Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

Zápis č. 07
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 01.04.2020

 

Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka

Omluveni:

Miroslav Veverka, zastupitel

Program:

  1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
  2. Přizváni:
  3. Kontrola úkolů
  4. Podání členů rady
  5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 

Usnesení č. 07 

Rady města Hořovice ze dne 1. 4. 2020 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
15.04.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku s názvem „Zametací vůz pro MSBNF“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Bc. Michal Hasman, MPA, Ing. Jaroslav Pelán, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník: Bc. Aleš Trojan, MPA, 2. náhradník: Ing. Jiří Zýka, 3. náhradník: Ing. Milan Šnajdr.
15.04.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství pro Občanskou demokratickou stranu v rámci předvolební akce spojené s promítáním letního kina, a to na Palackého náměstí v Hořovicích dne 17. srpna 2020 od 16:00 do 22:00 hodin. Předmětný prostor je pro účely tohoto shromáždění poskytován bezplatně, avšak pořadatel bude seznámen s konkrétními podmínkami, jejichž dodržení bude závazné.
15.04.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Města Hořovice v roce 2020 pro HC Cvočkaři Hořovice, z.s., v částce 45.000 Kč, a to na financování činnosti mládeže inline hokeje. 15.04.2020

Ing. Grunt
Rada souhlasí s uložením kulturních vrstev půdy ,,ornice“, vzniklých ze stavební činnosti na pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska, kdy ,,ornice“ bude uložena na pozemky p. č. 912/12 a 912/18 k. ú. Velká Víska. Podmínkou je uzavření smlouvy o spolupráci včetně stanovení kompenzačních opatření pro město Hořovice 15.04.2020

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 7720500921, podle kterého pojistí, za cenu 789 Kč ročně, pojišťovna Kooperativa Sběrný dvůr v Hořovicích. Celkové pojistné za sjednaná pojištění majetku města za jeden pojistný rok bude nově činit 284.948 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
15.04.2020

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a schvaluje poskytnutí individuálních účelových dotací pro tyto organizace: Linka bezpečí, z.s. ve výši 3.000,- Kč, Svaz tělesně postižených v České republice z.s., MO Hořovice, ve výši 10.000,- Kč a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace v Hořovicích ve výši 5.000,- Kč. Rada města Hořovice zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu. Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro organizaci Centrum Na Verandě Beroun, z.ú.
15.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1/2020, o místních poplatcích, kterou se mění stávající obecně závazná vyhláška města Hořovice o místních poplatcích č. 2/2019. Rada města Hořovice s doporučujícím stanoviskem předkládá předložený návrh upravené vyhlášky Zastupitelstvu města Hořovice k projednání, respektive k vydání této vyhlášky na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
15.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činností Městské policie Hořovice pro obec Záluží, Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činností Městské policie Hořovice pro obec Tlustici a Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu činností Městské policie Hořovice pro městys Komárov, spočívající ve změnách finančních nákladů spojených s hodinovou mzdou strážníka a s provozem služebního vozidla. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dodatků k veřejnoprávním smlouvám.
15.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6006940/1, Hořovice, obnova NN z TS BE-3582, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města v k.ú. Hořovice - lokalita Západní sídliště, stavbu zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 948.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
15.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí, uzavírané se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města p.č. 1755, 1756/3, 1777/1, 1856/3, 1856/7, 1898/2, 1898/3, 2053/1, 2109/1, 2112/4, 2112/5, 2112/6, 2112/13 a 2113 v k.ú. Hořovice - lokalita Sklenářka, stavbu Hořovice – odkanalizování lokality Sklenářka v rozsahu dle předložených geometrických plánů, za úplatu 10.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
15.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi smluvními stranami SEKYRKA s.r.o., IČ: 282 21 265, jako dárcem, a Městem Hořovice IČ: 00233242, jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování 1000 ks chirurgických jednorázových roušek pro občany města Hořovice. Rada města pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
15.04.2020

Ondřej Vaculík
Rada města souhlasí s realizací projektu Úprava vstupu v nádvoří Starého zámku (v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje) a zároveň prohlašuje, že město Hořovice bude nejméně po další 3 roky realizované dílo užívat i udržovat. 15.04.2020

Bc. Hasman
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon sociální práce pro městský úřad Beroun z důvodu uvalení karantény na jejich sociální odbor.
15.04.2020

Zapsala: Lenka Kuniaková 01.04.2020

Ověřovatelé: Jana Šrámková Ondřej Vaculík 01.04.2020

Dr. Ing. Jiří Peřina 01.04.2020 starosta