Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 20

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne  13.11.2019

Přítomni:            

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka 
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

Omluveni:                                                                     

Program:            

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                          

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jaroslav Vyhnal, MDDr. Antonín Spal                                                      

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

                                                                         

                                                          Usnesení  č. 20

Rady města Hořovice ze dne 13. 11. 2019

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                               

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2021 až 2023, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.  
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok 2020, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování takovýchto dotací, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v korelaci s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.       
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2020 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu, a to ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání žádosti o tento úvěr a uzavření příslušné smlouvy o kontokorentním úvěru.           
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice na rok 2019 a ukládá v souladu s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni 31. 12. 2019.
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Janov ve výši 5.000, - Kč na služby poskytované občanům Města Hořovice, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.
27.11.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Kybernetická bezpečnost Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 5.096.698,- Kč bez DPH, z toho realizace 4.534.699,- Kč a podpora provozu 561.999, - Kč. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
27.11.2019                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4.C Gymnázia Václava Hraběte Hořovice za účelem nacvičování vystoupení na maturitní ples v termínech: 6.1.2020 od 15:25 do 17:25 hod., 7.1.2020 od 14:35 do 16:35, 13.1.2020 od 15:25 do 17:25 hod., 14.1.2020 od 14.35 do 16.35 hod., 20.1.2020 od 15.25 do 17.25 hod., 21.1.2020 od 14.35 do 16.35 hod.       
27.11.2019                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti SONS-ČR oblastní pobočka Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2020, které se budou konat vždy první úterý v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.      
27.11.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem změnových listů č. 37 až 65, podle kterého DEREZA spol. s r.o. vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Vestavba do půdy 2. základní školy Hořovice“ v celkové výši 815.816,05 Kč vč. 21 % DPH. Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru, předložit návrh dodatku č. 4.
27.11.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje pan Martin Pyšna, za cenu 105.875 Kč vč. 21 % DPH projekt pro společné povolení, týkající se zachytávání dešťových vod ze střechy sportovní haly a její následné využití pro zavlažování. Objednat provedení prací.
27.11.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada projednala žádost obyvatel o zajištění zajíždění spojů MHD na zastávku „Cihelna“. Rada musí bohužel konstatovat, že situace se stále nezměnila a že ke splnění požadavku žadatelky by bylo nutné zřídit druhou linku MHD, což je stále nad finančními možnostmi města.
27.11.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí se zřízením školního rozhlasu s nuceným poslechem v budově 2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617, za účelem splnění požadavku uvedeného v § 23 odst. (7) vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Rada bere na vědomí, že školní rozhlas s nuceným poslechem je nutné zřídit nejpozději do konce letních prázdnin v roce 2020. Objednat zpracování projektové dokumentace.
27.11.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech u čtyř žadatelů dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvy budou prodlouženy do 29. 02. 2020.
Informovat nájemce a MSBNF.
27.11.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2/2019, kterou se mění stávající obecně závazná vyhláška města Hořovice o místních poplatcích. Nový návrh reflektuje legislativní změnu v zákoně o místních poplatcích, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2020. Rada města Hořovice s doporučujícím stanoviskem předkládá předložený návrh vyhlášky Zastupitelstvu města Hořovice k projednání, respektive k vydání této vyhlášky na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
27.11.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice bere na vědomí vyjádření občanů k záměru prodat nemovitou věc, jmenovitě pozemek p.č. 730/6 v obci a k.ú. Hořovice.          
27.11.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice bere na vědomí otevřený dopis občanů města Hořovice - Nesouhlas občanů se záměrem Města s.z. 193/2019 schváleno radou města 16.10.2019, vyvěšeno 23.10.2019 ve věci odprodeje komunikace p.č. 730/6 soukromému sektoru.
27.11.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1/2019, kterou se mění stávající obecně závazná vyhláška města Hořovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nový návrh reflektuje legislativní změnu v zákoně o místních poplatcích, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2020. Rada města Hořovice s doporučujícím stanoviskem předkládá předložený návrh vyhlášky Zastupitelstvu města Hořovice k projednání, respektive k vydání této vyhlášky na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
27.11.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, kterou Národní institut pro další vzdělávání MŠMT vypůjčuje městu Hořovice nemovité věci v areálu mateřské školy ve Větrné ulici k zabezpečení činnosti příspěvkových organizací Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1.1.2020 do 31.12.2020.

Rada města pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
27.11.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo – zhotovení LHO Hořovice ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku díla „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Hořovice, s platností od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2028“ uzavřené mezi městem Hořovice a společností ING-FOREST s.r.o., IČ: 24170852 dne 20. 12. 2017.  Dodatek navyšuje v souladu se směrnicí Ministerstva zemědělství č. j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. 05. 2016 cenu díla o 129 Kč bez DPH.

Rada města pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
27.11.2019                                      

                                                                         

               Zapsala:  Lenka Kuniaková            13.11.2019                                      

                                                                                        

               Ověřili:  Ing. Jaroslav Vyhnal            MDDr. Antonín Spal                                                

                                                          

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                        

               starosta