Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

Zápis č. 04

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 19.2.2020

                                                                         

Přítomni:            

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                      

               Jana Šrámková, místostarostka                               

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                  

               MDDr. Antonín Spal, radní                                        

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                        

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                        

               Karel Pelikán, radní                                      

               Miroslav Veverka, zastupitel                                    

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                        

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                              

                                                          

Omluveni:                                                      

                                                                         

Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                      

               2. Přizváni:                                      

               3. Kontrola úkolů                                          

               4. Podání členů rady                                    

               5. Organizační záležitosti                                          

                                                          

                                                          

               ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                      

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, MDDr. Antonín Spal                                       

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.         

                           

Usnesení  č. 04

Rady města  Hořovice ze dne 19. 2. 2020

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                

                                                         

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
04.03.2020                       

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  
04.03.2020                       

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s návrhy Hodnotících komisí pro rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020 a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.              
04.03.2020                       

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v nadlimitním režimu, na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021“.

Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové - Mgr. Radek Šumera, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Michal Hasman, MPA, Bc. Aleš Trojan, MPA, Nikola Lukešová, DiS., náhradníci – 1. náhradník: Mgr. Kateřina Abrhámová, 2. náhradník: Ivana Hocková, 3. náhradník: Ondřej Vaculík 4. náhradník: Bc. Lenka Redrová, 5. náhradník: Mgr. Helena Plecitá
04.03.2020                       

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím vestibulu v budově městského úřadu č. p. 640 dne 28. 3. 2020 od 8 do 14 hodin a zároveň také s celodenním bezplatným užitím prostoru před kostelem na Palackého náměstí v Hořovicích, a to pro Sdružení osobního rozvoje Sedmikráska z.s. za účelem pořádání tzv. „Velikonočních tvořivých dílniček“, resp. „Malých farmářských trhů“.
04.03.2020                       

Dr. Ing. Peřina   
Rada města Hořovice zřizuje pozici zmocněnce pro partnerství v rámci mezinárodní spolupráce, a do této pozice ustanovuje pana  Prof. Petra Druláka. Jedná se o čestnou funkci bez nároku na odměnu.        
04.03.2020                       

Dr. Ing. Peřina   
Rada města souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 4. března 2020 od 17.00 hodin.
04.03.2020                       

Ing. Grunt          
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Hořovice příslušného podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schválit pořízení změny územního plánu města Hořovice č. 1 na  návrh společnosti NH Hospital a. s., IČ: 27872963 a současně podmínit pořízení změny územního plánu úplnou úhradou nákladů na zpracování změny navrhovatelem.  
04.03.2020                       

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, komunikací a chodníků za účelem pořádání 32. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém v minulých letech a v době od pátku 2. 10. 2020, 17.00 hod. do soboty 3. 10. 2020, 22.00 hod., nebo od pátku 9. 10. 2020, 17.00 hod. do soboty 10. 10. 2020, 22.00 hod. Konkrétní víkend bude zřejmý až po vyhlášení termínu voleb v roce 2020. Rada zároveň souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p. 2/2, v době od čtvrtka do neděle a s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných psychotropních látek na veřejném prostranství v pátek, v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu v době od 9.00 hod. do 22.00 hod. a to při víkendu, kdy bude Cibulový jarmark 2020 uspořádán. Oznámit usnesení rady žadateli.
04.03.2020                       

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s pořádáním akce Základní umělecké školy Josefa Slavíka, která se dne 12. 5. 2020 uskuteční v dopoledních hodinách v lokalitě dětského hřiště v Panské zahradě a v odpoledních hodinách v areálu Starého zámku a v prostorách Městské knihovny Hořovice. Oznámit usnesení rady žadatelům.
04.03.2020                       

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV, s.r.o. (společnost zpracovala předchozí stupně PD), za cenu 430.760 Kč vč. 21 % DPH dokumentaci pro stavební povolení na stavební akci rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů v lokalitě Žižkov v Hořovicích, vymezené ulicemi Žižkova, Nerudova, Úzká, Dlouhá, Na Vršku, Na Schůdkách, Herainova a Cvočkařská. Předložit návrh smlouvy o dílo. Dále rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Chalupa GGS s.r.o., za cenu 297.660 Kč vč. 21 % DPH, podrobný hydrogeologický průzkumu v lokalitě Žižkov, nutný k přípravě projektové dokumentace. Objednat hydrogeologický průzkum.      
04.03.2020                       

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení, nazvané „Hořovice – Lávka L2 a most M6“ do 15. 4. 2020.
Zajistit podpisy smluvních stran.
04.03.2020                       

