Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Zápis č. 05

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 04.03.2020

                                            

Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                             

Omluveni:           Karel Pelikán, radní                                                     

                                                                         

Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                                        

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                          

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

 

Usnesení  č. 05

Rady města Hořovice ze dne 4. 3. 2020

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
18.03.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž je Město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice. Jedná se o účetní závěrky, které byly sestaveny k rozvahovému dni 31. 12. 2019. V případě kladného výsledku hospodaření je rovněž schvalováno rozdělení tohoto výsledku do příslušných fondů, a to dle žádosti příspěvkové organizace.
18.03.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce 2 učeben a kabinetu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK.ELEKTRO s.r.o., Osek 124, 267 62 Komárov, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Nabídková cena za uvedenou veřejnou zakázku činí 476.500, - Kč bez DPH, tj. 576.565, - Kč vč. 21 % DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace 2. Základní škola Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičku k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
18.03.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace. Dále schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
18.03.2020                                      

Ing. Křížková     
Rada nesouhlasí s užitím znaku města Hořovice na reklamním a informačním plakátu města Hořovic, který vydává a distribuuje obchodní firma KOMPAKT spol. s r.o., Českomoravská reklamní agentura se sídlem Jiráskova 1424, Poděbrady, IČ 49551027.
18.03.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s umístěním kogenerační jednotky do prostor kotelny krytého plaveckého bazénu v Hořovicích, s umístěním akumulační nádrže a trafostanice vně budovy, dle předložené situace, na pozemku p. č. 2212/4 v k. ú. Hořovice a s vedením kabelové trasy VN po pozemcích p. č. 2109/1, 2110/7, 2112/1, 2112/4, 2112/12 a 2112/17 (příjezdová cesta od sv. Jana), vše v k. ú. Hořovice. Oznámit usnesení rady žadateli. 
18.03.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice a souhlasí s přednostním umístěním žadatelů dle přílohy zápisu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.         
18.03.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje realizaci dvou aktivit v rámci primární prevence města Hořovice. Jedná se o Besedu s rodiči školních dětí na téma: Rizika internetu a Workshop pro pedagogy na stejné téma. Realizátorem obou akcí je organizace Magdaléna, o.p.s., která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti.
18.03.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací jako rámcové smlouvy, spočívající v poskytování služby dohodnuté ve specifikacích služeb pro město Hořovice jako účastníka. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.     
18.03.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu  č. IV-12-6025576, Hořovice, Tyršova 484/10 – smyčka kNN   pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající  ve výstavbě součásti distribuční soustavy – smyčky kNN na pozemku parcelní č. 2053/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 2 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.           
18.03.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu  č.  IP-12-6017462, Hořovice, Kotopecká, č.parc. 1828/11 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající  ve výstavbě součásti distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 1968/3 a 1828/5 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 2 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
18.03.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu  č. IV-12-6025685, Hořovice, Husovo náměstí 5618 – smyčka kNN   pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající  ve výstavbě součásti distribuční soustavy – smyčky kNN na pozemku parcelní č. 745/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca  5 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
18.03.2020                                      

Phdr. Boubínová             
Rada souhlasí se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešná (viz příloha) v celkové hodnotě Kč 5.000,- ve prospěch Domova Na Výsluní, Hořovice.              
18.03.2020                                      

Zapsala: Lenka Kuniaková                                           04.03.2020                                      

Ověřovatelé:  Jana Šrámková     Ondřej Vaculík    04.03.2020

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                        

               starosta