Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 2

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

23. 01. 2019

                                                                         

Přítomni:       

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               MUDr. Vladimír Moucha, radní                                                    

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                

                                                                         

                                                                         

Program:       

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, PhDr. Jiří Vlček                                                  

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

  


                                                                       

                                                             

              

Usnesení č. 2

 

Rady města Hořovice ze dne 23. 01. 2019
                                                          

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                                  

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
06.02.2019
                                           

Bc. Hasman    
Rada města z důvodu propojení programu Croseus s Portálem příspěvkových organizací schvaluje ukončení spolupráce se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.
V této věci rada pověřuje koordinátorku řízení PO paní Bc. Lenku Redrovou jednáním tak, aby byla spolupráce ukončena dohodou v nejkratším možném termínu. Připravit potřebné dokumenty k dalšímu projednání RM. 
06.02.2019     
                             

Bc. Nesnídalová         
Rada města Hořovice bere na vědomí  přerušení provozu MMŠ Hořovice v době hlavních prázdnin ve dnech 22. 7. - 9. 8. 2019.      
06.02.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, kdy s účinností od 1. 1. 2019 dochází ke změně platových tarifů u městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Rada města Hořovice v této souvislosti stanovuje platy všem ředitelům zřízených příspěvkových organizací dle přílohy tohoto usnesení.
Zdržel se: 1 Mgr. Jiří Vavřička
06.02.2019
                                           

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Obnova herních prvků na dětských hřištích v Hořovicích“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 30% z celkových uznatelných nákladů projektu.      
06.02.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města schvaluje žádost o individuální dotaci pro FK Hořovicko ve výši 49. 900,- Kč. Částka bude použita na úhradu cestovného pro družstva mládeže.              
06.02.2019
                                  

Dr. Ing. Peřina             
Rada souhlasí s termínem konání veřejného zasedání zastupitelstva města na úterý 29. 01. 2019 od 17.00 hodin.
06.02.2019

                                           

Ing. Křížková
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2018
06.02.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem  sálu radnice 4.C Gymnázia Václava Hraběte Hořovice ve dnech 23.1., 13.2.,18.2 a 20.2.2019 vždy od 15:00 do 18:00 hod. za účelem nacvičování choreografie na maturitní ples.         
06.02.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila s předkládací zprávou, týkající se údržby veřejné zeleně a rozvojové péče o ni v ulici K Nemocnici. Rada souhlasí s celoroční údržbou zeleně a rozvojovou péčí o ni, vykonávanou v roce 2019 Petrem Bauerem – Zahrady Bauer, za nabídkovou cenu 129 554,70 Kč vč. 21 % DPH.
06.02.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Jan Hradil, Ph.D., za celkovou cenu 196.000 Kč bez DPH, tj. 237.160 Kč vč. 21 % DPH veškerou potřebnou projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti a rozpočtu na akci „Stavebních úprav ve Vrbnovské ulici“, jejímž cílem bude vybudování regulérního parkování v ulici a přístupu k němu. Objednat provedení prací dle cenové nabídky.           
06.02.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s ceníkem zimní údržby komunikací a prostranství Hořovice a okolí pro zimní období 2018–2019, který předložila společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.02.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy o dodávce vody č. 21114093 mezi městem a VAK Beroun a.s., podle které budou služby spojené s dodávkou vody a odvodem odpadních vod do objektu denního centra pro lidi bez přístřeší účtovány přímo městu Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.
06.02.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada se obeznámila se žádostí ředitele MKC Hořovice týkající se instalace svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou před vjezdová vrata zahrady Společenského domu a souhlasí s její instalací. Na dodatkové tabulce bude text „Na povolení MKC Hořovice“. Vjezdové karty bude vydávat MKC.
Po odsouhlasení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat instalaci dopravního značení.
06.02.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č. p. 1222 v ulici U Remízku týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha pro požární techniku“ a souhlasí s jejím umístěním před přístupovou komunikaci, provedenou ze zatravňovací dlažby, situovanou mezi ulicemi Hradební a U Remízku. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č. p. 1222 v ulici U Remízku. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat instalaci dopravního značení.
06.02.2019     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č.p. 1230 v ulici Višňová, týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha pro požární techniku“ a souhlasí s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky směrem do ulice Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č.p. 1230 v ulici Višňová. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat instalaci dopravního značení.   
06.02.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s proplacením 149.000 Kč za již dokončenou stavbu opěrné zdi oddělující pozemek u č. p. 931 od zahrady u Klubu Labe, a to firmě pana Jana Drože, která stavbu skutečně provedla a dokončila místo původně avizované, a tím revokuje své usnesení ze dne 11. 1. 2017.
06.02.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které sdruží VaK Beroun a.s. a Město Hořovice finanční prostředky za účelem provedení kompletní opravy povrchu komunikace ul. Nádražní v úseku od opěrné zdi a schodiště v ulici 9. května po křižovatku ulic u domu č. p. 213 v Hořovicích. Z celkových nákladů na opravu povrchu ve výši 639.121,10 Kč bez DPH činní podíl města 300.000 Kč bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
 06.02.2019
                                           

