Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Obsah


Zápis č. 06
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
18.03.2020


Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka


Omluveni:

Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel


Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.
ad 2)-4)
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Mgr. Zdeňka Ulčová

O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usneseníuveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v
usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.
 


Usnesení č. 06
Rady města Hořovice ze dne 18. 3. 2020Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
01.04.2020


Bc. Hasman
Rada města Hořovice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou MUDr. Martínkovou, na základě které bude provádět zápis do kroniky za období
2019-2020
01.04.2020

.
Bc. Trojan
Rada města Hořovice prozatím neschvaluje navýšení peněžních prostředků poskytovaných z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městskému kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000, - Kč, a to za účelem nákupu
prodejních stánků.
01.04.2020


Bc. Trojan
Rada města Hořovice v současné době schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro HC Cvočkaři Hořovice, z.s., ve výši 45.000 Kč, a to za účelem pokrytí nákladů souvisejících s činností mládeže inline hokeje.
01.04.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Dodávka HW s příslušenstvím – tablety pro žáky 1. ZŠ Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o
výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Luděk Stoličný, Smetanovy sady 340/10, 301 00 Plzeň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou zakázku činí 350.270, - Kč bez DPH, tj. 423.826,70,- Kč vč. 21 % DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice Mgr. Radka Šumeru k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
01.04.2020


Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje pronájem veřejného prostranství v rozsahu cca 20 m2 žadatelům Davidu Štochlovi a Martine Fulínové, a to na Palackého náměstí za účelem provozu pojízdného občerstvení „Food truck“. Povolení se uděluje na dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu, a to v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00, kdy je tento prostor poskytován bezplatně.
01.04.2020


Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice za účelem pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech 24.3.2020 od 14:00 do 18:00 hodin, 27.3.2020 od 15:00 do 20:00 hodin, 20.5.2020 a 27.5.2020 od 15:00 do 19.00 hodin a 19.6.2020 od 16:00 do 20:00 hodin. Rada souhlasí za předpokladu, že nebude porušeno aktuální nařízení vlády.
01.04.2020


Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 356.000 Kč bez DPH, tj. 430.760 Kč vč. 21 % DPH, projektovou
dokumentaci pro stavební řízení, týkající se výstavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace) v lokalitě Žižkov v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran.
01.04.2020


Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 9 (o vel. 67,9 m2) žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 8. 2020. Informovat žadatelku a MSBNF.
01.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-6008910/1 Hořovice, Tyršova (B 1346) obnova NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 1849 v k.ú. Hořovice, stavbu zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
01.04.2020


Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-6008933/VB/001 „Hořovice, Na Schůdkách, Úzká, obnova NN“, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města parcelní č. 298/2, 299, 348, 374/1, 375/1, 376/1 a 376/2 v k.ú. Hořovice stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 75.500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020


Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-6022730/VB/1 Hořovice, Valdecká 526/19, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene
ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 2320/1 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 2.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6006193-1, Hořovice – Sídl. Sklenářka rekonstrukce NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města parcelní č. 1710/1, 1710/7, 1710/8, 1715/1, 1715/2, 1716/1, 1716/5 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy
v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 360.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020


Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6006193-18, Hořovice – Sídl. Sklenářka rekonstrukce NN, uzavírané sespolečností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na části pozemku města parcelní č. 1721 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
01.04.2020


Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice zřizuje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, odbor kanceláře tajemníka a dále v této souvislosti schvaluje nový organizační řád
Městského úřadu Hořovice, a to s platností a účinností od 1. 4. 2020.
01.04.2020


Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Smlouvy o výpůjčce a o zpracování osobních údajů v předloženém znění, spočívající v poskytnutí bezplatné výpůjčky techniky městského kamerového dohlížecího systému městem Hořovice Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje. Účelem výpůjčky je zajištění plnění úkolů policie v oblasti prevence kriminality a získání důkazních materiálů pro
zlepšení podmínek při odhalování pachatelů přestupků a trestných činů na území města Hořovice. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
01.04.2020

Zapsala: Lenka Kuniaková 18.03.2020
Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal Mgr. Zdeňka Ulčová 18.03.2020
Dr. Ing. Jiří Peřina 18.03.2020
starosta