Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

Zápis č. 03

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 05.02.2020

                                                                         

Přítomni:            

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Karel Pelikán, radní                                                     

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:                                                                     

              

Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.         

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán, Ing. Jaroslav Vyhnal                                                    

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                                                               

Usnesení  č. 03

Rady města Hořovice ze dne 5. 2. 2020

               Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
19.02.2020                                      

Bc. Nesnídalová              
Rada města bere na vědomí uzavření objektu MMŠ Jiráskova ve dnech 10. 2. - 15. 2. 2020, provoz bude přesunut do objektu MMŠ Větrná.           
19.02.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným převodem osobního automobilu značky Škoda Fabia combi z majetku Města Hořovice na příspěvkovou organizaci Městské kulturní centrum Hořovice.
19.02.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 338/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kdy tato informace bude rovněž poskytnuta na vědomí na následující jednání Zastupitelstva města Hořovice.  
19.02.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce 2 učeben a kabinetu“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ivana Hocková, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA.
19.02.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka HW s příslušenstvím – tablety pro žáky 1. ZŠ Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Radek Šumera, Bc. Michal Hasman, MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 3. náhradník Ilona Mikulová
19.02.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a uděluje souhlas se zadáním a realizací výběrového řízení u projektu „Vybudování multimediální chemické laboratoře a jazykové laboratoře a také vybudování ICT infrastruktury v 1. pavilonu 1. základní školy Hořovice“ přímo Mgr. Radku Šumerovi, jakožto řediteli této příspěvkové organizace města.
19.02.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci 1. základní škola Hořovice s podáním žádosti o dotaci v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č.: 7/2019 - Přírodní zahrady), a to na realizaci akce „Učíme se v přírodě při ZŠ Hořovice.
19.02.2020                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice za účelem pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech 26.2.2020 od 16:30 do 19:00 hodin, 3.3.2020 od 8:00 do 13:00 hodin a 12.5.2020 od 8.00 do 19.00 hodin.        
19.02.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 – návrhu cenových ujednání na rok 2020, kterými se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 08/2018 do budovy Městského úřadu Hořovice, č. p. 2, dále s textem dodatku č. 7 – návrhu cenových ujednání na rok 2020, kterým se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce teplené energie č. 07/2013 do budovy Městského úřadu Hořovice, č. p. 640 a s textem dodatku č. 2 – návrhu cenových ujednání na rok 2020, kterým se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 34/2018 do budovy Sportovní haly, č. p. 1385. Zajistit podpisy dodatků k jednotlivým přílohám č. 2 ke smlouvám o dodávkách tepelné energie.
19.02.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada se zabývala dopisem občanů, požadujících snížení dovolené rychlosti v ulici Svatopluka Čecha a instalaci přejezdových prahů. Rada souhlasí s návrhem technického a dopravního odboru MěÚ Hořovice, podle kterého bude v ulici Svatopluka Čecha, v úseku od křižovatky s ulicí Západní po křižovatku s ulicí Sládkovou snížena rychlost na 30 km/hod. Dopravní značení bude též doplněno značkou Nebezpečné klesání a nebezpečné stoupání. Oznámit usnesení rady navrhovatelům.
19.02.2020                                      

Karel Pelikán     
Rada města vyjadřuje nesouhlas s výstavbou protipožární zdi v areálu zimního stadionu na pozemku parc. č. 112/19 v k. ú. Hořovice pro stavebníka HC Cvočkaři Hořovice.      
19.02.2020                                      

MDDr. Antonín Spal        
Rada města souhlasí s bezplatným umístěním informační tabule FK Hořovicko na zábradlí mostu u společenského domu.    

19.02.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice projednala a schválila Program prevence kriminality města Hořovice pro rok 2020.    
19.02.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025149-3 Hořovice, Jungmanova, kNN p.č. 270 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v úpravě stávajícího kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemku parcelní č. 286/3 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 1 bm za cenu 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
19.02.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025094/SoBSoVB/001 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v novém kabelovém vedení NN na pozemcích parcelní č. 693/1 a 693/3 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude 65 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
19.02.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6011387/01 Hořovice – svod+kNN pro parc. č. 831/8, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města parcelní č. 701/5, 701/7 a 831/79  v k.ú. Velká Víska, stavbu zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení kNN v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 12.500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
19.02.2020                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost manželů Rýdlových o odkoupení  části pozemku parcelní č. 693/4 o výměře  cca 80 m2 a pozemku p.č. 693/5 o výměře 32 m2 v k. ú. Hořovice a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města.
19.02.2020                                      

PhDr. Boubínová             
Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2020 evidenční číslo: S-1119/SOC/2020, vč. přílohy č. 1. - viz. příloha se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
19.02.2020                                      

                                                                         

     

Zapsala: Lenka Kuniaková             05.02.2020  

                                    

Ověřovatelé:  Karel Pelikán      Ing. Jaroslav Vyhnal            06.02.2020      

                                

Dr. Ing. Jiří Peřina            06.02.2020                                      

               starosta