Jana Šrámková           
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
06.02.2019

                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s vypovězením smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi městem Hořovice a společností EXPRESNET.CZ dne 8. 10. 2010.  Zajistit podání výpovědi.             
06.02.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů, podle které Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace poskytne městu přístup k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace. Smlouva se uzavírá na 12 měsíců za cenu 10.000,- Kč. Pověřuje tajemníka MěÚ podpisem smlouvy.
06.02.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice bere na vědomí přerušení provozu Školní družiny I. ZŠ Hořovice, a to během pololetních prázdnin dne 1. 2. 2019 a jarních prázdnin, tj. ve dnech od 4.2. do 8.2.2019.         
06.02.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje Statut Řídící skupiny komunitního plánování, která byla ustanovena usnesením Rady města Hořovice dne 9. 1. 2019, a bere na vědomí, že na prvním jednání Řídící skupiny dne 14. 1. 2019 byla předsedkyní zvolena Mgr. Olga Kebrlová a místopředsedkyní Mgr. Renata Wachtlová. Informace a znění Statutu zveřejnit na stránkách města.          
06.02.2019     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s návrhem kupní smlouvy, kterou Město Hořovice prodává Farní Charitě Starý Knín tepelnou energii na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti v celkovém ročním nákladu 70.000,- včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.  06.02.2019     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s podáním žádosti z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“ s minimální finanční spoluúčastní 10% z celkových uznatelných nákladů projektu.
06.02.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s prodloužením Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018 a zároveň schvaluje  Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb pro rok 2019   
06.02.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Domov na Výsluní Hořovice podala žádost z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského humanitárního fondu v rámci podpory „Podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům určená na základní činnosti této služby“ na odbornou impregnaci lina na pokojích klientů Domova pro Seniory v celkové výši 150.000,- Kč.
06.02.2019

                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice projednala předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem Beroun při uspořádání pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin, který by měl být realizován z dotace Ministerstva vnitra na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019. V případě, že dotace na tuto aktivitu nebude přidělena, město Hořovice se bude podílet na realizaci tábora poměrnou částkou. Potřebné finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu města Hořovice na r. 2019. 
06.02.2019

                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada bere na vědomí nákup profesionálního kráječe knedlíků pro potřeby Domova pro seniory Na Výsluní v celkové výši 46 926,- Kč.
06.02.2019

                                           

Mgr. Šumera  
Rada souhlasí s podáním žádosti 1. ZŠ Hořovice o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence v oblasti "Podpory primární prevence" Program 2019.      
06.02.2019
                                           

Mgr. Vavřička              
Rada souhlasí s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence v oblasti "Podpory primární prevence" Program 2019.      
06.02.2019     

                             

Ondřej Vaculík            
Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a s vyvěšením vlajky dne 10. 03. 2019 na budově radnice.  
06.02.2019                                  

                                                                         

                                                                         

Zapsala: Lenka Kuniaková   23. 01. 2019                                

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Dr. Ing. Jiří Peřina    25. 01. 2019                                

starosta                                                     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Ověřovatelé:     Jana Šrámková            PhDr. Jiří Vlček          25. 01. 2019