Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah


 

                                                                         

Zápis č. 17

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

02. 09. 2020

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel Pelikán                                                          

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

    


                                                                     

                                                                             

Usnesení č. 17

 

Rady města  Hořovice ze dne 02. 09. 2020

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                                           

Dr.Ing. Peřina              
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
16.09.2020
                                           

Bc. Hasman    
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lochovice v roce 2020 č. 1/2020 ve výši 2000 Kč.
16.09.2020

                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb platebního portálu s provozovatelem Regionální dotační kancelář, příspěvková organizace Středočeského kraje, a to ve věci pilotního projektu realizace plateb místních poplatků prostřednictvím elektronické cesty v rámci jednotné aplikace provozované Středočeským krajem. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy.
16.09.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun – Závodí o odkoupení pozemků parc. č. 70/1, 70/2, 71, 83/9 a 83/10 vše v k. ú. Chaloupky v Brdech a doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej těchto pozemků za částku ve výši 10.000, - Kč za podmínky, že kupující provede rekonstrukci a posílení tamního zdroje vody pro účely kapacitního zvýšení dodávek vody v rámci připravované přístavby nemocnice v Hořovicích a dále vybuduje vodovod pro veřejnou službu v lokalitě pod skládkou v délce 170 metrů.
16.09.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská – Příbramská – II. vyhlášení“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DOZEP s.r.o., Zaječov 343, 267 63 Zaječov, IČ: 256 37 487, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost DOZEP s.r.o. požaduje 1.461.287,- Kč bez DPH, tj. 1.768.158,202,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
16.09.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro 1. základní školu Hořovice a 2. základní školu Hořovice ve věci pořízení IT techniky financované z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to za účelem zajištění konektivity při vzdálené výuce žáků v případě pandemických opatření.

16.09.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila s žádostí obyvatele Hořovic, požadujícího pokácení 2 ks bříz, rostoucích na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 1112/1 v k. ú. Hořovice, v blízkosti bytového domu čp. 725-727 v ulici Palachova. Rada souhlasí s pokácením 2 ks těchto bříz. Zdržel se: 1
16.09.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada bere na vědomí, že projekt „Úprava vstupu k původní tvrzi na nádvoří Starého zámku v Hořovicích“, podaný v rámci Participativního rozpočtu Středočeského kraje, byl úspěšný a Město Hořovice přijímá dotaci, ve výši 320.323 Kč. Rada pověřuje pana starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektů podaných v rámci projektu MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje.
16.09.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o umístění a provozování kontejnerů, podle které budou kontejnery společnosti ELEKTROWIN a.s. umístěny na Sběrný dvůr města Hořovice. Rada pověřuje starostu města jejím podpisem.           
16.09.2020
                                           

Jana Šrámková           
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
16.09.2020
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice přenáší s účinností k 01.01.2021 celkovou agendu bytů na odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství. Městská správa bytového a nebytového fondu bude mít nadále v technické správě nemovitosti, kde se byty nachází a bude je nadále udržovat. Zároveň pověřuje odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství k  vytvoření dokumentu „Koncepce bytové politiky Města Hořovice“ a to do 31.12.2020.
16.09.2020     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci Městská mateřská škola Hořovice použít finanční prostředky z Investičního fondu ve výši 48.400, - Kč na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti k analýze stavebního záměru navýšení kapacity mateřské školky o 1 třídu.


16.09.2020                                  

Zapsala: Lenka Kuniaková   02.09.2020                                  

                                                                         

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová     Karel Pelikán              02.09.2020                                  
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                 02.09.2020