Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

Zápis č. 4

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

20. 02. 2019

                                                                         

Přítomni:          

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                  

               Jana Šrámková, místostarostka                                                         

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                             

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                    

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                         

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                    

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                       

                                                                         

Omluveni:          MUDr. Vladimír Moucha                                                        

                                                                         

                                                                         

Program:           

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                                

               2. Přizváni:                                                   

               3. Kontrola úkolů                                                      

               4. Podání členů rady                                                

               5. Organizační záležitosti                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)     Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, MDDr. Antonín Spal                                                      

ad 2)-4)              O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                

                                                                         

     


                                                                    

                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 4

 

Rady města Hořovice ze dne 20. 2. 19
                                           

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:  

                              

Dr. Ing. Peřina 
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
06.03.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 1. základní škola Hořovice použít provozní finanční prostředky ve výši 93.310,- Kč pro investiční potřeby na nákup pylonového pojezdu s křídly a datovým projektorem ke stávající interaktivní tabuli.          
06.03.2019                                    

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití na projekt „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích."
06.03.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 1. Základní školy Hořovice do projektu v rámci 3. výzvy s názvem „MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská vybavenost“ s cílem vybudování multimediální chemické laboratoře a jazykové laboratoře a také vybudování ICT infrastruktury v 1. pavilonu 1. Základní školy Hořovice.
06.03.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Radek Šumera, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.
06.03.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň schvaluje pořízení „Středotlaké UV lampy“ do plaveckého bazénu Hořovice. Investiční akci bude realizovat Městské sportovní centrum Hořovice.          

06.03.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ „Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice - Nábytek a školní pomůcky“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ivana Hocková, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.
06.03.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Kupní smlouvy pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na VZ „Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice – IT technika“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Aleš Trojan, MPA, Mgr. Helena Plecitá – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník PhDr. Jiří Vlček, 3. náhradník Karel Pelikán, 4. náhradník Ing. David Grunt, 5. náhradník Monika Božková.
06.03.2019       
                             

Dr. Ing. Peřina 

Rada bere na vědomí informaci Ing. arch. Kryštofa Kreisingera k návrhu architektonické úpravy Palackého náměstí.      
06.03.2019       

                             

Ing. Grunt         

Rada souhlasí se zařazením lesních porostů lokalit Dražovka, Remízek a Bažantnice do lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí. Viz příloha.   
06.03.2019
                                           

Ing. Křížková   
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice Svazu tělesně postižených místní organizaci Hořovice za účelem informačních schůzek ve dnech 30.4., 27.8. a 3.10.2019 vždy od 14.30 do 15.30 hod. a s bezplatným pronájmem sálu radnice pro informační schůzku dne 11.6.2019 od 14.30 do 15.30 hod. pro cca 80 osob.
06.03.2019       
                             

Ing. Šnajdr        

Rada se seznámila s žádostí občana týkající se povolení vstupu do komunikace ulice Nožířská parc. č. 401 v k.ú. Hořovice, za účelem zhotovení plynové, vodovodní a kanalizační přípojky pro parc.č.409/2 v k.ú. Hořovice a dále také s vyjádřením odboru technického a dopravního, ve kterém jsou uvedeny podmínky k této stavbě. Rada vyslovila s podmínkami souhlas.
Vyjádření odboru technického a dopravního bude přílohou „Smlouvy o smlouvě budoucí“ uzavřené mezi žadatelem a Městem Hořovice.
06.03.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s textem dodatku ke smlouvě o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu, podle kterého bude odpad odvážen společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ze šesti nádob 120 l od budovy radnice č. p. 2 a z jednoho kontejneru 1100 l od budovy č. p. 640 jednou týdně za cenu 37.241 Kč vč. 21 % DPH ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.03.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s pojištěním budovy „Denní centrum pro osoby bez přístřeší“ a 3 ks altánů v lesoparku Dražovka a tedy s navýšením pojistného o 916,00 Kč / rok. Celkové pojistné za sjednaná pojištění majetku města za jeden pojistný rok činí 284.159,00 Kč.  Zajistit podpisy smluvních stran.
06.03.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, komunikací a chodníků za účelem pořádání 31. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém v minulých letech a v době od pátku 4. 10. 2019, 17.00 hod. do soboty 5. 10. 2019, 22.00 hod. Rada zároveň souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p. 2/2, v době od čtvrtka 3. 10. do neděle 6. 10. 2019 a s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných psychotropních látek na veřejném prostranství v pátek 4. 10. 2018, v době od 17.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 5. 10. 2018 v době od 9.00 hod. do 22.00 hod. Oznámit usnesení rady žadateli.       
06.03.2019       
                             

