Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

               Zápis č. 13

               ze schůze Rady města Hořovice, která se konala  dne

               24. 06. 2020

Přítomni:        
               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Omluveni:        Jana Šrámková, místostarostka                                                  

                           Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Jaroslav Vyhnal                                            

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

  


                                                                       

                                                                          

Usnesení č. 13

 

Rady města Hořovice ze dne 24. 06. 2020

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                    

              

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
08.07.2020      1 
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu Města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 2, a to s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na nejbližším jednání Zastupitelstva města Hořovice.          
08.07.2020      2
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje v souladu s § 28 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, snížení příspěvku na stravné žáků zřizovaných škol, a to u 1. základní školy Hořovice o částku ve výši 260.000 Kč a u 2. Základní školy Hořovice o částku ve výši 220.000 Kč. Dále pak rada města schvaluje navýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov na Výsluní Hořovice, a to ve výši 300.000 Kč na opravu výtahu. Zároveň rada města schvaluje možnost přidělení alikvotní části ročního příspěvku pro rok 2020 před jeho splatností u všech příspěvkových organizací, a to na základě objektivního důvodu v rámci nezbytného předfinancování činností příspěvkových organizací.      
08.07.2020      3
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská – Příbramská“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň Rada města Hořovice schvaluje opakování této veřejné zakázky, a to za věcně stejných podmínek jako dříve, včetně jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.  
08.07.2020      4
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se záborem cca 2 m2 pozemku před budovou městského úřadu na Palackého náměstí č. p. 640 (roh náměstí před hotelem) politické straně ODS pro účely umístění jejich reklamního poutače v rámci volební kampaně v termínu od 1. 9. 2020 do 4. 10. 2020, a to za cenu stanovenou v souladu s příslušnou místní vyhláškou.

08.07.2020      5
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 15.000 Kč, a to v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Města Hořovice v roce 2020, pro Římskokatolickou farnost Hořovice za účelem opravy kostela Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí.

08.07.2020      6           
              

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. Základní škola Hořovice – Evakuační rozhlas“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče SAFE4U, spol. s r.o., Minská 546/15, 101 00 Praha 10, IČ: 023 05 518, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost SAFE4U, spol. s r.o., požaduje 1.183.807,- Kč bez DPH, tj. 1.432.406,47,- Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.           
08.07.2020      7
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava nosné konstrukce u bazénu – Oprava ocelových sloupů“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče BM Construction, spol. s r.o., U klubu 1741/5, 143 00 Praha 4, IČ: 284 98 771, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost BM Construction, spol. s r.o., požaduje 1.870.888,38 Kč bez DPH, tj. 2.263.774,94 Kč vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.

08.07.2020      8

                             

Dr. Ing. Peřina             
Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 8. 7. 2020 a 22. 7. 2020 a 19.8.2020. Od 2. 9. 2020 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého týdne.             
08.07.2020      9           
              

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem  sálu radnice Integrované dopravě Středočeského kraje, příspěvková organizace, sídlo: Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00 pro konání jednání s obcemi o integraci veřejné hromadné dopravy v oblasti Hořovicka. Termín jednání 25. června 2020 od 09:00 do 12:00 hodin.
08.07.2020      10        
              

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínu 24.6.2020 od 15 do 19 hodin. Je to náhradní termín za původně již schválené termíny usnesením č. 6, které z důvodu COVID-19 byly zrušené.               
08.07.2020      11        
              

Ing. Pelán        
Rada bere na vědomí ceník odpadů pro obce regionu, které překročí limity nahlášené k žádosti o dotaci na sběrný dvůr.     
08.07.2020      12                       

 

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 1 až 7, podle kterého společnost HORA s.r.o. vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích, úpravy čp. 28“ v celkové výši 707.519,92 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru předložit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na její další zasedání.
08.07.2020      13

                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost TEZA s.r.o., za cenu 145.013 Kč vč. 21 % DPH, výměnu 10 ks otopných těles v sále a přísálích Společenského domu. Objednat provedení prací.
08.07.2020      14        

              

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem technického a dopravního odboru, podle kterého bude z nabídky společnosti ARCH consulting s.r.o.  objednáno, za cenu 15.000 Kč bez DPH, tj. 18.150 Kč vč. 21 % DPH zpracování první, analytické části strategie města vůči malým a středním podnikatelům vzhledem k ukládání odpadu z jejich podnikatelské činnosti do veřejně přístupných kontejnerů na separovaný odpad. V případě pro město zajímavých výsledků analýzy bude objednána u společnosti i druhá a třetí část z nabídky. V případě nepříznivých výsledků bude aktivita města v tomto směru ukončena.
08.07.2020      15        
              

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti v ulici U Remízku v místě u kotelny za bytovým domem č. p. 1230.
08.07.2020      16        
              

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.
08.07.2020      17
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice bere na vědomí vyhlášení dvou volných dnů pro žáky I. ZŠ a II. ZŠ Hořovice ve dnech 29. a 30. června 2020.
08.07.2020      18

                             

Mgr. Tyslová
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025755/001, Hořovice – osazení ÚV parc. č. 2112-17 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v uložení  kabelového vedení VN, zemnícího pásku FeZn      a podpěrného bodu na pozemku parcelní č. 908/2  v k. ú. Velká Víska, obec Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 57 bm za cenu 500 Kč/bm + 5000 Kč za podpěrný bod + DPH dle platných předpisů, celkem 40.535 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
08.07.2020      19
                             

Mgr. Tyslová  Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s paní Gabrielou Hamerníkovou, spočívající ve stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný dům č.p. 1064 na řad uložený v  budoucím služebném pozemku parcelní č. 815 v k. ú. Velká Víska, obec Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude 6,3 m za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem 3.812 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.              
08.07.2020      20        
              

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice bere na vědomí s účinností od 1. 7. 2020 Organizační řád Městské policie Hořovice v předloženém znění.
08.07.2020      21        
              

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice bere na vědomí s účinností od 1. 7. 2020 Pracovní řád Městské policie Hořovice v předloženém znění.      
08.07.2020      22
                             

PhDr. Boubínová       
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Drozdov v roce 2020 částku 5.000,- Kč určenou na činnost Domova. 08.07.2020      23        

              

               Zapsala: Lenka Kuniaková   24.06.2020                                  

                                                                                                                             

               Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ing. Jaroslav Vyhnal    25.06.2020

                                   

               Dr. Ing. Jiří Peřina       25.06.2020                                  

               starosta