Jana Šrámková 
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.  
04.03.2020                       

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem Beroun při uspořádání pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva vnitra na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020. V případě, že dotace na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci tábora poměrnou částkou. Potřebné finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu města Hořovice na rok 2020.
04.03.2020                       

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy zápisu takto: 5 žadatelům na dobu jednoho roku, a to do 28. 02. 2021 a 2 žadatelům pouze do 31. 08. 2020, z důvodu neuhrazených místních poplatků za rok 2019, V případě pravidelného hrazení nákladů spojených s bydlením, pak nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky prodlouží až do 28. 02. 2021.           
04.03.2020                       

Mgr. Kebrlová   
Rada dále souhlasí, vzhledem k dluhům na nájemném a službách, s uzavřením nájemních smluv na sociální byty u 4 žadatelů pouze do 31. 05. 2020. V případě, že budou nájemníci běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokáží snahu vzniklé dluhy řešit (pravidelné splátky dle sjednaných dohod o uznání dluhu), Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy automaticky prodlouží. V případě, že neprokáží snahu své dluhy řešit, MSBNF nájemní smlouvy neprodlouží, a zahájí úkony vedoucí k vystěhování.  
04.03.2020                       

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Zásad pro přidělování sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy, čl. VI. Uzavření nájemní smlouvy, u 2 rodin.             
04.03.2020                       

Mgr. Kebrlová   
Rada bere na vědomí informaci, že dvěma nájemnicím, kterým byla Usnesením č. 4 Rady města Hořovice ze dne 22. 02. 2017 odsouhlasena výjimka ze „Zásad pro přidělování sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy“ (automatické prodlužování nájemních smluv na dobu jednoho roku v případě plnění podmínek stanovených nájemní smlouvou a dodržování domovního řádu), bude nájemní smlouva automaticky prodloužena na dobu jednoho roku, a to do 28. 02. 2021.
04.03.2020                       

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, č. smlouvy 7700100859-2/VB, uzavírané se společností GasNet, s.r.o., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu  na dobu neurčitou zřídit a provozovat na služebných pozemcích města parcelní č. 75/3, 91/1, 91/2, 92/1, 92/4, 92/5, 103/2, 111, 112/2, 113, 114, 116, 130  v  k. ú. Hořovice  a parcelní č. 7/1, 7/2, 938/1 v k.ú. Velká Víska plynárenské zařízení pod označením stavby „REKO MS Hořovice-Na Hořičkách +2“ dle předložených geometrických plánů, za úplatu 292.000 Kč + DPH, celkem 353.320 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
04.03.2020                       

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k  Nájemní smlouvě uzavřené dne 20.4.2011 mezi městem Hořovice a INFORM, v.o.s. Rada města Hořovice ověřuje starostu k podpisu dodatku.
04.03.2020                       

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavírané se společností CETIN a.s. jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu  na dobu neurčitou umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích  města parcelní  č. 916, 66/8 a 893/3 v k.ú. Velká Víska pod označením stavby „11010-088745-0343/19 FTTH Hořovice, Pod Nemocnicí, OK“ za úplatu 500  Kč /bm + DPH, dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
04.03.2020                       

Ondřej Vaculík  
Na základě žádosti  ze dne 10. 2. 2020 a vzhledem přehodnocení záměrů společnosti SPV U Hoffmanů s.r.o. , kdy nedojde k zástavbě pozemku sousedícího s plánovaným Bytovým domem U Hoffmanů, rada revokuje své nesouhlasné stanovisko ze dne 21.08.2019 a souhlasí s výstavbou Bytového domu U Hoffmanů, konkrétně s navrženou výškou budovy. Zdržela se: 1 Mgr.  Zdeňka Ulčová        
04.03.2020                       

Phdr. Boubínová             
Rada města souhlasí s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 3/2016 Zásady pro zadávání veřejných zakázek a souhlasí, aby Domov na Výsluní objednal opravu nefunkčního výtahu u servisní společnosti Výtahy VP Praha s.r.o. za částku ve výši 270 tis. bez DPH.               
04.03.2020                       

pí Šlosarová       
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci  Domeček Hořovice, středisko volného času, s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí ČR (výzva č.: 6/2020 - Školní zahrady), a to na realizaci vybudování hmatového chodníku, environmentální prvky a prostory pro odpočinek a relaxaci.
04.03.2020                       

                                                          

                                                          

               Zapsala: Lenka Kuniaková             19.02.2020                       

                             

               Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová      MDDr. Antonín Spal               19.02.2020                       

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina            19.02.2020                       

               starosta