Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 11

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

27. 05. 2020

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

      


                                                                   

 

                                                                         

Usnesení č. 11

 

Rady města Hořovice ze dne 27. 05. 2020

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                      

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
10.06.2020
                                           

Bc. Nesnídalová         
Rada souhlasí s použitím rezervního fondu  Městské mateřské školy do výše max.170 000,-  Kč na opravu oken 4. pavilonu, které jsou v havarijním stavu.    
10.06.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
10.06.2020
                                            

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Hořovice za rok 2019, včetně následné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.         
10.06.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 1, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
10.06.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská – Příbramská“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Karel Pelikán, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 3. náhradník Ing. David Grunt. 10.06.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí obsah Karty rozvojové aktivity a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení aktualizace Programu rozvoje města Hořovice na období let 2015 až 2020 o aktivitu Přívětivý úřad, a to v souladu s § 84, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zároveň rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na financování projektu Přívětivý úřad města Hořovice.           
10.06.2020
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava nosné konstrukce u bazénu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o zrušení zadávacího řízení. Zároveň pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o vyloučení přihlášených účastníků a Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.      
10.06.2020
                                           

Dr. Ing. Peřina             
Rada města souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 17. června 2020 od 17.00 hodin.
10.06.2020
                                           

Ing. Grunt       
Rada bere na vědomí zamítnutí žaloby Krajského soudu v Praze, podané proti úřadu územního plánování MěÚ Hořovice, ve věci výstavby bytového domu ,,U Hofmannů“ ve Fügnerově ulici v Hořovicích.          
10.06.2020
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s užitím znaku Města Hořovice pro MAS Karlštejnsko. Tento znak bude uveden v rubrice Karty obcí s odkazem na webové stránky Hořovic.  
10.06.2020
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s vypovězením Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí Otmíče.         
10.06.2020
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech celkem u tří žadatelů a za podmínek daných přílohou k zápisu. Informovat nájemce a MSBNF. Rada města bere na vědomí informaci, že jeden z nájemců, který měl uzavřenu nájemní smlouvu na dobu určitou, a to do 31. 05. 2020 se již ze sociálního bytu odstěhoval a byt předal Městské správě bytového a nebytového fondu Hořovice.
10.06.2020     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje financování realizace pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin z rozpočtu města Hořovice, z kapitoly sociální věci a zdravotnictví – prevence kriminality v poměrné výši 43.000,- Kč, včetně nákupu hygienických pomůcek pro děti (roušky, dezinfekce, jednorázové utěrky) ve výši 6.000,- Kč v případě trvání povinnosti tyto hygienické pomůcky použít v souvislosti s pandemií COVID-19. Republikový výbor pro prevenci kriminality na poskytnutí státní účelové dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na základě nouzového stavu nedoporučil poskytnout dotaci na pobytové a školící programy.   
10.06.2020     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice zamítá žádost o finanční podporu formou příspěvku v rámci veřejné sbírky, kterou vyhlásila Diakonie Broumov – sociální družstvo. Doporučuje však zveřejnit informace o sbírce pro individuální dárce.           
10.06.2020
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6025664/VB/03 „Hořovice Pražská p.č. 892/4 lok. byt. domy“  pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v kabelovém uložení vedení NN 0,4 kV včetně uzemňovací soustavy a sítě pro elektronickou komunikaci na pozemku  parcelní č. 72/1  v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude 84 bm za cenu 42.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
10.06.2020
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001235/01, Hořovice – p. č. 362 přeložka skříně NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na části pozemku města parcelní č. 249/1 v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
10.06.2020     
                             

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 2104 o výměře 395 m2 v k. ú. Hořovice, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 723 – restaurace Florida, uzavřené dne 29.12.2017 s Městským sportovním centrem Hořovice. Dodatek č. 1 se týká snížení nájemného a časové úpravy trvání hudebních produkcí. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1.
10.06.2020
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace města, Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice, spočívající zejména v rozšíření správy příspěvkové organizace o agendu „Sběrného dvora“ v k. ú. Velká Víska.
10.06.2020
                                           

PhDr. Boubínová       
Rada města bere na vědomí podání žádosti v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb, která je určena na mimořádné odměny k platu zaměstnancům v sociálních službách za práci ve ztíženém pracovním prostředí v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19. Rada dále schvaluje vyplacení mimořádné odměny v rámci zmíněného dotačního řízení ředitelce Domova Na Výsluní, PhDr. Drahomíře Boubínové, jejíž výše bude stanovena dle metodiky MPSV.              
10.06.2020                                  

Zapsala: Lenka Kuniaková   27. 05. 2020                                

                                                                         

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková              29. 05. 2020                                

                                                                                                                                              

Dr. Ing. Jiří Peřina       29. 05. 2020                                

               starosta