Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                           

Zápis č. 14

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 08.07.2020

Přítomni:            
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                        

Jana Šrámková, místostarostka                

Ondřej Vaculík, místostarosta                   

MDDr. Antonín Spal, radní                          

Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                         

Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                         

Karel Pelikán, radní                       

Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                         

Edita Červenková, zapisovatelka                             

                                           

Omluveni:          
Miroslav Veverka, zastupitel                      

                                           

                                           

Program:             1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                        

               2. Přizváni:                        

               3. Kontrola úkolů                           

               4. Podání členů rady                     

               5. Organizační záležitosti                            

                                           

                                           

                                           

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Ondřej Vaculík                   

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                     

                                                                         

Usnesení  č. 14

Rady města  Hořovice ze dne 08.07.2020

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                  

                             

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
22.07.2020        

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., požaduje za jeden kalendářní rok plnění 8.824.583,- Kč bez DPH, tj. 10.677.745,43,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu.              
22.07.2020        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení ceny za stavební práce, prováděné společností HORA s. r.o. na stavbě nazvané „Stavební úpravy Starého zámku, úpravy č.p. 28“ o 707.519,92 Kč vč. 21 % DPH na celkových 8.361.249,92 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.07.2020        

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí se zapojením Městské mateřské školy v Hořovicích do dotačního programu „Šablony III“ č. 02_20_08, který byl vyhlášen v rámci výzvy „Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
22.07.2020        

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím finančních darů od jednotlivých dárců v celkové hodnotě Kč 10.900,-. Částka je určená pro potřeby tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin. Zároveň Rada Města souhlasí se zněním darovacích smluv a pověřuje starostu k jejich podpisu.  Město Hořovice děkuje všem dárcům.  
22.07.2020        

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice schvaluje doporučení Sociální komise ze dne 22. 6. 2020 a souhlasí s výměnou sociálního bytu č. 14 za byt. č.10  žadatelce dle přílohy k zápisu. Dále souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 14 a malometrážního bytu žadatelům dle přílohy k zápisu. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, a to u sociálních bytů do 28. 2. 2021 a u malometrážního na dobu jednoho roku, s možností automatického prodloužení v případě pravidelného hrazení nákladů na bydlení a dodržování nájemní smlouvy. Informovat žadatele a MSBNF.
22.07.2020        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-6017079 „Hořovice, Pod Dražovkou 1142/2 příp. NN“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v novém kabelovém vedení NN na pozemcích parcelní        č. 454/2, 341/3, 341/2 a 757/1 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 36,5 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem 22.083 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.              
22.07.2020        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  pro stavbu „Kogenerační jednotka, bazén Hořovice, pozemek p.č. 2383, Hořovice“  pro společnost Innogy Energo, s.r.o., spočívající v právu provést stavbu kabelové přípojky vysokého napětí na pozemcích parcelní č. 908/2, 909/2 v k.ú. Velká Víska a parcelní č. 2109/1, 2112/1, 2112/12, 2112/14, 2112/17 a 2115/2 v k.ú. Hořovice za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
22.07.2020        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro společnost CETIN  a.s., spočívající ve výstavbě rozvaděče elektronických komunikací na pozemcích parcelní č. 633/16 a 635/5 v k.ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 42 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem 25.410 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k odpisu jmenované smlouvy.   
22.07.2020        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí pro stavbu „Obytný okrsek U Nemocnice, Hořovice – technická infrastruktura“ pro společnost BAGGER, k.s., spočívající v uložení inženýrských sítí STL plynovodu, vodovodní přípojky a splaškové kanalizace na pozemku parcelní č. 893/3  v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene za všechny sítě bude cca 12,3 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem tedy 7.442,- Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.          
22.07.2020        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Dohody o ukončení smlouvy o dílo na úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Města Hořovice uzavřené s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dne 09. 05. 2018, v předloženém znění. Smlouva se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 10. 07. 2020. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu dohody o ukončení smlouvy o dílo na úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Města Hořovice.           
22.07.2020        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice uděluje souhlas k projektu II. etapy sportovního centra mládeže v Hořovicích, k. ú. Velká Víska, parc. č. 927/18, 927/20 a 927/36 za účelem napojení parkoviště na účelovou komunikaci, umístění přípojky splaškové kanalizace na pozemku 927/6, k. ú. Velká Víska, umístění přepadu dešťových vod na pozemky 900/2, 926/1, 926/3, 927/6 a to za podmínky, že v rámci této stavební akce bude vybudována veřejně přístupná pozemní komunikace v trase od napojení na ulici U Svatého Jana až ke stávajícímu parkovišti na pozemku 927/16 v k. ú. Velká Víska.
22.07.2020        

               Zapsala:  Červenková Edita          08.07.2020        

                                           

                                           

               Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal, Ondřej Vaculík              09.07.2020        

                                           

                                           

                                           

               Dr.Ing. Jiří Peřina             09.07.2020        

               starosta