Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

 

 

Zápis č. 21 

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

11. 11. 2020 

 

Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Jana Šrámková, místostarostka

Ondřej Vaculík, místostarosta

MDDr. Antonín Spal, radní

Ing. Jaroslav Vyhnal, radní

Mgr. Zdeňka Ulčová, radní

Karel Pelikán, radní

Bc. Michal Hasman MPA, tajemník

Lenka Kuniaková, zapisovatelka

 

Omluveni: Miroslav Veverka, zastupitel

 

 

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů

2. Přizváni:

3. Kontrola úkolů

4. Podání členů rady

5. Organizační záležitosti

 

 

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.

Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 

 


 

 

 

Usnesení č. 21

 

Rady města Hořovice ze dne 11. 11. 2020

 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

 

Dr.Ing. Peřina
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním trojstranných Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IE-12-6008933/SIS/001, č. IE-12-6008933/SIS/002 a č. IE-12-6008933/SIS/003, „Hořovice, Na Schůdkách, Úzká, obnova NN“ uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s. a s fyzickými osobami, spočívající v umístění hlavního domovního zařízení k odběru elektrické energie na nemovitostech, kdy je zemní kabelové vedení NN z části umístěno na pozemcích ve vlastnictví města p.č. 298/2, 348, 374/1 a 375/1 v k.ú. Hořovice v rozsahu dle příslušného geometrického plánu a za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH dle platných předpisů za smlouvu, celkem tedy za úplatu ve výši 3.630 Kč.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. spočívající v umístění liniové stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích města p.č. 1968/3, 2112/17, 2122/1 v k.ú. Hořovice a pozemcích p.č. 903/5, 909/2, 923/1, 926/5, 926/10, 927/4, 927/17, 927/33, 931/2, 931/7, 932/1, 933/1, 933/2, 942/1 v k.ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah zřízené služebnosti bude cca 440 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem tedy bude služebnost zřízena za úplatu ve výši 266.200 Kč.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice nesouhlasí s žádostí manželů Růženy a Milana Vystydových o prodej pozemku parc. č. 88/7 v k.ú. Velká Víska za účelem výstavby rodinného domu a nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tento prodej schválit. Zdržel se: 1 Pro: 6 Proti: 0
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek nájemní smlouvy týkající se pronájmu nebytových prostor na adrese Smetanova 250, Hořovice, kdy se novým pronajímatelem stává společnost SPV Harmonika s.r.o., IČO 09246401. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice v souladu s ustanovením § 11, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Nařízení města Hořovice č. 1/2020 o regulaci stání motorových vozidel a o vymezení oblastí města Hořovice, ve kterých lze místní komunikace a jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Hany Klánové o prodej části pozemku o výměře cca 53,4 m2 na parc. č. 730/1 v k. ú. Hořovice za účelem vybudování vlastní příjezdové komunikace pro přístup k tamnímu pozemku parc. č. 730/2, a doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej této části pozemku. Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní k provedení geometrického zaměření jednotlivých částí pozemku parc. č. 730/1 a k následnému zveřejnění tohoto záměru na úřední desce města.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavíranou s Muzeem Českého krasu, p. o., Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun, a to ve věci zapůjčeného sbírkového předmětu, resp. zvonu umístěného ve Starém zámku. Tato smlouva je bezplatná a k jejímu podpisu je pověřen místostarosta města Ondřej Vaculík.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí současný právní stav nájemních smluv či smluv o výpůjčce týkajících se všech pozemků, které jsou v rámci územního plánu města definovány jako veřejná prostranství a ukládá odboru vnitřních věcí a právnímu ponechat tento stav nadále beze změny a bez nároku na nájem.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BEA-V-6/2020 uzavíranou s Úřadem práce České republiky, IČO: 72496991, a to ve věci vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na úklid veřejného prostranství, kdy k jejímu podpisu pověřuje starostu města.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení s názvem „Domov Na Výsluní, Hořovice – dodávka a montáž evakuačního výtahu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče Výtahy VOTO s. r.o., Jateční 2691/10, 301 00 Plzeň, IČO: 62623826, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost Výtahy VOTO s. r.o. požaduje za realizaci této zakázky částku ve výši 1.010.000, - Kč bez DPH, tj. 1.222.100, - Kč vč. 21 % DPH. Rada zároveň pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a příslušné Smlouvy o dílo.
25.11.2020
 

Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob – Základní organizace v Hořovicích na provoz této organizace, a to z důvodu, že dotace této organizaci již v roce 2020 poskytnuta byla.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s částečnou úhradou nákladů na pořízení materiálu pro vánoční výzdobu města Hořovice, které bude provádět sdružení osobního rozvoje Sedmikráska, Anýžova 95, 268 01 Hořovice, a to v prokázané částce do 5.000 Kč.
25.11.2020

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se instalací vánoční výzdoby na Palackého náměstí u radnice a kostela, na Náměstí Boženy Němcové a u zámku prostřednictvím Sdružení osobního rozvoje Sedmikráska z.s.
25.11.2020

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. Čtvrtletí 2020.
25.11.2020

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost JAKEŠ cz s.r.o., za cenu 193.978 Kč bez DPH provede komplexní ochranu objektu radnice proti holubům. Objednat provedení prací.
25.11.2020
 

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s předloženým projektem rekonstrukce venkovních schodišť, ve stupni dokumentace pro stavební povolení, které jsou umístěny po bocích hlavního vstupu do objektů 1. Základní školy Hořovice. Oznámit usnesení rady žadatelům.
25.11.2020
 

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o firemním řešení, podle které bude po dobu dalších 24 měsíců od uzavření tohoto dodatku zajišťovat provoz pevných linek na MěÚ Hořovice společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
25.11.2020

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zrušením odběrného místa pro odběr el. energie na adrese Palackého nám. 253/4, Hořovice (EAN 859182400601172750). Rada konstatuje, že odběrné místo, evidované na město Hořovice, je umístěno na pozemku, který v současnosti již vlastní Středočeský kraj, odběrné místo není využíváno a je ve stavu nutné rekonstrukce. Oznámit usnesení rady navrhovateli.
25.11.2020

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 8 až 11, podle kterého společnost HORA s.r.o. vyčíslila vícepráce č. 2 na stavbě nazvané „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích, úpravy čp. 28“ v celkové výši 264.716,44 Kč vč. 21 % DPH.
25.11.2020
 

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí žádost kastelána Zámku Hořovice a souhlasí s úpravou chodníku a s provedením dvou odvodňovacích žlabů u jihozápadní hrany oplocení zámku dle předložené dokumentace, a to na náklady města. Oznámit usnesení rady žadatelům.
25.11.2020
 

Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
25.11.2020

Mgr. Kebrlová
Rada města jmenuje podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., pana MDDr. Antonína Spala členem školské rady příspěvkové organizace 2. Základní školy Hořovice, Jiráskova 617, 268 01 Hořovice s účinností od 15. 12. 2020.
25.11.2020

 

Zapsala: Lenka Kuniaková 11.11.2020

 

Ověřovatelé: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal 12.11.2020

 

Dr. Ing. Jiří Peřina 12.11.2020

starosta