Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah


 

                                                                         

Zápis č. 6

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

20. 03. 2019
 

                                                                         

Přítomni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing.Jaroslav Vyhnal,radní                                                 

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Prokopová, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                

                                                                         

                                                                         

Program:       

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

                                                                         

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Antonín Spal, Jana Šrámková

                                                       

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

 

 


 

 

Usnesení č. 6

Rady města  Hořovice ze dne 20. 03. 2019
                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                                                  

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
03.04.2019
                                           

p. Paťava         
Rada jmenuje členem komise životního prostředí pana Ing. Petera Sýkoru.   
03.04.2019                    trvá     

                                                                                                                                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s texty dodatků č. 1 – návrhy cenových ujednání na rok 2019, kterými se upravuje Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 08/2018 do budovy Městského úřadu Hořovice, č. p. 2, Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce teplené energie č. 07/2015 do budovy Městského úřadu Hořovice, č. p. 640 a Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 34/2018 do budovy Sportovní haly, č. p. 1385. Zajistit podpisy dodatků č. 1 k jednotlivým přílohám č. 2 ke smlouvám o dodávkách tepelné energie. 03.04.2019 
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 2110554/3 a s dohodou o přistoupení k platbám vodného – smlouva č. 21100554, podle které budou služby spojené s dodávkou vody do restaurace Florida účtovány dodavatelem, společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. příspěvkové organizaci Městské sportovní centrum. Zajistit podpisy smluvních stran.
03.04.2019     

                             

Ing. Šnajdr     
Rada posoudila výsledky poptávkového řízení na dodání a výsadbu 50 ks lip v lokalitě „Knížecí cesta“. Celkem byly předloženy cenové nabídky od pěti dodavatelů. Rada vybrala nejlevnější nabídku – Zahradnictví Josef Šenk – za nabídkovou cenu 229 680,40 Kč vč. DPH.
03.04.2019     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s návrhem majitelky psího útulku Bouchalka na způsob financování výstavby útulku pro kočky. Oznámit usnesení rady žadatelce.
03.04.2019     

                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. sml. 9900100549-1/BVB se společností GridServices, s. r. o., ke stavbě plynárenského zařízení ROZ, Hořovice, Plynovod a přípojka dvoug. RD, p. Čech, č. stavby EVIS: 9900100549 včetně jeho součástí a příslušenství na budoucím služebném pozemku parcelní č. 401 v k. ú. Hořovice, za cenu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši. Zajistit podpisy smluvních stran. 03.04.2019         
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o právu provést stavbu ,,Plynová, vodovodní a kanalizační  přípojka pro parc. č. 409/2 v k. ú. Hořovice – ulice Nožířská“ na pozemku parcelní č. 401 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví města. Zajistit podpisy smluvních stran. 03.04.2019     
                             

JUDr. Maříková           
1) Rada souhlasí s tím, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvu s obcí Osov, na základě které obec Osov poskytne Domovu Na Výsluní Hořovice finanční dar ve výši 2 000,- Kč na provoz sociálních služeb.
2) Rada souhlasí s tím, aby Domov Na Výsluní uzavřel smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Neumětely, na základě které obec Neumětely poskytne Domovu Na Výsluní finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na činnost v r. 2019.
03.04.2019     
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které obec Tlustice pronajme městu Hořovice část pozemku parcelní č. 395/7 v k. ú. Tlustice pro výcvik a zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění na motocykly. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2022. Nájemné činí 5.000,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran. 03.04.2019
                             

JUDr. Maříková           
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 2/2019 – Směrnici o postupu při výkonu agendy ztrát a nálezů a to s účinností od 1. 4. 2019.       
03.04.2019     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice jeho schválení na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
03.04.2019     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí s návrhy hodnotících komisí pro rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019 a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.            
03.04.2019                                   

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro strategický rozvoj města ze dne 13. 2. 2019 a dále v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se jmenováním nových členů Komise pro strategický rozvoj města, a to Mgr. Jiřího Hrabáka, PhD.a Bc. Aleše Trojana MPA. 03.04.2019    
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice - Nábytek a školní pomůcky“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče SANTAL s.r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost SANTAL s.r.o. požaduje za provedení díla 1 095 567,- Kč bez DPH, tj. 1 325 636,- Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem smlouvy o dílo. 03.04.2019        
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň Rada města Hořovice schvaluje opakované vyhlášení této veřejné zakázky, a to za stejných podmínek jako v předchozí výzvě včetně jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.
03.04.2019     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku „Výměna oken - objekt radnice č. p. 640 – Hořovice“. Zároveň rada souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Karel Pelikán, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, MPA; náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA." 03.04.2019    
                             

Ing. Grunt       
Rada souhlasí s návrhem odboru výstavy a ŽP na realizaci nových vodních ploch na území města Hořovice a ukládá pro tuto akci vyhotovit zadání pro zpracování projektové dokumentace. Investici zpracovat jako opatření pro snížení rizika sucha a jako reakci na omezení dodávky vody z vodovodního přivaděče Želivka.        
03.04.2019     
                             

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem vestibulu budovy MěÚ Hořovice č.p. 640 dne 13.4.2019 od 8.00 do 13.00 hod. pro konání Velikonočních tvořivých dílniček a souběžně souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání blešího trhu.  
03.04.2019
                             

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem  sálu radnice orchestru Hořovická muzika pro přípravu a konání koncertu dne 13. 6. 2019 od 15:00 do 19:00 hod.
 03.04.2019    

                                                                                                                                                    

Dr. Ing. Peřina             
Uctění památky Ing. Františka Lizce město zahrne do programu svých pravidelných pietních oslav.                                                         

                                                                         

Jana Šrámková           
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
03.04.2019                                   

                                                                         

               Zapsala: Lenka Prokopová   20. 03. 2019                                

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                  

               starosta                                                       

                                                                         

              

                                                          

                                                                         

               Ověřovatelé: MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková