Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 9

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

15. 05. 2019

                                                                         

Přítomni:            

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka                                              
Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 
MDDr. Antonín Spal, radní                                                       
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      
Karel Pelikán, radní                                                     
Miroslav Veverka, zastupitel                                                   
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       
Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                                                                        

Omluveni:                                                                     

                                                                                        

Program:            

  1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         
  2. Přizváni:                                                         
  3. Kontrola úkolů                                              
  4. Podání členů rady                                                       
  5. Organizační záležitosti                                               

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Ing. Jaroslav Vyhnal                                                 

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 9
Rady města Hořovice ze dne 15. 5. 2019

                                           

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

              

Dr. Ing. Peřina   
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na rozšíření projektu Digitální povodňový a lokální výstražný systém pro město a ORP Hořovice o varovný a informační systém města Hořovice. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 5,8 mil. Kč bez DPH, spoluúčast města je 30 %. Předpokládaná realizace projektu je v roce 2020 - 2022. Objednat technickou dokumentaci na varovný systém za 35.500,- Kč bez DPH a sepsání doplněné žádosti o dotaci za 30.000,- Kč bez DPH. Obě tyto položky jsou uznatelnými náklady dotace.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet města Hořovice za rok 2018 a to bez výhrad.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 1 a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí znění Smlouvy o dílo „1. ZŠ Hořovice – dodávka a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu“. Oprávněn k podpisu této smlouvy je ředitel 1. základní školy Hořovice Mgr. Radek Šumera.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Město Hořovice – Strategické dokumenty a procesní řízení“. Žádost o dotaci a administraci projektu zajistí společnost SPF Group, s.r.o. a to za cenu 220.000 Kč bez DPH. 29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro společnost Babybox pro odložené děti – STATIM z.s. a to za účelem rekonstrukce babyboxu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro spolek Fištrón, z.s. pro účely příspěvku na činnost parku Zvířátkov v Olešné.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 3.000, - Kč na zajištění provozu dětské krizové linky a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Hořovice ve výši 5.000, - Kč na činnost oddílu ping pongu ve všech věkových kategoriích, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.         
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – III. vyhlášení“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.             
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice – IT technika“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 3.819.415, - Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo. 29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Výměna oken – objekt radnice č. p. 640, Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče GEMI GROUP s.  r. o., Nad malým mýtem 615/4, 147 00 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.173.339, - Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava školního hřiště u 1. ZŠ – horní část“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 582.111,10 Kč bez DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace Městské sportovní centrum Hořovice pana Jaroslava Sedláka k dalším úkonům souvisejícím s realizaci předmětné akce v souladu se zadávacím řízením.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Michal Hasman, MPA, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ivana Hocková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Karel Pelikán.             
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman, MPA, náhradníci – 1. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Martin Liprt, 3. náhradník Ondřej Vaculík.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Ekologická náhrada stávajícího vozu městské správy, Hořovice, okres Beroun“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ondřej Vaculík, Ing. Jaroslav Pelán, Mgr. Helena Plecitá, náhradníci – 1. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Ing. Jiří Zýka a 3. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA.
29.05.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada ukládá odboru finančnímu připravit poptávkové řízení na dodavatele parketových podlahových krytin společenského domu.       
29.05.2019                                      

Dr. Ing. Peřina   
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 12. 06. 2019 od 17.00 hodin.
29.05.2019                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech 29.5.2019 od 15.00 do 19.00 hod., 10.6.2019 od 15.00 do 18.30 hod., 21.6.2019 od 16.00 do 20.00 hod. a 26.5.2019 od 16.00 do 20.00 hod.

Dále rada souhlasí se zapůjčením prostor vestibulu MěÚ Hořovice čp. 640 a se zapůjčením drátěného programu ke konání výstavy výtvarného oboru ZUŠ od 6. 6.2019 od 9:00 hod. do 20. 6. 2019.  29.05.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada se seznámila s výsledky poptávkového řízení na obměnu služebního automobilu – Škoda Fabia z 11. 2. 2002. Tři oslovení dodavatelé (prodejci značky Škoda) podali cenovou nabídku. Po posouzení jednotlivých nabídek rada zvolila nabídku společnosti V-AUTO Žebrák s.r.o., která nabídla automobil Škoda Fabia v požadované konfiguraci za 217.488,09 Kč. Oznámit usnesení rady o výsledcích poptávkového řízení zájemcům.
29.05.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s navrženým textem odpovědi k petici obyvatel Vilové ulice v Hořovicích. Zajistit odeslání odpovědi.
29.05.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 11 až 36, podle kterého DEREZA spol. s r.o. vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Vestavba do půdy 2. základní školy Hořovice“ v celkové výši 744.228,19 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru, předložit návrh dodatku č. 3 na její příští zasedání.
29.05.2019                                      

J. Sedlák             
Rada bere na vědomí zvýšení cen vstupného do Aquaparku Hořovice pro sezonu 2019 a do bazénu od září 2019 dle návrhu ředitele MSC.           
29.05.2019                                      

Jana Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
29.05.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Domovu Na Výsluní v roce 2019 z rozpočtu obce Zaječov na částku Kč 3 000,- a obce Drozdov na částku Kč 5 000,-. Zároveň souhlasí s darovací smlouvou s paní Martinou Ropkovou na částku Kč 907,-.
29.05.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
1) Rada města Hořovice nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatelku dle přílohy k zápisu, a to s ohledem na zdravotní stav a potřebu péče u osob v pořadníku před žadatelkou. Informovat žadatelku.

2) Rada města Hořovice souhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatelku dle přílohy k zápisu, a to s ohledem na její psychický stav a bytové problémy. Informovat žadatelku.
29.05.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
1) Rada města Hořovice souhlasí s doplněním pevného pořadníku pro přidělování bytů v DPS Hořovice pro dvojice na přední místo. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.

2) Rada města Hořovice souhlasí s doplněním pevného pořadníku pro přidělování bytů v DPS Hořovice na poslední místo. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.

3) Rada města Hořovice souhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatele, kteří nejsou zařazeni do pevného pořadníku pro přidělování bytů v DPS Hořovice pro dvojice. Informovat žadatele a  Domov Na Výsluní Hořovice.

4) Rada města Hořovice nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatele, kteří nejsou zařazeni do pevného pořadníku pro přidělování bytů v DPS Hořovice pro dvojice. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice.
29.05.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovité věci, podle které Národní památkový ústav Praha, pronajme městu prostor – jednu samostatnou místnost v prvním nadzemním podlaží západního křídla zámecké budovy, jako volební místnost pro volby do Evropského parlamentu konající se ve dnech 24. a 25. 05. 2019. Nájemné včetně úhrady souvisejících služeb a poplatků činí 1500 Kč včetně DPH.
29.05.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 5/2019 – Směrnici stanovující používání sociálního fondu zaměstnavatele a to s účinností od 01. 06. 2019.   
29.05.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 501/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Hořovice za účelem zřízení příjezdu ke garáži a skladu. Zveřejnit záměr prodeje, objednat oddělovací GP a znalecký posudek. Informovat žadatele.
29.05.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej pozemku parcelní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice panu Marku Kostičovi, Nádražní  225/12, Hořovice.
29.05.2019                                      

                                                          

               Zapsala: Lenka Kuniaková                                                                                      

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                        

               starosta                                                          

                                           

               Ověřovatelé:     Ondřej Vaculík      Ing. Jaroslav Vyhnal