Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 09

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

29. 04. 2020

                                                                         

Přítomni:            

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Karel Pelikán, radní                                                     

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:           Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

                                                                         

                                                                         

Program:            

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                          

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

                                                                         


Usnesení č. 09

Rady města Hořovice ze dne 29. 04. 2020

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr. Ing. Peřina   
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
13.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava hygienického zázemí Společenského domu v Hořovicích“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA, Mgr. Přemysl Landa, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 3. náhradník Karel Pelikán.
13.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství pro Občanskou demokratickou stranu v rámci předvolební akce spojené s rozdáváním tiskovin a neformálními rozhovory představitelů strany s občany, a to na Palackého náměstí v Hořovicích dne 7. září 2020 od 14:00 do 20:00 hodin. Předmětný prostor je pro účely tohoto shromáždění poskytován bezplatně, avšak pořadatel bude seznámen s konkrétními podmínkami, jejichž dodržení bude závazné.
13.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zametací vůz pro MSBNF“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HANES s.r.o., se sídlem U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou zakázku činí 3.322.000, - Kč bez DPH, tj. 4.019.620, - Kč vč. 21 % DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace Městské správy bytového a nebytového fondu Ing. Jaroslava Pelána k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením. V této souvislosti pak rada souhlasí s navýšením příspěvku pro tuto příspěvkovou organizaci, a to ve výši 4.050.000, - Kč, kdy tyto prostředky jsou vázány na pořízení investičního majetku této organizace.
13.05.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru podané nabídky uchazeče Školní jídelna Hořovice, s.r.o., se sídlem Komenského 1245/7, 268 01 Hořovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena účastníka za uvedenou veřejnou zakázku činí v souladu se zadávací dokumentací 39.942,50,- Kč za jeden stravovací den. Rada města následně pověřuje starostu města Dr. Ing. Jiřího Peřinu podpisu příslušné smlouvy o zajišťování školního stravování a stravování zaměstnanců za Město Hořovice. Rada rovněž pověřuje k podpisu této smlouvy ředitele zúčastněných příspěvkových organizací města, a to Mgr. Radka Šumeru za 1. základní školu Hořovice a Mgr. Jiřího Vavřičku za 2. Základní školu Hořovice. Účastníkem této vícestranné smlouvy je rovněž Gymnázium Václava Hraběte Hořovice zastoupené ředitelem PhDr. Jiřím Vlčkem.
13.05.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s trvalým uložením přebytečné ornice, získané při výstavbě silnice II/114 – II/117, tj. Východního obchvatu, na pozemky p. č. 837/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. Velká Víska za splnění předpokladů popsaných v předkládací zprávě a nesouhlasí s uložením ornice na pozemku p. č. 927/19 v k. ú. Velká Víska, kdy je na tomto pozemku umístěno oplocené kynologické cvičiště. Oznámit usnesení rady žadatelům.          
13.05.2020                                      

Jaroslav Sedlák 
Rada města souhlasí s umístěním stavby skladů nářadí a vybavení na pozemku p. č. 122/1 a pozemku p. č. 122/21 v k. ú. Hořovice jakožto staveb pro potřeby městského sportovního areálu, kdy stavby bude provádět Městské sportovní centrum Hořovice.  
13.05.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy při I. ZŠ v Hořovicích pro školní rok 2020 – 2021. 13.05.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí se zapojením Městské mateřské školy v Hořovicích do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem s názvem Obědy do škol ve Středočeském kraji III.
13.05.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činností Městské policie Hořovice pro obec Osek, spočívající ve změnách, respektive navýšení úhrady obce Osek na finanční náklady spojené s hodinovou mzdou strážníka městské policie. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.
13.05.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Dohody o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů městem Hořovice a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje v předloženém znění, spočívající v zabezpečení osobních údajů jednotlivých správců při oprávněnosti využívat kamerový systém v rámci města Hořovice za účelem zabezpečení ochrany veřejného pořádku dle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované Dohody.
13.05.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025798-1, stavba Hořovice, 9. května 205/1 – smyčka kNN  pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v novém kabelovém vedení NN na pozemku parcelní č. 437 k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude 1 bm za cenu 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
13.05.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o ukončení příkazní smlouvy uzavřené dne 11. 04. 2018 mezi Městem Hořovice a společností Kyber Tech Group, s.r.o., IČ: 06257895, spočívající v obstarávání výkonu funkce vedenou společností jako pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 37 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, obstarávání výkonu sjednané činnosti ve smyslu ustanovení článku 37 odst. 3 nařízení, které spravují příspěvkové organizace zřízené městem Hořovice. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dohody o ukončení příkazní smlouvy výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů – Kyber Tech Group, s.r.o. 
13.05.2020                                      

PhDr. Boubínová             
Rada souhlasí  s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zaječov v roce 2020 - částku 3. 000,- Kč, určenou na činnost Domova Na Výsluní.             
13.05.2020                                      

PhDr. Boubínová             
Rada uděluje Domovu Na Výsluní druhý souhlas s přijetím finančních darů účelově určených na poskytování sociálních služeb, a to společně pro více právních úkonů do výše  dalších 250.000,- Kč.
13.05.2020                                      

                                                                         

Zapsala: Lenka Kuniaková             29. 04. 2020                                    

                                                   

Ověřovatelé: Jana Šrámková   Ondřej Vaculík       29.04.2020                                      


Dr. Ing Jiří Peřina                                                         

               starosta