Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 16

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 19.08.2020                            

                                                                         

Přítomni:            

                Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Karel Pelikán, radní                                                     

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:                                                                     

                                                                         

                                                                         

Program:            

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni: Mgr. Olga Kebrlová, Ing. Jaroslav Pelán

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, MDDr. Antonín Spal                                                 

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

Usnesení  č. 16

Rady města Hořovice ze dne 19. 08. 2020

                                                                                                      

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                                                                          

Dr.Ing. Peřina    
Rada města schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
02.09.2020                                      

Bc. Hasman       
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Osov v roce 2020 ve výši 2000 Kč, určeným na provoz sociálních služeb Domova. Rada dále souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí nepeněžitého daru od Nadačního fondu STOP ŠIKANĚ.
02.09.2020                                      

Bc. Hasman       
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem na pověření pana Bc. Aleše Trojana, MPA, vedoucího finančního odboru, aby zastupoval paní Mgr. Drahomíru Tyslovou, vedoucí odborů vnitřních věcí a právního, a to po dobu určitou, od 20.8.2020 do doby skončení čerpání její mateřské, resp. rodičovské dovolené, případně dojde-li k ukončení jejího pracovního poměru, do doby jmenování nového vedoucího odborů vnitřních věcí a právního Městského úřadu Hořovice, a to s účinností od 20.8.2020.              
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí zřizovací listiny příspěvkových organizací Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, 1. základní škola Hořovice, 2. Základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice, a s doporučením ke schválení je předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit na základě § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřízení práva stavby mezi městem Hořovice a SK Hořovice na pozemku parc. č. 122/4, 122/1, 122/9 a to za účelem vybudování víceúčelového hřiště v Hořovicích. Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zpracováním příslušné smlouvy o zřízení práva stavby a zároveň zveřejnění tohoto záměru na úřední desce.         
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkovým organizacím Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice a Městské sportovní centrum Hořovice s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky ve smyslu ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, týkající se vypořádání pohledávky pana Kadeřábka zápočtem proti pořízení hmotného majetku v podobě vybavení restaurace Florida Městským sportovním centrem Hořovice.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje prodloužení lhůty pro provedení služeb směřujících k odkoupení pozemků potřebných k vybudování cyklostezky v území katastru města Hořovice ze soukromého vlastnictví, objednaných u realitní kanceláře REALI, Hořovická realitní, zastoupené Ing. Václavem Liprtem, a to do 31. 12. 2020.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výstavbě bytů s Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jehož podstatou je vypořádání dosud neuhrazených nákladů, resp. tím způsobené ztráty u výstavby bytů v lokalitě Na Okraji ve výši 4.046.280 Kč a související převzetí stavby veřejného osvětlení, zeleně, komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města. Úhrada ztráty provedena zápočtem proti podílu města na zisku společnosti, a to bez finančních dopadů na výdaje rozpočtu města.
Proti: 1
02.09.2020                                      

Bc. Trojan
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o odkoupení části pozemku parc. č. 730/1 v k. ú. Hořovice za účelem využití pro provoz a výkon činnosti hasičského záchranného sboru a doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části tohoto pozemku v rozsahu bez stávající vybudované komunikace, navrhované obslužné části komunikace a navržené přístupové komunikace k pozemku parc. č. 730/2 podél pozemku parc. č. 730/6 vše v k. ú. Hořovice. Rada pověřuje odbor vnitřních věcí a právní k provedení geometrického zaměření jednotlivých částí pozemku parc. č. 730/1 a k následnému zveřejnění tohoto záměru na úřední desce města. 
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2957017411 o nájmu pozemků nebo jejich částí ze dne 21.9.2011 uzavřené mezi městem Hořovice a společností České dráhy, a.s., a to z důvodu změny číslování pozemků v Katastru nemovitostí. Rada pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice nesouhlasí s žádostí pana Stanislava Abrháma o směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska, v jeho vlastnictví, za pozemek parc. č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice ve vlastnictví města a nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tuto směnu schválit.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 19.11.2019 mezi městem Hořovice a společností SPV U Hofmannů s. r. o., jehož podstatou je změna v osobě smluvní strany, kterou bude nově společnost Cymedica Engineering, s.r.o.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje darovací smlouvu a tím přijetí daru od společnosti Cymedica Holding, s.r.o., IČO: 28432819 ve výši 16.000 Kč, a to pro účely pomoci určené pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu místnosti v prvním nadzemním podlaží západního křídla Státního zámku Hořovice, a to z důvodu zajištění volební místnosti pro konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje konaného ve dnech 02. – 03. 10. 2020. Smlouva se uzavírá na stanovenou dobu určitou za nájemné ve výši 1.500 Kč včetně DPH za sjednané období. Rada následně pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s panem Petru Calarasem a paní Vaculinou Eugenia, spočívající ve stavbě přípojky splaškové kanalizace a vodovodní a STL plynovodní přípojky pro pozemek parcelní č. 1587/1 v k.ú. Hořovice. Přesná výměra zatížení budoucího služebného pozemku parc. č. 1556 v k.ú. Hořovice bude známá po zpracování geometrického plánu po ukončení stavby a bude činit 500 Kč/ bm + DPH dle platných předpisů.     
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 3, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak rozpis plnění a čerpání schválených rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž je město zřizovatelem.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím schváleného příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ – ISPROFOND 5218510058. Zároveň rada v této věci souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky“. Do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise jsou tímto radou jmenování následující členové, resp. i jejich náhradníci v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, Ján Rogos, Ing. David Grunt, náhradníci – 1. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 2. náhradník Ing. Petr Karban, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje v souladu s § 28 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, a to ve výši 200.000 Kč v souvislosti se zavedením činnosti v rámci úklidu města novým zametacím vozem.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Spolek Zděná Zaječov 2012 ve věci sponzorského daru na pořádání koncertu v kostele ve Svaté Dobrotivé.
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 30.000 Kč, a to v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Města Hořovice v roce 2020, pro Český zahrádkářský svaz Hořovice za účelem finanční výpomoci z důvodu výpadků příjmů v souvislosti se zrušením Cibulového jarmarku.      
02.09.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí uspořádání vzpomínkové akce k 21. srpnu 1968 a 1969, a to dne 21. 8. 2020 od 18 do 19 hodin na Palackého náměstí v Hořovicích. Svolavatelem shromáždění je skupina Hořovičtí Dědečci a Milion chvilek pro demokracii.           
02.09.2020                                      

