Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 8

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

17. 04. 2019

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:        Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni:                                                          

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

  


                                                                                                                   

                                                          

Usnesení č. 8

 

Rady města Hořovice ze dne 17. 04. 2019

                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                     

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
15.05.2019                                  

Bc. Hasman    
Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu z 88 na 89 z důvodu zvýšení počtu úředníků pro agendu vodoprávního úřadu Městského úřadu Hořovice. 
5.05.2019     
                             

Bc. Trojan       
Rada v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ukládá vedoucímu odboru finančního ve spolupráci se samostatným odborným referentem odboru výstavby a životního prostředí, který má na starosti odpadové hospodářství, provádět měsíční kontrolu výběru poplatků za uložení odpadu na skládku Hrádek. 
15.05.2019
                                            

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě „Vybavení půdní vestavby 2. Základní škola Hořovice – nábytek a školní pomůcky“ se společností SANTAL spol. s r.o., a ukládá odboru finančnímu zajistit po odborné kontrole podpisy smluvních stran.
15.05.2009
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – II. vyhlášení“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň Rada města Hořovice schvaluje další opakování této veřejné zakázky, a to za stejných podmínek jako dříve, tedy včetně jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.
15.05.2009
                                           

Ing. Pelán        
Rada souhlasí s navýšením investičních finančních prostředků pro MSBNF Hořovice pro rok 2019 na zakoupení staršího vozidla MULTICAR 4x4 ve výši cca 200.000,- Kč. 15.05.2019
                                           

Ing. Pelán        
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s cenovou nabídkou, podle které zakoupí za cenu max. 280.800,- Kč z vlastních prostředků MSBNF zařízení  INFRASET STANDARD na opravu asfaltových ploch.            
15.05.2009
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada projednala návrh technického a dopravního odboru na zařazení dvou drobných investic do rozpočtu města na rok 2019 pro případ, kdy budou k dispozici dodatečné finanční prostředky oproti stávajícímu schválenému rozpočtu. Rada souhlasí, aby v takovém případě byla do investiční části rozpočtu zařazena výměna 8 ks stožárů venkovního osvětlení v zahradě Společenského domu a zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na zřízení retenční nádrže pro zachytávání dešťových vod ze střechy sportovní haly a její následné využití pro zavlažování.  
15.05.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s možností, aby Odbor výstavby a životního prostředí při ukládání realizace náhradní výsadby soukromým osobám, které nevlastní dostatečně velké soukromé pozemky, využil pozemky ve vlastnictví Města Hořovice, a to p. p. č. – 1112/32, 1394, 437, 1174/50, 1716/1, vše v k.ú. Hořovice, za podmínek, že se soukromá osoba předem domluví s Odborem technickým a dopravním na přesném umístění vysazovaných dřevin na konkrétním pozemku. Soukromá osoba dále zajistí péči o vysazené dřeviny, minimálně po dobu dvou let (pravidelná zálivka, ochrana proti mechanickému poškození, škůdcům, případná náhrada proschlé dřeviny za novou apod.).              
15.05.2019     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy s cenovou nabídkou, podle které zhotoví za cenu max. 986.018,80 Kč bez DPH 21 %, to je 1.193.078,80 Kč vč. DPH 21 % firma ENERGON Dobříš, s.r.o. nové veřejné osvětlení v lokalitě západního sídliště v ulicích Na Radosti, 1. Máje, Palachova a Kosmonautů. Rada zároveň souhlasí s textem smlouvy o dílo, tedy i se smluvní 10 % finanční rezervou, podle které společnost ENERGON Dobříš, s.r.o. rekonstrukci VO na Západním sídlišti provede. Zajistit podpisy smlouvy o dílo.
15.05.2019     
                             

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s umístěním informační tabule pro potřeby fotbalového klubu FK Hořovicko na Palackého náměstí, na opěrné zdi proti radnici, v sousedství turistické nástěnné mapy. Oznámit usnesení radních žadateli.       
15.05.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada města schvaluje záměr výstavby pozemní komunikace na pozemcích ve výlučném vlastnictví města v ulici Na Tržišti, parc. č. 730/1 a parc. č. 730/6. Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu činit v této věci potřebné kroky.    
15.05.2019     
                             

Mgr.Tyslová  
1. Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 3 /2019 – Směrnici stanovující provoz městského kamerového dohlížecího systému provozovaného Městskou policií Hořovice, a to s účinností od 01. 05. 2019.

2. Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 4 /2019 – Směrnici o ochraně osobních údajů v kamerovém systému města Hořovice, a to s účinností od 01. 05. 2019.
15.05.2019
                                           

Mgr.Tyslová  
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-6001408 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v přeložce vedení NN na pozemcích parc. č. 249/1, 286/3, 299, 307/1 a 375/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude 128 bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
15.05.2019                                  

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková   17. 04. 2019                                

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina       18. 04. 2019                                 

               starosta                                                       

                                                                         

                                                                         

               Ověřovatelé: Jana Šrámková        MDDr. Antonín Spal        18. 04. 2019