navštivte pro více informací webové stránky zámku Hořovice. Pro rezervaci termínu a další potřebné informace se obracejte na matriku Městského úřadu Hořovice.


Doklady potřebné k uzavření manželství

 • občan ČR (s trvalým pobytem na území republiky)
  • písemný dotazník k uzavření manželství (vydá příslušný matriční úřad)
  • rodné listy
  • doklad o státním občanství
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
  • jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci

Občan není povinen předkládat doklady – doklad o státním občanství, výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis z evidence obyvatel o osobním stavu – pokud prokáže v nich uvedené skutečnosti platným občanským průkazem.

 •  cizí státní občan
  • písemný dotazník k uzavření manželství
  • rodný list
  • doklad k prokázání totožnosti (např. cestovní pas)
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o vdovce – vdovu, případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Oddělením cizinecké policie ČR, které nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydá příslušný úřad ve státě, jehož je občanem) nebo doklad, že jeho předložení bylo prominuto (vydá matriční úřad v ČR na základě odůvodněné žádosti)

Kromě průkazu totožnosti musí být doklady, jež cizinec předloží, úředně přeloženy do českého jazyka a superlegalizovány zastupitelským úřadem (neuzavřela-li ČR smlouvu o právní pomoci se státem, jehož občana se to týká).

 • Další informace

  • při obřadu snoubenci znovu předloží své občanské průkazy
  • po obdržení oddacího listu jste povinni zažádat o výměnu občanských průkazů
  • svědci svatebního obřadu musí být starší 18 let
  • po podání žádosti o sňatek neměňte adresu trvalého bydliště
  • potvrzení o účasti rodičů na svatbě oznamte matrice v místě sňatku při jeho sjednávání, jinak potvrzení později nebude vydáno
  • doklady, tj. rodné listy, rozsudky o rozvodu, popř. další, Vám budou vráceny spolu s oddacím listem, dle dohody poštou nebo při osobním převzetí
  • na požádání můžeme zajistit fotografa případně videozáznam   –   nahlaste matrice při sjednávání svatebního obřadu
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem
  Vysvědčení vydá na žádost občana, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny. Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad České republiky. Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od dne jeho vydání. 
  K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:
  • občanský průkaz
  • rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu,zdržuje-li se žadatel v cizině
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost  patrna z předložených matričních dokladů  

Žadatel není povinen předkládat výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a výpis z evidence obyvatel o stavu, prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

 • Případ ztráty či odcizení rodného, oddacího nebo úmrtního listu
  Občan musí osobně požádat matriku v místě svého narození, v místě uzavření manželství nebo matriku v místě, kde dotyčný zemřel.
  Po prokázání totožnosti (§25 zákona č. 301/2000 Sb.), podání žádosti a zaplacení správního poplatku mu bude vydán duplikát.
   
 • SPRÁVNÍ   POPLATKY
  • 100,- Kč v hotovosti – duplikát rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu (duplikát pro použitív tuzemsku i v cizině)
  • 3000,- Kč – uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území České republiky 
  • 2000,- Kč – uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky.
  • 1000,- Kč – povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu, mimo stanovený den nebo mimo úředně určenou místnost
  • 500,- Kč – vydání dokladu „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ v cizině nebo s cizincem


Narození  dítěte

Matrika narození vystavuje rodné listy dětem narozeným v Nemocnici Hořovice čp. 1106 a v obcích, které spadají do správního obvodu města Hořovice.
 

Doklady, které je třeba předložit v porodnici pro matriku:
 • provdané ženy  -  oddací list, prohlášení k narození dítěte podepsaný oběma rodiči
 • svobodné ženy  -  rodný list, prohlášení k narození dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy  -  rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou  o právní moci, prohlášení k narození dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy (rozvedené méně než 300 dnů) - rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou  o právní moci, prohlášení k narození dítěte podepsaný matkou dítěte a bývalým manželem
 • ovdovělé ženy  - rodný list, úmrtní list manžela, prohlášení k narození dítěte podepsaný  matkou dítěte

V případě, že rodiče určili otcovství již před narozením dítěte:

 • originál zápisu o určení otcovství
 • prohlášení k narození dítěte podepsaný oběma rodiči

Doklady, které je třeba předložit k zápisu o určení otcovství před narozením dítěte a kde lze toto prohlášení učinit:

 • občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • těhotenský průkaz
 • rozvedené ženy předloží rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci
 • ovdovělé ženy úmrtní list manžela

Zápis o určení otcovství lze sepsat na jakékoliv matrice nebo před soudem. Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit i po narození dítěte.

V porodnici se předkládají  originály nebo fotokopie matričních dokladů. Matriční doklady obdržíte zpět při vyzvednutí rodného listu dítěte na matrice Městského úřadu Hořovice po předložení platného průkazu totožnosti.

Pro další informace se obracejte na matriku Městského úřadu Hořovice, telefon: + 420 311 545 306, email: matrika@mesto-horovice.cz.

Jaká jména lze zapsat do matriky:

 • do matriky mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná
 • do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká
 • fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak 
 • vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je třeba předložit doklad vydaný znalcem

 


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Město Hořovice pořádá pro své nové malé občánky 2x ročně slavnostní vítání. Proto tímto žádáme rodiče, kteří o přivítání dítěte mají zájem, aby kontaktovali:

Mgr. Zdeňku Ulčovou na tel. 724 716 300 nebo pí místostarostku Evu Kaufmanovou na tel. 724 263 699.

Adresa

Palackého náměstí 640
268 01, Hořovice
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
6
17
5
18
6
19
9
20
9
21
5
22
4
23
5
24
4
25
5
26
7
27
5
28
7
29
3
30
3
1
2
2
2
3
3
4
1
5
1

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...