Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 20

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

14. 10. 2020

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:        Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                        

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, MDDr. Antonín Spal                                            

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                


                         

                                                                         

Usnesení č. 20

 

Rady města Hořovice ze dne 14. 10. 2020
                                                          

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:    

Dr.Ing. Peřina              
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
11.11.2020
                                           

PhDr. Boubínová       
Rada města souhlasí  s převodem finačních prostředků v částce 200.000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov Na Výsluní do investičního fondu za účelem financování zateplení stropu Domova nad částmi budovy ""B"" a ""C"".
11.11.2020     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice o odkup pozemku v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2, a doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej tohoto pozemku za částku ve výši 8.050, - Kč dle znaleckého posudku.
11.11.2020     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavírané se společností KOVOVÝROBA VALCVERK, spol. s r.o., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 863/2 v k.ú. Kotopeky, stavbu plynovodní přípojky k tamnímu objektu.       
11.11.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje darovací smlouvu a tím přijetí daru od Tělocvičné jednoty Sokol Hořovice, IČ: 4799502 ve výši 10.000 Kč, a to pro účely spolufinancování pořízení pamětní desky Ferdinanda Habětína umístěné na Střední odborné škole v Hořovicích.
11.11.2020     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Domov Na Výsluní, Hořovice – dodávka a montáž evakuačního výtahu“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Aleš Trojan, MPA, PhDr. Drahomíra Boubínová, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Ing. Petra Špičková, 3. náhradník Ondřej Vaculík. 11.11.2020   
                             

Dr. Ing. Peřina             
Rada města pověřuje starostu a místostarostu podpisem souhlasného stanoviska za město Hořovice v případě obecných souhlasů coby sousedního vlastníka pro potřeby správního řízení před stavebním úřadem.              
11.11.2020
                                           

Ing. Pelán        
Rada města bere na vědomí podání MSBNF a rozhodla o příspěvku ve výši 195.000,- Kč na pokrytí nákladů na provoz sběrného dvora.    
11.11.2020     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby na parkovišti v ulici Jabloňová před č.p.899 (DPS). Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
11.11.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města souhlasí se závěrečným vyúčtováním podle kterého společnost BM Construction, spol. s r.o., na stavební zakázce nazvané „Oprava nosné konstrukce u bazénu – oprava ocelových sloupů“ v pavilonu 6 1. ZŠ Hořovice, provedla vícepráce v celkové výši 308.435,62 Kč vč. 21 % DPH, a pověřuje starostu města podpisem tohoto vyúčtování.
11.11.2020
                                           

Ing. Šnajdr       Rada města souhlasí s návrhem odpovědi zastupiteli města, vysvětlující vyúčtování víceprací a méněprací na stavební akci „Oprava hygienického zázemí Společenského domu“.
11.11.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města souhlasí s nabídkou, podle které bude pan Radek Pavlis (firma ReGARDENS) udržovat v roce 2021, za cenu 58.779 Kč vč. 21 % DPH, květnaté louky na sídlišti Višňovka. Údržba bude spočívat ve dvou ročních sečích a ročním jednorázovém odplevelení. Objednat provedení prací.
Zdržel se: 1 Dr. Ing. Jiří Peřina
11.11.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města souhlasí se závěrečným vyúčtováním ke smlouvě o dílo na akci „Oprava hygienického zázemí Společenského domu v Hořovicích“ se společností GEMI GROUP, spol. s r.o., a pověřuje starostu města podpisem tohoto vyúčtování.
11.11.2020     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada města nemá žádných námitek k provádění terénních úprav, jež majitel pozemku p. č. 1558 v k. ú. Hořovice na svém pozemku, který je sousedním pozemkem k pozemku p. č. 1556 v k. ú. Hořovice v majetku města Hořovice, provádí. Oznámit usnesení rady města žadateli.
11.11.2020
                                           

Jana Šrámková           
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
11.11.2020     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro 1. a 2. základní školu Hořovice od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v  rámci projektu „Obědy pro děti“.         

11.11.2020
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města schvaluje přidělení bytu pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
11.11.2020     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice a souhlasí s přednostním přidělením bytu. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.        
11.11.2020
                                           

Mgr. Šumera  
Rada města jmenuje podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., pana Karla Pelikána členem školské rady příspěvkové organizace 1. základní školy Hořovice, Komenského 1245, 268 01 Hořovice s účinností od 1. 11. 2020.            
11.11.2020                                  

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková   14. 10. 2020                                

                                                  

               Ověřovatelé:  Mgr. Zdeňka Ulčová    MDDr. Antonín Spal 15. 10. 2020

              

               Dr. Ing. Jiří Peřina       15. 10. 2020                                

               starosta