Město Hořovice
Hořovice

Elektronické podání

Elektronická podatelna: Městský úřad Hořovice

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na:

Městský úřad Hořovice elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

Níže si vyberte způsob, kterým chcete zaslat na Městský úřad Hořovice datovou zprávu. V návaznosti na výběr komunikačního kanálu se vám zobrazí podmínky, za jakých vám bude umožněno datovou zprávu zaslat.

 1. OnLine
 2. Osobně, nebo pozemní poštou

Upozornění

Pokud máte dotazy na provoz elektronické podatelny, můžete využít

Seznam oprávněných zaměstnanců:

 • Grundová Šárka, tel.:311 545 301
 • Fajrajzlová Alexandra, tel.: 311 545 317
 • Navrátilová Jana, tel.: 311 545 319
 • Štochlová Alena, tel.: 311 545 319

e-mail pro podávání do elektronické podatelny : e-podatelna@mesto-horovice.cz

Elektronická podatelna města Hořovice přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) na základě:

 • zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 • zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat městu podání v elektronické podobě. Datové zprávy lze městu zasílat e-mailem na e-podatelna@mesto-horovice.cz, prostřednictvím datové schránky yjmbxfn, nebo omezeně přes www formulář. Podání v elektronické podobě spolu s přílohami je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Důležité: E-mailové adresy zaměstnanců nejsou určeny pro příjem podání určených městu Hořovice.

A. Technické podmínky pro příjem podání v elektronické podobě

 • Maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím e-podatelna@mesto-horovice.cz včetně vložených dokumentů je 10 MB, maximální celková velikost datové zprávy prostřednictvím datové schránky včetně vložených dokumentů je dána provozovatelem datových stránek.

Důležité: Překročí-li datová zpráva včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude datová zpráva doručena.

 • Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému města (např. viry, trojský kůň, nečitelný kód atd.), považuje se takové elektronické podání, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovává a nepřihlíží se k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.
 • Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují, v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané, dále se nezpracovávají a nepřihlíží se k nim. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Důležité: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

 • Město přijímá v souladu s právními předpisy (např. § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád atd.) podání v elektronické podobě (např. žádost, vyjádření účastníků, stížnost, omluvy z jednání atd.) a jejich přílohy doručené na elektronickou adresu podatelny POUZE v těchto datových formátech
  • pdf (Portable Document Format)                                         
  • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
  • fo/zfo (602XML Filler dokument)
  • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
  • odt (Open Document Text)
  • ods (Open Document Spreadsheet)    
  • odp (Open Document Presentation)
  • txt (prostý text)
  • rtf (Rich Text Format)
  • doc, docx (MS Word Document)
  • xls, xlsx (MS Excel Spreadsheet)
  • ppt, pptx (MS PowerPoint Presentation)
  • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
  • png (Portable Network Graphics)
  • tiff (Tagged Image File Format)
  • gif (Graphics Interchange Format) 
  • mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase
  • wav (Waveform Audio Format)   

Důležité: Dokumenty zaslané městu v jiném než povoleném formátu se v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, považují za nedodané. Město dokument dále nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

Důležité: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit je jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

 • Do předmětu datové zprávy uvádějte stručně její obsah, urychlíte tím zpracování.
 • Datovou zprávu, nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno za nedodané, v souladu § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, dále se nezpracovává a nepřihlíží k němu. O této skutečnosti bude podatel vyrozuměn.

B. Podepisování datových zpráv a dokumentů

 • Podání v elektronické podobě zaslaná městu na e-mail elektronické podatelny města musí být v souladu s procesními předpisy podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 • Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považovaný za kvalifikovaný dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst” podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.
 • Nejste-li vlastníkem uznávaného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Je možné podat podání, ale v případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby (tj. uznávaný elektronický podpis. Nebude-li opatřeno takovým podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Důležité: Elektronický podpis musí být v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Důležité: V případě podání zaslaného městu e-mailem, kdy je podání v elektronické podobě obsaženo v přiloženém dokumentu, je podávající povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem zejména dokument obsahující toto podání, nikoliv pouze tělo e-mailu. Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

C. Potvrzení přijetí elektronického podání a ověření elektronického podpisu

 • O přijetí datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslaných na elektronickou podatelnu města budete, v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni potvrzující zprávou na e-mail, ze kterého bylo doručení elektronickou cestou přijato. Informace o přijetí datové zprávy by měla být obdržena během několika hodin, nejpozději však do 3 dnů od jejího dodání městu.
 • V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

Důležité: Pokud jste potvrzení o přijetí datové zprávy neobdrželi, zkontrolujte si nejprve, zda jste e-mail poslali na správnou adresu elektronické podatelny města. Jestliže jste ověřili, že jste e-mail poslali na správnou elektronickou adresu nebo jste elektronickou adresu vyplnili správně v elektronickém formuláři, pro ověření přijetí datové zprávy telefonicky kontaktujte podatelnu města. K přijetí datové zprávy o doručení je nutné mít emailovou schránku trvale dostupnou a způsobilou k přijímání zpráv (zaplnění, dostupnost schránky, spam filtry...) Tuto skutečnost si je povinen podavatel zajistit sám.

D. Další informace k příjmu elektronických podání

 • Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude městem reagováno.

E. Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

 • Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích dat CD, příp. DVD, USB flash disk., které lze doručit v úředních hodinách na podatelnu města Hořovice
 • Není-li s podatelem dohodnuto jinak, přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací. Nosič dat lze doručit do podatelny města v úředních hodinách podatelny.

Důležité: Na technických nosičích dat je možno podávat městu zejména statické obrazové, dynamické obrazové nebo zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM, jež pro svou velikost nelze městu zaslat jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
3
30
3

Náš web

Informační centrum

Administrace webu
ic@mkc-horovice.cz
Napište nám!
O tom, co jste na těchto stránkách nenašli, nebo o tom,
co byste našli rádi, možná jinak a jinde...