Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

Zápis č. 06

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

18.03.2020

              

                                                                         

Přítomni:            

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

                                                                         

Omluveni:           Karel Pelikán, radní                                                     

                                                                         

                                                                         

Program:             1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Mgr. Zdeňka Ulčová                                                      

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

                                                                         

 

Usnesení  č. 06

 

Rady města  Hořovice ze dne 18. 3. 2020

                                                                         

               Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                                                                                                                       

                                                                         

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
01.04.2020                                      

Bc. Hasman       
Rada města Hořovice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou MUDr. Martínkovou, na základě které bude provádět zápis do kroniky za období 2019-2020.
01.04.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice prozatím neschvaluje navýšení peněžních prostředků poskytovaných z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městskému kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000, - Kč, a to za účelem nákupu prodejních stánků. 
01.04.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice v současné době schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro HC Cvočkaři Hořovice, z.s., ve výši 45.000 Kč, a to za účelem pokrytí nákladů souvisejících s činností mládeže inline hokeje.
01.04.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Dodávka HW s příslušenstvím – tablety pro žáky 1. ZŠ Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Luděk Stoličný, Smetanovy sady 340/10, 301 00 Plzeň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou zakázku činí 350.270, - Kč bez DPH, tj. 423.826,70,- Kč vč. 21 % DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice Mgr. Radka Šumeru k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
01.04.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje pronájem veřejného prostranství v rozsahu cca 20 m2 žadatelům Davidu Štochlovi a Martině Fulínové, a to na Palackého náměstí za účelem provozu pojízdného občerstvení „Food truck“. Povolení se uděluje na dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu, a to v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00, kdy je tento prostor poskytován bezplatně.
01.04.2020                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice za účelem pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech 24.3.2020 od 14:00 do 18:00 hodin, 27.3.2020 od 15:00 do 20:00 hodin, 20.5.2020 a 27.5.2020 od 15:00 do 19.00 hodin a 19.6.2020 od 16:00 do 20:00 hodin. Rada souhlasí za předpokladu, že nebude porušeno aktuální nařízení vlády.               
01.04.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 356.000 Kč bez DPH, tj. 430.760 Kč vč. 21 % DPH, projektovou dokumentaci pro stavební řízení, týkající se výstavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace) v lokalitě Žižkov v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.              
01.04.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 9 (o vel. 67,9 m2) žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do                  31. 8. 2020. Informovat žadatelku a MSBNF.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti  č. IE-12-6008910/1 Hořovice, Tyršova (B 1346) obnova NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 1849 v k.ú. Hořovice, stavbu zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-6008933/VB/001 „Hořovice, Na Schůdkách, Úzká, obnova NN“, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města parcelní č. 298/2, 299, 348, 374/1, 375/1, 376/1 a 376/2 v k.ú. Hořovice stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 75.500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6022730/VB/1 Hořovice, Valdecká 526/19, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 2320/1 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy   v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 2.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IE-12-6006193-1, Hořovice – Sídl. Sklenářka rekonstrukce  NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města parcelní č. 1710/1, 1710/7, 1710/8, 1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/5  v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 360.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6006193-18, Hořovice – Sídl. Sklenářka rekonstrukce NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na části pozemku města parcelní č. 1721 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová      Rada města Hořovice zřizuje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odbor kanceláře tajemníka a dále v této souvislosti schvaluje nový organizační řád Městského úřadu Hořovice, a to s platností a účinností od 1. 4. 2020.              
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Smlouvy o výpůjčce a o zpracování osobních údajů v předloženém znění, spočívající v poskytnutí bezplatné výpůjčky techniky městského kamerového dohlížecího systému městem Hořovice Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje. Účelem výpůjčky je zajištění plnění úkolů policie v oblasti prevence kriminality a získání důkazních materiálů pro zlepšení podmínek při odhalování pachatelů přestupků a trestných činů na území města Hořovice. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo v předloženém znění, spočívající v  zajištění funkční způsobilosti a provozu automatického měřicího systému na objektu lokálního výstražného systému v k. ú. Hořovice. Prováděné činnosti budou v souladu s doporučeními uvedenými v metodické příručce MŽP „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi – aktualizace 2014“. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
01.04.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice doporučuje v souladu s ustanovením dle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a následně s ustanoveními §§ 28 odst. 1 a 29 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zastupitelstvu města Hořovice schválit pojmenování nových ulic a přejmenování již existujících ulic na území města Hořovice.
01.04.2020                                      

               Zapsala: Lenka Kuniaková             18.03.2020                                      

                                                                         

                                                                         

               Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal  Mgr. Zdeňka Ulčová    18.03.2020                                      

                                                                                                       

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina            18.03.2020                                      

               starosta