Ing. Křížková     
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice dne 11. září 2020 v časovém rozmezí 8:00 - 12:00 hodin  pro MAS Karlštejnsko, z.ú. pro vzdělávací aktivitu "Setkání se zástupci krajského úřadu" v rámci projektu Místní akční plán II (MAP II) vzdělávání ORP Hořovice, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/17-047/001 1821, jehož je město Hořovice partnerem.   
02.09.2020                                      

Ing. Pelán           
Rada města Hořovice souhlasí se změnou osoby nájemce bytu č. 8 a č. 10 v obytném domě čp. 1428 v ul. Masarykova v Hořovicích. A to z původního nájemce paní Moniky Tokárové na Michala Kešela, na dobu určitou do 31. 12. 2020.  Informovat nájemce a MSBNF. Proti: 1 Ondřej Vaculík
02.09.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada města souhlasí se záborem pozemku na terase před kostelem na Palackého náměstí v ploše 40 m2 za účelem umístění propagačního stánku a nafukovací brány. Dne 16. 9. 2020 od 9: 00 do 17: 00 hodin. Důvodem je podpora a propagace cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Za zábor pozemku bude žadateli vyměřen poplatek dle platné „Obecně závazné vyhlášky města Hořovice“. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
02.09.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada města souhlasí s umístěním chodníků, budovaných v rámci projektu Bytového domu „U Hofmannů“, na pozemky města p. č. 1671/2, 1673/1 a 1673/2 v k. ú. Hořovice, tak jak jsou navrženy v projektové dokumentaci nazvané „Bytový dům „U Hofmannů“, kterou zpracoval ve stupni DSP pod zak. č. 19012 v červenci 2020 Ing. Luděk Novotný. Tento souhlas platí v případě bezplatného předání zkolaudované stavby Městu Hořovice.
02.09.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada města souhlasí s žádostí obyvatel, bydlících v Lesní ulici, tedy s obnovou povrchu komunikace v ulici v roce 2021. Oznámit usnesení rady města žadatelům.
02.09.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada města souhlasí se stavbou rodinného domu vč. příslušenství na pozemku p. č. 1587/1 v k. ú. Hořovice, jehož sousedním pozemkem je i p. p. č. 1556 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví města Hořovice. Oznámit usnesení rady žadatelům.
02.09.2020                                      

Ing. Šnajdr         
Rada města nesouhlasí se žádostí občana města o povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa na Západním sídlišti. Důvodem odmítnutí žádosti je nemožnost vyhovět všem případným dalším žadatelům o vyhrazené parkování. Oznámit usnesení rady žadatelům.
Zdržel se: 1
02.09.2020                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech celkem u čtyř žadatelů a za podmínek daných přílohou k zápisu. Informovat nájemce a MSBNF.
02.09.2020                                      

                                                          

               Zapsala: Lenka Kuniaková                                                        

                                                                                        

               Ověřovatelé: Ondřej Vaculík, MDDr. Antonín Spal                                                          

                                                                                        

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                        

               starosta