Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 15

                                                                         

               ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne         

               22. 07. 2020                 

                                                                         

Přítomni:        
               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               Karel Pelikán, radní                                              

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:        MDDr. Antonín Spal, radní                                               

                                                                         

                                                                         

Program:         
               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                 

                                                                         

Usnesení č. 15

 

Rady města Hořovice ze dne 22. 07. 2020
                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 
                                                     

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
19.08.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice uděluje souhlas příspěvkové organizaci Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemků a prostor sloužících k podnikání podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve věci pronájmu stavby technického vybavení, zastavěné plochy a nádvoří včetně garáže a ostatní plochy na č. p. 826 v ulici Valdecká (LV 1468 v k. ú. Hořovice) se společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
19.08.2020
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice orchestru Hořovická muzika pro pořádání 3. koncertů dechového orchestru v těchto datech: 20. 8., 17. 9. a 15. 10. 2020 v čase od 16:00 do 20:00 hodin.
19.08.2020
                                           

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2020. 19.08.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se žádosti pana Tran Tat Ha, týkající se povolení pěstování okrasných květin na části pozemku p. č. 754/2 v k. ú. Hořovice s tím, že pěstování a ošetřování okrasných květin bude žadatel provádět na vlastní náklady. Oznámit usnesení rady žadatelům.
19.08.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 10. 9. 2020 – 13. 9. 2020 a 15. 9. 2020 - 20. 9. 2020, tedy v dobách konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) způsobených povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit usnesení rady žadateli. Nesouhlasí: 3         
19.08.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 23 odst. 2 z důvodu přesahu zateplení, a tedy se žádostí obyvatel města, podle které dojde po zateplení domu č. p. 575 v Žižkově ulici ke zúžení chodníku na šířku v rozmezí mezi cca 90 cm až jedním metrem. Oznámit usnesení rady žadatelům.
19.08.2020     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada vzala na vědomí informaci o vyřizování reklamace, týkající se náhradní výsadby za uschlé hlohy, vysázené na podzim 2019 v rámci obnovy sídelní zeleně na sídlišti Višňovka.
19.08.2020
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s nabídkou, podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., za cenu 424.014,25 Kč vč. 21 % DPH rozšíření komunikace v Lipové ulici v Hořovicích v zatáčce nad křižovatkou s ulicí Jasmínovou, v délce cca 50 m. Objednat provedení prací.
19.08.2020
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle § 142 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.        
19.08.2020     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím finančních darů od jednotlivých dárců pro potřeby tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin. Zároveň Rada Města souhlasí se zněním darovacích smluv a pověřuje starostu k jejich podpisu. Město Hořovice děkuje všem dárcům.       
19.08.2020
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice souhlasí se zrušením věcného břemene spočívajícího v právu města pro vedení a opravy nyní již neexistujícího vodovodního potrubí, dříve umístěného ve sklepních prostorách domu čp. 690, jež je součástí pozemku p. č. 1729, v k.ú. a obci Hořovice. Rada města pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
19.08.2020
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost paní Kateřiny Vítové o odkoupení pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2 v k.ú. Hořovice a nesouhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města.
19.08.2020                                  

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková                                                       22. 07. 2020

                                                

               Ověřovatelé: Jana Šrámková, Ing. Jaroslav Vyhnal              22.07.2020

                                                           

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                  

               starosta                                                                                        22.07.2020