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 18. 4. 2019 - 21. 4. 2019, 3. 5. 2019 - 5. 5. 2019, 15. 5. 2019, 17. 5. 2019 - 19. 5. 2019, 31. 5. 2019 - 2. 6. 2019, 14. 6. 2019 - 16. 6. 2019, 21. 6. 2019 – 23. 6. 2019 a 30. 8. 2019 - 1. 9. 2019, tedy v dobách konání závodů v jezdeckém areálu. Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce pohybovala rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré náklady na opravu případných škod a znečištění na tělese komunikace např. utržené okraje povrchu silnice, vyjeté koleje způsobených povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem. Oznámit usnesení rady žadateli. Zdržela se: Jana Šrámková    
06.03.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada nesouhlasí se způsobem pokládky optických kabelů ve městě, tak jak je prezentován v nabídce od řeckého poskytovatele internetového připojení INALAN.gr. Rada preferuje jednání se společnostmi, které provádějí pokládku optických kabelů dle standardů a způsobem v této republice obvyklým.
06.03.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada souhlasí s umístěním stavby „II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona na pozemcích ve vlastnictví města Hořovice, s jejich případným dělením, s případným kácením dřevin a s trvalým nebo dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na těchto pozemcích. Rada pověřuje starostu podpisem „Vyjádření vlastníka pozemků k připravované stavbě II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ a to pro stavbou dotčené pozemky nacházející se jak v k. ú. Hořovice, tak v k. ú. Velká Víska.
06.03.2019
                                           

JUDr. Maříková              
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021515/3 na pozemku parcelní č. 1506/4 a 1506/5 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy NN v rozsahu dle GP za cenu 28.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Zajistit podpisy smluvních stran. 
06.03.2019
                                           

JUDr. Maříková              
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 1/2019 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností a to s účinností od 1. 3. 2019 a dále pověřuje tajemníka MěÚ jejím podpisem.
06.03.2019
                                           

JUDr. Maříková              
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 2281/2, 6, 2282/104, 105, 109, 110, 188 o výměře 4452 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví pana Ladislava Thüringa za pozemky parc. č. 88/7, 8, 9 a část pozemku parc. č. 88/1 o výměře 4452 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města Hořovice. Informovat žadatele.         
06.03.2019       
                             

JUDr. Maříková              
Rada nesouhlasí s dalším rozšiřováním působnosti městské policie v jiných obcích. Informovat obec Podluhy. 
06.03.2019
                                           

Mgr. Kebrlová 
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty třem žadatelům dle přílohy zápisu na dobu jednoho roku, a to do 29. 02. 2020.
Rada souhlasí, vzhledem k nepravidelným platbám, s uzavřením nájemních smluv na sociální byty u pěti žadatelů pouze do 31. 08. 2019. V případě pravidelného hrazení běžných plateb pak nájemní smlouvy Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky prodlouží až do 29. 02. 2020.
Rada souhlasí, vzhledem k dluhům na nájemném a službách, s uzavřením nájemních smluv na sociální byty u čtyř žadatelů pouze do 31. 05. 2019. Pokud budou nájemníci běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokáží snahu vzniklé dluhy řešit (pravidelné splátky dle sjednaných dohod o uznání dluhu), Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy automaticky prodlouží.V případě, že nájemníci neprokáží snahu své dluhy řešit, nebudou pravidelně hradit běžné platby, pak Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování.


Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí se zvýšením nájemného dle Zásad pro přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy, čl. VI. Uzavření nájemní smlouvy, u dvou rodin.
Rada bere na vědomí informaci, že dvěma nájemnicím, kterým byla Usnesením č. 4 Rady města Hořovice ze dne 22. 02. 2017 odsouhlasena výjimka ze „Zásad pro přidělování sociálních bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy“ (automatické prodlužování nájemních smluv na dobu jednoho roku v případě plnění podmínek stanovených nájemní smlouvou a dodržování domovního řádu), bude nájemní smlouva automaticky prodloužena na dobu jednoho roku, a to do 29. 02. 2020.
06.03.2019
                                           

Mgr. Kebrlová 
Rada města Hořovice souhlasí s uspořádáním veřejné prezentace studie a záměru rekonstrukce budovy Kina v krocích, jak byly předloženy odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství ve spolupráci s MKC Hořovice a schvaluje finanční prostředky pro tuto akci v celkové výši  do 40.000,- Kč. 06.03.2019
                                           

Mgr. Kebrlová 
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o nedostatku volných míst pro děti v Městské mateřské škole Hořovice a ukládá odboru OSVZŠ řešit nastalou situaci s SVČ Domeček a 1. ZŠ (přípravná třída) popřípadě s MŠ v okolních obcích.
06.03.2019
                                           

Mgr. Kebrlová 
Rada města Hořovice pro závažná opakovaná porušení nájemní smlouvy souhlasí s okamžitým ukončením této smlouvy a vystěhováním nájemníků. Za tímto účelem jim přiděluje dvě místnosti v holobytech. Ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu ukončit smlouvu, připravit místnosti v holobytech a činit kroky potřebné k vystěhování. 
06.03.2019
                                           

Mgr. Kebrlová 
Rada města Hořovice bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky 1. a 2. ZŠ Hořovice z organizačních důvodů v termínu 2. 5. a 3. 5. 2019.
06.03.2019
                                           

p. Paťava           
Rada ukládá komisi životního prostředí určit oblast města zasaženou negativními vlivy městské skládky, dále doporučuje přizvat k jednání zástupce organizátorů petice týkající se skládky Hrádek. 06.03.2019     

                             

PhDr. Vlček      
Rada města bere na vědomí rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 1. a 2. ZŠ Hořovice za rok 2018.          
06.03.2019       
                             

               Zapsala: Lenka Kuniaková         20.02.2019                                    

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina          21.02.2019                                    

               starosta                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Ověřovatelé:    PhDr. Jiří Vlček     MDDr. Antonín Spal  21.02.2019