Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 02

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

22. 01. 2020

                                                                         

Přítomni:          

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                  

               Jana Šrámková, místostarostka                                                         

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                             

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                    

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                    

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                    

               Karel Pelikán, radní                                                  

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                    

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                       

                                                                         

Omluveni:                                                                    

                                                                         

                                                                         

Program:           

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                                

               2. Přizváni:                                                   

               3. Kontrola úkolů                                                      

               4. Podání členů rady                                                

               5. Organizační záležitosti                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)     Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                 

ad 2)-4)O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                

                                                                         

   


                                                                          

Usnesení č. 02

Rady města Hořovice ze dne 22. 1. 2020
                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                                                                                                                       

Dr.Ing. Peřina  
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
05.02.2020
                                           

Bc. Hasman      
Rada schvaluje PO Domov Na výsluní podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“, oblast podpory „Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby“, na vybavení koupelen toaletním a sprchovým madlem. Domov žádá o dotaci ve vši 170.000 Kč.       
05.02.2020
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2020, a to pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni pro výkon práce u příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice na úklidové práce. V případě získání příspěvku pak dále rada zmocňuje ředitele této příspěvkové organizace k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.
05.02.2020
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Architekt města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Loca Plan s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Odměna za výkon funkce městského architekta činí 600,- Kč/1 hod. bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné příkazní smlouvy.
05.02.2020
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory k veřejné zakázce „Kybernetická bezpečnost Hořovice“, uzavřené mezi městem Hořovice a společností AUTOCONT a.s., ze dne 17. 12. 2019, a to ve věci změny odpovědné osoby a složení projektového týmu. Rada pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.              
05.02.2020
                                           

Ing. Grunt         
Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě č. 2019/2872/10049/02, podle které je Městu Hořovice umožněn online přístup k technickým normám (ČSN) a to v rozsahu 1.200 stran ročně. Cena za poskytnutou službu činí 10.000 Kč pro rok 2020.
05.02.2020
                                           

Ing. Křížková   
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Svazu tělesně postižených místní organizace Hořovice za účelem informačních schůzek ve dnech 28. 4. 2020 a 25. 8. 2020 vždy od 14:30 do 15:00 hodin a s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem informační schůzky dne 16. 6. 2020 od 14:30 do 15:30 hodin pro cca 80 osob.    
05.02.2020
                                           

Ing. Křížková   
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2019.            
05.02.2020                                    

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se, za cenu 249.000 Kč bez DPH, tj. 301.290 Kč vč. 21 % DPH, rozšiřuje předmět díla na zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS společností PONTEX s.r.o. na vybudování dvou nových mostů na místech stávajících objektů M3 – přes Červený potok a M4 – přes náhon, o související komunikační napojení na okolní komunikace. Zajistit podpisy smluvních stran. 
05.02.2020
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s textem smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení, podle které provede společnost ČEZ Distribuce a.s., za cenu 764.115 Kč bez DPH, tj. 924.579,15 Kč vč. 21 % DPH, přeložky svých distribučních zařízení v části ulic Cvočkařské, Dlouhé a Žižkovo. Přeložky kabelů budou provedeny v rámci modernizace technické infrastruktury v městské lokalitě Žižkov. Zajistit podpisy smluvních stran.          
05.02.2020
                                           

Mgr. Kebrlová 
Rada schvaluje smlouvu s Potravinovou bankou Central z.s., Modletice o poskytování potravinové pomoci klientům odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a souhlasí s uhrazením ročního poplatku za tuto službu ve výši 3.000 Kč. Dále rada pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
05.02.2020
                                           

Mgr. Šumera    
Rada souhlasí s umístěním sídla Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice, z. s. na adrese:  Komenského 1245/7, 268 01 Hořovice.            
05.02.2020       
                             

Mgr. Tyslová    
Rada města Hořovice nesouhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2106/3 – vodní plocha, v k. ú. Hořovice Českému rybářskému svazu MO Hořovice, IČ: 18601481, se sídlem Anýžova 486, 268 01 Hořovice.
05.02.2020
                                           

Mgr. Tyslová    
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci Národního institutu pro další vzdělávání, nově od 1.1.2020 název Národní pedagogický institut České republiky,  o zpracování revizního znaleckého posudku ve věci převodu pozemků v areálu MŠ Větrná, který stanovuje kupní cenu pozemků  na částku 7.716.640 Kč a ukládá Odboru vnitřních věcí a právnímu prověřit rozdíl ve výši 2.930.710 Kč mezi původním a revizním posudkem.         
05.02.2020
                                           

Mgr. Tyslová    
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci na akci „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ mezi Městem Hořovice a Obcí Kotopeky v předloženém znění, z důvodu splnění požadavku ze strany dotačního orgánu SFDI v rámci poskytnutí datace na realizaci předmětné cyklostezky.
Rada města pověřuje starostu města k podpisu této Smlouvy o spolupráci.
05.02.2020
                                           

Mgr. Tyslová    
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným a obdobným obřadům, podle které Národní památkový ústav, správa zámku Hořovice, pronajme v r. 2020 městu prostory v objektu zámku (zámecká kaple a tři místnosti včetně inventáře v patře severozápadního křídla zámku) ke konání sňatečných a obdobných obřadů.
Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným a obdobným obřadům.
05.02.2020
                                           

Ondřej Vaculík
Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2020 na budově radnice.  
05.02.2020                                    

                                                                         

Zapsala: Lenka Kuniaková         22.01.2020                                    

                                                                                                                                           

Ověřovatelé:  Jana Šrámková    Ondřej Vaculík 22.01.2020                                    

                                                                                                                                                                                                                     

Dr. Ing. Jiří Peřina          22.01.2020                                    

starosta