Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 18

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

16. 09. 2020

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                   

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

 


                                                                        

                                                                           

                                                                         

Usnesení č. 18

 

Rady města Hořovice ze dne 16. 09. 2020
                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                                     

              

Dr.Ing. Peřina              
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
30.09.2020
                                           

Bc. Hasman    
informace o výnosu z parkovacích automatů - bez usnesení     
30.09.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s panem Liborem Slavíkem, spočívající ve stavbě připojení kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 294 na vodohospodářské sítě uložené v budoucím služebném pozemku parcelní č. 286/3 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 2 m za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
30.09.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6006940/26, Hořovice, obnova NN z TS BE-3582, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, pojistkové skříně v obvodovém plášti budovy bytového domu nacházejícím se na pozemku p.č. 1149 v k.ú. Hořovice v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, a to za úplatu 200 Kč + DPH dle platných předpisů.           
30.09.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí, ve věci připravované realizace akce Prodloužení podchodu v železniční stanici Hořovice, a to s tím, že práva a povinnosti vyplývající z vydaných územních rozhodnutí včetně projektové dokumentace přechází bezplatně z dispozic města Hořovice na společnost Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234, která bude předmětnou investiční akci za finanční spoluúčasti města Hořovice realizovat.         
30.09.2020     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o vypořádání vzájemného závazku spočívající v oboustranném prohlášení smluvních stran v souvislosti s plněním při poskytování služby na používání aplikace „Mobilní rozhlas“ ke dni 30. 9. 2020 a zároveň souhlasí s uzavřením Objednávky pro poskytování licence na používání aplikace „Mobilní rozhlas“ s platností od 1. 10. 2020 na dobu dvou let ve výši 49.900 Kč bez DPH.
30.09.2020                                  

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice nesouhlasí s přijetím dotace na projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému ochrany před povodněmi ve městě Hořovice“, a to z důvodu nezajištění financování předmětné akce v průběhu její realizace i příslušné finanční spoluúčasti. Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0
30.09.2020

                                           

Ing. Grunt       
Rada bere na vědomí informaci speciálního stavebního úřadu o stavu ulic Na Kopečku a Na Lukách v k. ú. Hořovice.
30.09.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s návrhem technického a dopravního odboru, podle kterého bude z nabídky společnosti ARCH consulting s.r.o.  objednáno, za cenu 25.000 Kč bez DPH, tj. 30.250 Kč vč. 21 % DPH zpracování druhé části, komunikační kampaně města vůči malým a středním podnikatelům vzhledem k ukládání odpadu z jejich podnikatelské činnosti do veřejně přístupných kontejnerů na separovaný odpad. Vyhodnocení dotazníků prostřednictvím společnosti ARCH consulting s.r.o. poté cenově vychází na 250 Kč bez DPH.
30.09.2020     
                             

Jana Šrámková           
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
30.09.2020
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 1. Základní škola Hořovice navýšení kapacity školní družiny o 30 dětí. Kapacita bude navýšena od září 2021.
30.09.2020                                  

                                                                         

Zapsala: Lenka Kuniaková   16. 09. 2020                                

                                                                         

Ověřovatelé: Jana Šrámková      Ondřej Vaculík      18. 09. 2020                                

                                                                         

Dr. Ing. Jiří Peřina       18.09.2020                                  

               starosta