Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                                                         

Zápis č. 5

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

06. 03. 2019
 

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Ondřej Vaculík                                                   

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         


                

                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 5

Rady města Hořovice ze dne 6. 3. 2019
                                           

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                      

              

Dr.Ing. Peřina              
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
20.03.2019
                                           

Bc. Hasman    
Rada schvaluje Dohodu o ukončení spolupráce se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. k datu 1. 4. 2019 a pověřuje pana starostu podpisem této dohody. Veškerá data a dokumenty sdílené ve stávajícím Portálu příspěvkových organizací budou v měsíci březnu přesunuta do obdobného programu Croseus tak, aby byla zachována plynulá komunikace mezi MěÚ a příspěvkovými organizacemi.
20.03.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. Základní škola Hořovice, 2. Základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice. Jedná se o účetní závěrky, které byly sestaveny k rozvahovému dni 31. 12. 2018. V případě kladného výsledku hospodaření je rovněž schvalováno rozdělení tohoto výsledku do příslušných fondů, a to dle žádosti příspěvkové organizace.  
20.03.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 1. Základní škola Hořovice použít provozní finanční prostředky ve výši 68.849,- Kč pro investiční potřeby na nákup školního serveru Dell Power Edge T 330.
20.03.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice jmenuje na základě návrhu tajemníka městského úřadu, a to v souladu s provedeným výběrovým řízením, Mgr. Drahomíru Tyslovou na pozici vedoucí Odboru vnitřních věcí a právního Městského úřadu Hořovice, a to s účinností od 1. 4. 2019. Zároveň pak tajemníka úřadu pověřuje k dalším úkonům souvisejícím se vznikem pracovního poměru této zaměstnankyně založeného na základě uvedeného jmenování.
20.03.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „2. Základní škola Hořovice - rekonstrukce učebny a kabinetu“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ivana Hocková, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA. 20.03.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje navýšení počtu pracovních míst Městského úřadu Hořovice, a to z 87 na 88, kdy nové pracovní místo bude určeno pro odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Rada zároveň ukládá vyhlásit příslušné výběrové řízení.              
20.03.2019     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „1. ZŠ Hořovice - dodávka a montáž bezdrátového systému regulace vytápění v 5. pavilonu“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Radek Šumera, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.
20.03.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci Městská mateřská škola Hořovice použít finanční prostředky v celkové výši 152.000,- Kč z rezervního fondu pro investiční potřeby, a to na nákupy vybavení pro areál školy.
20.03.2019
                                           

Dr. Ing. Peřina             
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na pondělí 18. 03. 2019 od 17.00 hodin.
20.03.2019     
                             

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Brdské lesní škole k slavnostnímu předání čekatelských dekretů dne 30. 3. 2019 od 14:30 do 16:00 hodin.
20.03.2019     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada projednala návrh technického a dopravního odboru na zařazení tří drobných investic do rozpočtu města na rok 2019 pro případ, kdy budou k dispozici dodatečné finanční prostředky oproti stávajícímu schválenému rozpočtu. Rada souhlasí, aby v takovém případě byla do investiční části rozpočtu zařazena výměna 8 ks stožárů a doplnění devátého světelného bodu ve Fügnerově ulici, oplocení pozemku u rybníku Valcverk a výstavba nového veřejného osvětlení na Západním sídlišti v počtu 29 ks vč. nových kabelových rozvodů.            
20.03.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice na provedení nového dopravního značení v Jungmannově ulici, poblíž Martínkovo rodinného řeznictví s.r.o., jehož účelem je zajištění průjezdnosti v ulici i po dobu, kdy je vykládána či nakládána produkce řeznictví do dodavatelských nebo rozvozových automobilů. Po schválení DI Policie ČR a následně Silničním správním úřadem zajistit provedení.
20.03.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2019, č. S-0414/SOC/2019 se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5.     
20.03.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Hořovice a Farní charitou Beroun na zajištění projektu „Teplá židle“ pro rok 2019 a podmínky pro realizaci tohoto projektu.        
20.03.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020 – 2024“            
20.03.2019
                                           

p. Paťava         
Rada jmenuje členem komise životního prostředí pana Ing. Petera Sýkoru.   
20.03.2019     
                             

               Zapsala:  Lenka Kuniaková  06. 03. 2019                                

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                  

               starosta                                                       

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Ověřovatelé:    Jana Šrámková              Ondřej Vaculík         07. 03. 2019