Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 21

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

27. 11. 2019

                                                                         

Přítomni:          

                Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                  

               Jana Šrámková, místostarostka                                                         

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                             

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                    

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                    

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                    

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                    

               Edita Červenková, zapisovatelka                                                       

                                                                         

Omluveni:          Karel Pelikán, radní                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:           

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                                

               2. Přizváni:                                                   

               3. Kontrola úkolů                                                      

               4. Podání členů rady                                                

               5. Organizační záležitosti                                                      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)     Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni:  Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková                                                     

                                                                                                                                                                                

                                                                         

ad 2)-4)              O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                

                                                                         

  


                                                                       

                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 21

Rady města Hořovice ze dne 27. 11. 2019

 

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                              

Dr. Ing. Peřina 
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
11.12.2019
                                           

Bc. Hasman      
Rada města souhlasí s vyplacením mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Hořovice ve výši jednoho měsíčního platu z rozpočtu příspěvkových organizací, s výjimkou ředitele Městského sportovního centra, kterému se vyplatí odměna ve výši poloviny měsíčního platu.
11.12.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 18. 12. 2017 o zajištění výkonu technického dozoru investora.
                                                          

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Příkazní smlouvy pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Architekt města Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, náhradníci – 1. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 2. náhradník Karel Pelikán, 3. náhradník Ing. Marcela Abrhámová.
11.12.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice schvaluje prodej použitého a nepotřebného služebního automobilu značky Hyundai Getz, r. v. 2008, a to za nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 23.000, - Kč.
11.12.2019
                                           

Bc. Trojan         
Rada města Hořovice schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě č 2230-26/2009-DO o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné autobusové dopravy se společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., a to ve věci stanovení financování dopravní obslužnosti po dobu platnosti této smlouvy, která se zároveň tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2020, a ukládá povinnost zajistit podpisy obou smluvních stran. 
11.12.2019
                                           

Ing. Křížková   
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem vestibulu budovy MěÚ Hořovice č.p. 640 dne 1.12.2019 od 8:00 do 17.00 hodin za účelem dalšího ročníku Vánočních tvořivých dílniček spojených s prodejem dekorací a dárků.           
11.12.2019
                                           

Ing. Křížková   
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice za účelem pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení v termínech 2. 12. 19 od 13:00 do 15:15 hodin, 3. 12.19 od 13:00 do 19:00 hodin a 11.12.19 od 15.00 do 19.00 hodin.  
11.12.2019
                                    

Ing. Křížková   
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4. A SOŠ a SOU Hořovice za účelem nácviku na maturitní ples a to ve dnech: 27. 11. 2019, 4. 12. 2019, 13. 12. 2019, 8. 1. 2020, 15. 1. 2020 a 22. 1. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin u každého termínu.
11.12.2019
                                           

Ing. Křížková   
Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice oktávě GVH Hořovice za účelem nácviku choreografie na maturitní ples ve dnech 12. 12. 2019, 17. 12. 2019, 2. 1. 2019, 9. 1. 2020, 16. 1. 2020, 23. 1. 2020, 30. 1. 2020, 6. 2. 2020 a 18. 2. 2020 vždy ve stejný čas od 14:30 do 16:30 hod.
11.12.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby na parkovišti v ulici Palachova proti bytovému domu č.p.733. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat zhotovení dopravního značení.
11.12.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada města se seznámila s připomínkami obyvatelky Západního sídliště k zabezpečení chodeckých tras ze sídliště směrem do centra města a bere je na vědomí. Rada konstatuje, že obdobné připomínky bere jako inspiraci pro řešení bezpečnosti chodců ve městě.     
11.12.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada města se seznámila se žádostí obyvatel, bydlících na Sklenářce, tedy s požadavkem na kompletní úpravu povrchů komunikací po provedené přeložce kabelových rozvodů společnosti ČEZ Distribuce a.s. do země, a navrhuje zařadit tuto akci do plánu rekonstrukcí městských komunikací. Oznámit usnesení rady města žadatelům.             
11.12.2019
                                           

Ing. Šnajdr        
Rada města souhlasí s podpisem předávacího protokolu, podle kterého bezúplatně převezme město Hořovice od Ing. Petra Mareše do svého majetku systém veřejného osvětlení v tzv. lokalitě Hvozdecká (ulice U Vodojemu, Pod Homolí, Olympijská a Myslivecká) v celkové hodnotě 126.000 Kč s tím, že zajistí jeho budoucí provoz a údržbu.      
11.12.2019
                                           

Jana Šrámková
Rada města souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.            
11.12.2019
                                           

Mgr. Tyslová    
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost HC Cvočkaři Hořovice, z.s., se sídlem 9. května 206/3, 268 01 Hořovice, IČO: 22864741, o souhlas města s umístěním stavby dle ust. § 184a stavebního zákona, podle v žádosti přiložení projektové dokumentace, na pozemku města p. č. 122/19 v k.ú. Hořovice a dále s napojením odpadní kanalizace, doručenou dne 15. 11. 2019, avšak k této prozatím nezaujímá žádné stanovisko. Důvodem je probíhající odvolací stavební řízení týkající se odstranění stávající stavby na pozemku p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice a nedostatečné vstupní informace v části žádosti o napojení kanalizace.
11.12.2019
                                           

Mgr. Tyslová    
Rada města Hořovice pověřuje příspěvkovou organizaci Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, aby po dobu zkušebního provozu zajišťovala provoz sběrného dvora v Hořovicích, nacházejícího se na pozemcích p. č. 86/7, p. č. 86/8, p. č. 87 v k. ú. Velká Víska, obci Hořovice (areál bývalého školního statku).     
11.12.2019                                    

                                                                         

                                                                         

               Zapsala:  Edita Červenková                      27. 11. 2019                                  

                                                                         

               Ověřovatelé:    Mgr. Zdeňka Ulčová      Jana Šrámková  29. 11. 2019

                                  

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina          29. 11. 2019                                  

               starosta