Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
10.06.2020


Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka


Omluveni:


Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni:
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

     Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Karel Pelikán                   

ad 2)-4)   O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.          

   


    

 

                          

Usnesení  č. 12

                         

Rady města  Hořovice ze dne 10. 06. 2020
               

                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                   

                            

Dr.Ing. Peřina 
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
10.06.2020 1         

Ing. Šnajdr    
Rada projednala žádost obyvatele ulice Lidické o odstranění příčného přejezdového prahu, umístěného v ulici v úseku mezi křižovatkou s ulicí Horní a s ulicí Polní, a s odstraněním nesouhlasí. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
24.06.2020 2         

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s položením zámkové dlažby v prostoru pro parkování automobilů a vstupního chodníčku do bytové jednotky č.p. 872 v ulici Na Radosti s tím, že žadatelé si provedou veškeré práce na vlastní náklady. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.             
24.06.2020 3         

Ing. Šnajdr    
"Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti v ulici Višňová před bytovým domem č. p. 1232/7. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
24.06.2020 4         

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro klienty společnosti DEMENTIA I.O.V., z. ú., sídlící na adrese Hořovice, 9. května 244 s tím, že pro potřeby společnosti bude přeznačeno parkovací místo na kraji Zámecké ulice na náklady žadatele. Po schválení silničním správním úřadem objednat přeznačení.
24.06.2020 5         

Ing. Šnajdr    
Na žádost společnosti PUDIS a.s. rada upravuje své usnesení ze dne 29. 4. 2020 a souhlasí s trvalým uložením přebytečné ornice, získané při výstavbě silnice II/114 – II/117, tj. Východního obchvatu, na pozemky p. č. 827/16, 837/38, 877/18, 912/12, 912/18, 914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. Velká Víska a 2210/8 a 2210/10 v k. ú. Hořovice za splnění předpokladů popsaných v předkládací zprávě. Oznámit usnesení rady žadatelům.
24.06.2020 6         

Mgr. Tyslová   
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o lesnickém pachtu uzavřené dne 10. 1. 2019 mezi městem Hořovice, jako propachtovatelem, a LESOSPOLEM Zbiroh s.r.o., jako pachtýřem, spočívající v rozhodnutí o mimořádné, jednorázové úhradě záporného výsledku hospodaření pachtýře pro pachtovní rok 2019 ve výši 42.478 Kč, z důvodu přemnožení škůdce kůrovce a v této souvislosti nákladů pachtýře vynaložených na likvidaci škůdce. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1.
24.06.2020 7         

Mgr. Tyslová   
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu v budově č.p. 640 v k. ú., obci Hořovice, ze dne 29.3.2010  uzavřené mezi  městem Hořovice a Českou spořitelnou, a.s.  z důvodu změny systému plateb za nájemné bankomatu. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1.
24.06.2020 8         

Mgr. Tyslová   
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemků, podle které město pronajímá panu Václavu Opatrnému pozemky parcelní č. 883/1 o výměře 17861 m2, p. č. 1048 o výměře 2846 m2 a p.č. 1049 o výměře 3682 m2 v k.ú. Kotopeky, vše trvalý travní porost, za účelem sečení trávy na seno, za cenu 4 878 Kč ročně, s platností od 01. 07. 2020 do 31. 10. 2025. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
24.06.2020 9         

Mgr. Tyslová   
Rada města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, na služebném pozemku p. č. 701/6, k.ú. Velká Víska, obec Hořovice, v rozsahu celého tohoto pozemku, a to ve prospěch každého vlastníka pozemku p. č. 831/84, p. č. 831/120 v k.ú. Velká Víska, obec Hořovice. Zároveň rada města Hořovice souhlasí se zněním směnné smlouvy se zřízením věcného břemene. 
24.06.2020 10        

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství pro žadatelku Mgr. Pavlínu Vlasákovou v rámci konání soukromé oslavy, a to před kulturním klubem Labe dne 27. června 2020 od 16:00 do 22:00 hodin. Zpoplatnění bude stanoveno na základě příslušné vyhlášky města dle skutečně zabraného prostoru a pořadatel je povinen dbát na dodržování pořádku a nenarušení nočního klidu.    
24.06.2020 11        

Bc. Trojan
Rada města Hořovice neschvaluje snížení či prominutí nájemného, a ani úpravu plateb za energie, a to pro organizaci Svazu tělesně postižených v České republice z.s., místní organizaci Hořovice v prostorách budovy č. p. 640.
Zdržel se: 1
24.06.2020 12        

Bc. Trojan
Rada města Hořovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem Zvýšení retenční schopnosti území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace, a to se společností Inženýrské a stavební práce s.r.o., kdy předmětem dodatku je pouze změna v termínu zhotovení jednotlivých dílčích projektů.
24.06.2020 13       

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava nosné konstrukce u bazénu – Oprava ocelových sloupů“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA, Ing. David Grunt, náhradníci – 1. náhradník Karel Pelikán, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 3. náhradník Ondřej Vaculík.   
24.06.2020 14          

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. Základní škola Hořovice – evakuační rozhlas“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA, náhradníci – 1. náhradník Ivana Hocková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA.
24.06.2020 15        

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000 Kč na 4. ročník Hořovického kulturního léta 2020 ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, tematického zadání Podpora kultury, a zároveň tak s uzavřením příslušné Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje.
24.06.2020 16        

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s realizaci zpevněné plochy s finálním povrchem se zámkové dlažby za Společenským domem na pozemku p. č. 112/2 v k. ú. Hořovice, a to za budovou s východem z divadelního přísálí a bočního suterénu. Realizaci akce zajišťuje Městské kulturní centrum Hořovice a práce budou provedeny ve spolupráci s Městskou správnou bytového a nebytového fondu Hořovice.     24.06.2020 17        

Bc. Trojan
Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství spolkem HOROVIZE, a to dne 2. 8. 2020 v době od 7 do 18 hodin na Palackého náměstí před kostelem Nejsvětější trojice, a v případě kladného stanoviska silničního správního úřadu rovněž na komunikaci a parkovišti v trase od Komerční banky ke křižovatce u Coopu.
24.06.2020 18        

Ing. Křížková  
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení  v termínu 18.6.2020 od 14 do 17 hodin.    
24.06.2020 19        

Mgr. Kebrlová  
Rada souhlasí s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou v Hořovicích žadateli za podmínek uvedených v příloze k zápisu. Informovat žadatele a Domov pro seniory na Výsluní Hořovice.
24.06.2020 20        

PhDr. Boubínová     
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní, Hořovice uzavřel Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze tředočeského humanitárního fondu v rámci tématického zadání Sociální oblast na projekt: Vybavení koupelen toaletním a sprchovým madlem v částce 170.000,- Kč se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.    
24.06.2020 21        

Jana Šrámková  
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
24.06.2020 22        

                          

     Zapsala: Lenka Kuniaková   10.06.2020          

         

     Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal, Karel Pelikán  10.06.2020           

 

     Dr. Ing. Jiří Peřina 10.06.2020          

     starosta