Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 18

                                                                         

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

                                                  

16. 10. 2019

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal                                                          

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

 


                                                                     

              

Usnesení č. 18

                                                                         

Rady města Hořovice ze dne 16. 10. 2019

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

   

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.

30.10.2019
                                           

Bc. Hasman    
Rada města Hořovice poskytuje pro rok 2019 příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní Hořovice druhý souhlas s přijetím peněžitých darů účelově neurčených, a to společně pro více právních úkonů do souhrnné výše 150.000, - Kč.      
30.10.2019
                                           

Bc. Nesnídalová         
Rada města schvaluje přerušení provozu MMŠ v době vánočních prázdnin, konkrétně 23., 27., 30. a 31. 12. 2019.   
30.10.2019
                                           

Bc. Trojan       

Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Veřejná infrastruktura Hořovice – Nad Statkem“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4, IČO: 256 51 099, jehož tímto vybírá jako dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.905.000, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.

30.10.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Inženýrské a stavební práce, s.r.o., U Kaštanu 1217/4, 169 00 Praha 6, IČO: 250 78 941, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.771.650, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.

30.10.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice projednala žádost občanů ve věci vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu na Západním sídlišti s tím, že systém retenčních nádrží by měl být řešen koncepčně v rámci území celého města, kdy tyto skutečnosti budou vzaty v potaz v rámci plánu investic na další období.         
30.10.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice konstatuje, že místní poplatky ze vstupného mohou být prominuty pouze z moci úřední Městským úřadem Hořovice, a to při mimořádných, zejména živelných událostech. Doručené žádosti jsou brány pouze jako podnět pro případné rozhodnutí a jejich doručení není zahájením správního řízení, tzv. že na tyto žádosti není odpovídáno. Zároveň Rada města Hořovice konstatuje, že v rámci maturitních plesů nebudou poskytovány sponzorské dary a problematika pronájmu prostor ve Společenském domě je v kompetenci Městského kulturního centra Hořovice.

30.10.2019
                                           

Bc. Trojan       

Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu „Vybudování multimediální učebny a zajištění konektivity“, který je spolufinancován v rámci 3. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská vybavenost“, s předfinancováním projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5 %, a dále souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min. pod dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání projektu.         
30.10.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice 4. C Gymnázia Václava Hraběte Hořovice za účelem nacvičování vystoupení na maturitní ples v termínech: 22. 10. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 04. 11. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 12. 11. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 18. 11. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 26. 11. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 02. 12. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 10. 12. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 16. 12. 19 od 15:25 do 17:25 hod.

30.10.2019                                        

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Brdské lesní škole ve spolupráci se střediskem Skaut-Junák Hořovice za účelem slavnostního vyhodnocení kurzu v sále radnice dne 16. 11. 2019 od 13:30 do 14:30 hodin.
30.10.2019
                                           

Ing. Šnajdr     
Rada nesouhlasí s žádostí obyvatel o obnovu povrchu komunikace v Lesní ulici v roce 2020. Důvodem jsou již jiné stanovené investiční priority rady pro rok 2020. Oznámit usnesení rady města žadatelům. 

30.10.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkami, podle kterých provede, za celkovou cenu 185.480,51 Kč bez DPH, tj. 224.431,42 Kč vč. DPH, společnost AVE Kladno, s.r.o. opravu části komunikace v Nádražní ulici (směr k fotbalovému stadionu) a opravu části místní komunikace v ulici Na Hořičkách (křižovatka se Sportovní ulicí a schodištěm od „Srubu“). Objednat provedení prací.        
30.10.2019                                  

Ing. Šnajdr      

Rada souhlasí s textem „Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu vánoční výzdoby z roku 2013“, podle kterého pronajímá společnost MK-mont illuminations s.r.o., za cenu 3.752 Kč vč. 21 % DPH, 85 ks koulí určených k ozdobení vánočního stromu. Zajistit podpisy smluvních stran.

30.10.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s doplněním dopravního značení v Pražské ulici o dvě dopravní značky „Zákaz zastavení“, upřesněné pomocí dodatkové tabulky „Mimo zásobování 11:00 – 13:00, 17:00 – 7:00“, tak aby bylo zabráněno zastavování vozidel v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Zámeckou a Jiráskovou. V případě souhlasu DI Policie ČR zajistit montáž nových DZ.  
30.10.2019     
                             

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne 02. 10. 2019 a schvaluje nové znění usnesení: Rada bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku parcelní č. 374/1 v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města.

30.10.2019

                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice bere na vědomí žádost obchodní společnosti DOZEP s.r.o. o odkoupení pozemku parcelní č. 730/6 v k. ú. Hořovice o výměře 419 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města.

30.10.2019     
                             

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice bere na vědomí Návrh veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy Ministerstva obrany jako příslušného správního orgánu, v předloženém znění, jejímž obsahem je zřízení bezpečnostních pásem se stanovením dodatečných povinností vlastníků, pachtýřů a uživatelů nemovitostí v některých částech zrušeného vojenského újezdu Brdy na území Chráněné krajinné oblasti Brdy, a to na přesně vymezených katastrálních území dle map, které jsou nedílnou součástí shora uvedeného Návrhu.

30.10.2019
                                           

M. Veverka     
Rada jmenuje členem komise školské, kulturní a sportovní  pana Jana Křížka.
30.10.2019                                  

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková   16.10.2019                                  

                                                                         

                                                                         

               Ověřovatelé: Karel Pelikán      MDDr. Antonín Spal                                                                                                              

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta