Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 22

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 11.12.2019

                                                                         

Přítomni:            

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

Jana Šrámková, místostarostka                                              

Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

Karel Pelikán, radní                                                     

Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

Bc. Aleš Trojan, zastupující tajemníka                                                  

Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:          

Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

                                                                                        

Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                             
ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.         
               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Karel Pelikán                                               

ad 2)-4)     O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

                                                                         

Usnesení  č. 22

Rady města Hořovice ze dne 11. 12. 2019

                                                                                                                     

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
8.01.2020                         

Bc. Hasman       
Rada města Hořovice uděluje souhlas s přijetím peněžitých darů účelově určených jako finanční příspěvek na asistenty pedagoga ve speciální třídě MMŠ, a to ve výši 12.800 Kč od každé obce. Darujícími jsou obce: Komárov, Osek, Broumy, Újezd a Zbiroh.
8.01.2020                                        

Bc. Nesnídalová              
Rada bere na vědomí přerušení provozu MMŠ v době letních prázdnin od 20. 7. do 8. 8. 2020.
8.01.2020                                        

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje na rok 2020 rozpočty u všech příspěvkových organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice. Rozpočty uvedených příspěvkových organizací jsou schvalovány jako rozpočty vyrovnané.
8.01.2020                                        

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje na období let 2021 až 2023 střednědobé výhledy rozpočtů u všech příspěvkových organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice.
8.01.2020                                        

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro obec Bublava, a to za účelem sanace finančních nákladů ve věci výstavby tamního aquaparku.  
8.01.2020                                        

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje navýšení peněžních prostředků poskytovaných z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městskému kulturní centrum Hořovice ve výši 140.000, - Kč, a pro příspěvkovou organizaci Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice ve výši 50.000, - Kč, a to za účelem dofinancování nezbytných provozních výdajů těchto organizací.       
8.01.2020                                        

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci na následujícím jednání Zastupitelstva města Hořovice.
08.01.2020                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kdy s účinností od 1.1.2020 dochází ke změně platových tarifů u městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Rada města Hořovice v této souvislosti stanovuje platy všem ředitelům zřízených příspěvkových organizací dle přílohy tohoto usnesení.
8.01.2020                                        

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice výboru ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti pro sluchově postižené občany v roce 2020. Poradenské dny se budou konat první a třetí úterý v měsíci vždy od 10:00 do 13:00 hod. Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání členské schůze dne 17.9.2020 od 13:00 do 17:00 hod.
8.01.2020                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které firma pana Martina Dobiáše za cenu 90.750 Kč vč. DPH provede v hlavním el. rozvaděči v budově č. p. 640/34 úpravy za účelem osazení nepřímého měření, čímž vznikne roční předpokládaná úspora ve výši minimálně 91.000,- Kč vč. DPH. Rada zároveň pověřuje starostu města podpisem plné moci zmocněnci, za účelem vyřízení potřebných dokumentů u společnosti ČEZ Distribuce a.s. Zajistit podpisy smluvních stran.
8.01.2020                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou, podle které rozšíří společnost PONTEX s.r.o., za cenu 301.290 Kč vč. DPH předmět smlouvy o dílo na rekonstrukci mostů v ulici Sv. Jan (mosty M3 a M4) o vyprojektování všech potřebných stupňů projektové dokumentace pro část komunikace propojující oba mosty. Předložit návrh dodatku ke smlouvě o dílo za předpokladu zajištění financování.     
8.01.2020                                        

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s úpravou, a to jak výškovou, tak z hlediska povrchu chodníku v ulici U Rybníčku při hranici s poz. p. č. 416 v k. ú. Velká Víska. Oznámit usnesení rady žadateli.
8.01.2020                                        

MDDr. Spal        
Rada města souhlasí s užitím znaku města pro projekt Na kole dětem 2020.           
8.01.2020                                        

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s otevřením poradny pro cizince, kterou bude s účinností od ledna 2020 jeden den v týdnu provozovat zdarma organizace Centrum pro integraci cizinců se sídlem v Praze.                
8.01.2020                                        

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Centra pro komunitní práci střední Čechy o pronájem jedné místnosti v budově úřadu, Palackého nám. 640 (konkrétně místnost pro psychologa odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství) na dobu projektu ""Pečovat a žít doma je normální 2 - podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“ a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města. Rada města Hořovice pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.
8.01.2020                                        

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Hořovice a Charitou Beroun na zajištění projektu „Teplá židle“ pro rok 2020 a podmínky pro realizaci tohoto projektu.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IV-12-6021962/VB/1, Hořovice – připojení parc. č. 416, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 427/2  v k.ú. Velká Víska, stavbu zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení kNN (3bm) v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.500 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IE-12-6007320/1 Hořovice, 9. května, Nerudova – obnova NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemcích města parcelní č.  44/1, 58/2, 103/1, 103/2, 130, 171/1, 219/1, 219/4, 219/17, 219/18, 219/19, 232, 249/1, 374/1, 401, 402/2, 417/1, 417/2, 417/3, 437, 462/1, 462/2  v k.ú. Hořovice, součásti distribuční soustavy v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 497.150 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dohody o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 1154/9 o výměře cca 25 m 2, v k. ú. Hořovice. Nájem se končí na žádost nájemce. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu Dohody o ukončení nájmu.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které město pronajímá jednu místnost v 1. podzemním podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích společnosti IKEP, s.r.o., za účelem provozování kanceláře na sjednávání pojištění. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.1.2020 do 31.12.2021, za nájemné ve výši 14.400 Kč ročně. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitých věcí, podle které město pronajme Sportovnímu clubu Škorpion Hořovice pozemek parcelní č. 2112/18 a část pozemku parcelní č. 2112/1 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2024. Nájemné činí 3.500 Kč ročně. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -  služebnosti se společností SPV U Hofmannů s. r. o., spočívající ve vedení teplovodu a přípojky užitkové vody a vedení kanalizační přípojky pro „Bytový dům U Hoffmanů, objekty H a I“ na budoucích služebných pozemcích parcelní č. 1671/2, 1673/1 a 1673/2  v k. ú. Hořovice za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje prostory v 2. NP v domě č.p. 640 v Hořovicích  pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.1.2020 do 30.4.2020. Nájemné činí 40.572 Kč za sjednané období. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které město pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.NP pro kanceláře a 2 místnosti v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do doby získání jiných prostor nebo do doby zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31.12.2021. Roční nájemné činí 12.000 Kč. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice schvaluje vnitřní předpis č. 6/2019, Spisový a skartační řád MěÚ Hořovice s účinností od 1.1.2020.
8.01.2020                                        

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice povoluje Bc. Ondřeji Bakulemu, nar. 29. 6. 1997, bytem Cihlářská 1205, Hořovice výjimku ze zákazu uvedeného v § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, za účelem sběru jmelí v lesích ve vlastnictví města v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019, za předpokladu, že nebudou porušena práva ostatních vlastníků lesů. Zdržel se: 1 Šrámková
8.01.2020                                        

Phdr. Boubínová
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2019 evidenční číslo dodatku poskytovatele: S-0414/SOC/2019/1, viz příloha se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21  Praha 5.  
8.01.2020                                        

Zapsala: Lenka Kuniaková             11.12.2019                                      

Ověřovatelé:   Ondřej Vaculík             Karel Pelikán                                                         

                            Dr. Ing. Jiří Peřina starosta