Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

                                                                         

Zápis č. 7

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 3.04.2019

                             

Přítomni:            

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal                                                    

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

Omluveni:                         

Program:

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

ad 1)     

Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Ing. Jaroslav Vyhnal    

                                           

ad 2)-4)

O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                          

                                                                         

Usnesení  č. 7

Rady města Hořovice ze dne 03. 04. 2019

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.  17.04.2019          

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby (bez dodatkové tabulky na registrační značku) na parkovišti v ulici Višňová proti čp.1230. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení. 17.04.2019

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu v ulici Višňová na parkovišti před bytovým domem č.p. 1229/1. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení. 17.04.2019

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu, podle které zajistí společnost GALILEO Corporation s.r.o., za jednorázovou cenu 17.545 Kč vč. DPH a roční paušální poplatek ve výši 5.385 Kč úpravu funkcí stávajících modulů webových stránek města, založených na poskytnutí osobních údajů a rozšíření administrace o záložku GDPR, a zajištění provozu webových stránek se zabezpečeným protokolem HTTPS. Rada zároveň souhlasí s textem smlouvy o zřízení a provozu mobilní aplikace webových stránek města, za což požaduje společnost GALILEO Corporation s.r.o. též jednorázový poplatek ve výši 17.545 Kč vč. DPH a roční paušální poplatek ve výši 4.840 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy obou předložených smluv. 17.04.2019

Bc. Trojan
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí individuální účelové dotace pro FK Hořovicko z.s. ve výši 450 000 Kč, a to za účelem podpory mládeže tohoto sportovního klubu. 17.04.2019   

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí Roční zprávu o realizaci Programu rozvoje města Hořovice 2015 – 2020, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tuto zprávu vzít na vědomí.  17.04.2019

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava školního hřiště u 1. ZŠ Hořovice - horní část“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Jaroslav Sedlák, Mgr. Radek Šumera, Bc. Michal Hasman, MPA náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.  17.04.2019

Bc. Trojan
Rada města na základě výběrového řízení „ 1. ZŠ Hořovice – dodávka a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HDL Automation s. r. o., Italská 1800/35, 120 00 Praha 2, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost HDL Automation s. r. o, požaduje za dodávku a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu 349.979 Kč bez DPH, tj. 423.475 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele. 17.04.2019         

Bc. Trojan
Rada města na základě výběrového řízení „ 2. Základní škola Hořovice – rekonstrukce učebny a kabinetu“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK.elektro s. r. o., Osek 124, 267 62 Komárov, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost DK.elektro s. r. o., požaduje za rekonstrukci učebny a kabinetu 267.500 Kč bez DPH, tj. 323.675 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele stavby.  17.04.2019

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice  Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech 10.4.2019 od 14.00 do 18.00 hod., 12.4.2019 od 15.30 do 20.00 hod., 15.4.2019 od 14.00 do 19.00 hod., 16.4.2019 od 13.00 do 17.00 hod. a 7.5.2019 od 15.00 do 19.00 hod. 17.04.2019

Mgr. Kebrlová
Rada města Hořovice bere na vědomí Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a doporučuje zastupitelstvu její schválení. 17.04.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s vyhlášením soutěže pro děti z hořovických škol pod názvem ZÁVISLOSTI, která je součástí Programu prevence kriminality města Hořovice na r. 2019. Dále schvaluje užití loga města Hořovice na propagačních materiálech soutěže. 17.04.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci Domova Na Výsluní o nákupu gravitačního nářezového stroje P300E a jednostranného vyhřívacího režonu DM-94372-4 z darů obcí mikroregionu Hořovicko. 17.04.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí se stanovením termínu zápisu do Městské mateřské školy na 6.5.2019 od 16:30 do 18:00 a zároveň souhlasí s Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Dále bere na vědomí informaci o nedostatečném počtu míst v předškolním zařízení ve školním roce 2019 – 2020.  17.04.2019

                                           

Dr. Ing. Peřina   
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 17. 04. 2019 od 17.00 hodin. 17.04.2019                                           

Zapsala: Lenka Kuniaková             3.04.2019                                        

Dr. Ing. Jiří Peřina starosta           3.04.2019                                        

Ověřovatelé:  Ondřej Vaculík         Ing. Jaroslav Vyhnal      4.04.2019