Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 17

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

02. 10. 2019

                                                                         

Přítomni:        

                Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 17

 

Rady města Hořovice ze dne 02. 10. 2019
 

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                      

              

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
16. 10. 2019
                                           

Bc. Hasman    
Informace o výnosu z parkovacích automatů.      
16.10.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení s názvem „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 6.325.397, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
16.10.2019

                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro Spartak Žebrák z.s. ve výši 5.000, - Kč na činnost oddílu krasobruslení, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.
16.10.2019
                                           

Bc. Trojan       

Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy o finančním leasingu se společností ČSOB Leasing a.s. na pořízení osobního automobilu pro účely odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství v hodnotě 192.058, - Kč bez DPH, resp. 232.390, - Kč včetně DPH, kdy leasingové splátky budou uznatelným nákladem pro dotaci na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí.
16.10.2019     
                             

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí s umístěním informační plochy klubu FK Hořovicko z.s., na zábradlí mostu u Společenského domu. Předmětem reklamní plochy bude nábor nových hráčů nejmladších věkových kategorií.
16.10.2019

                                           

Ing. Křížková
Rada nesouhlasí s bezplatným nebo finančně zvýhodněným pronájmem sálu radnice Sboru dobrovolných hasičů Tlustice pro pravidelné schůzky mladých hasičů 1x týdně vždy ve středu v časech od 15:30 do 17:30 hod. v období od 16. 10. 2019 do 4. 12. 2019 a od 22. 1. 2020 do 1. 4. 2020.
16.10.2019
                                           

Ing. Šnajdr      

Rada souhlasí s „Ceníkem“, podle kterého bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Hořovice provádět zimní údržbu komunikací a prostranství v Hořovicích v zimě 2019-2020. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      

Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č.p. 1232/7 v ulici Višňová, týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č.p.1232“ a souhlasí s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky směrem do ulice Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č. p. 1232/7 v ulici Višňová. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat instalaci dopravního značení.          

16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      

Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č.p. 1229/1 v ulici Višňová, týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č. p.1229“ a souhlasí s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky směrem do ulice Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č. p. 1229/1 v ulici Višňová. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat instalaci dopravního značení.          

16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      

Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č. p. 1231/5 v ulici Višňová, týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č. p.1231“ a souhlasí s jejím umístěním před pojezdový chodník, vedoucí od bytové jednotky směrem do ulice Višňová. Instalace svislé dopravní značky vyplynula z kontroly Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č. p. 1231/5 v ulici Višňová. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat instalaci dopravního značení.          

16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      

Rada se seznámila se žádostí Společenství vlastníků jednotek č. p. 1223 a 1224 v ulici U Remízku, týkající se umístění svislé dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou E12 s textem „Nástupní plocha požární techniky pro č.p.1223 a 1224“ a s instalací sklopných parkovacích sloupků z důvodu vymezení průjezdného profilu pro požární techniku. Rada souhlasí s umístěním dopravní značky před chodník vedoucí z ulice Vrbnovská k bytovým jednotkám 1223 a 1224. Instalace svislé dopravní značky a sklopných parkovacích sloupků vyplynula z kontroly Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, provedené v bytovém domě č.p. 1223 a 1224 v ulici U Remízku. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun a silničním správním úřadem objednat instalaci dopravního značení.           

16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které osadí společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o., za cenu 36.533,28 Kč vč. 21 % DPH, ve Větrné ulici dva kompletní stožáry veřejného osvětlení se svítidlem LED, a to v úseku u křižovatek s ulicí K Výrovně a s ulicí Na Lukách. Objednat provedení prací.
16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELTODO-OSVĚTLENÍ s.r.o., za celkovou cenu 85.370,34 Kč vč. 21 % DPH, opravy a přeložky kabelových vedení v Sadové ulici v Hořovicích.
16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s nabídkou pronájmu výzdoby vánočního stromu, podle které doplní společnost MK-mont illuminations, s.r.o., za cenu 3.752,20 Kč vč. 21 % DPH, stávající vánoční výzdobu stromu na Palackého náměstí o 85 ks stříbrných lesklých koulí.
16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada nesouhlasí s návrhem dokumentace pro územní řízení, týkající se stavební akce nazvané „Výstavba nových hal ve stávajícím průmyslovém areálu Hořovice – Sklenářka“. Rada doporučuje doplnit dokumentaci pro územní řízení o studii vlivu plánované stavby na oslunění, resp. zastínění sousedních staveb a pozemků, tj. hlavně rodinných domů a pozemků okolo nich na východní straně plánované stavby.  
16.10.2019

                                           

Ing. Šnajdr      

Rada souhlasí s textem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede, společnost AQUATEST a.s., za cenu 344.497,60 Kč bez DPH, tj. 416.842,10 Kč vč. 21 % DPH, odvoz nově zatříděných odpadů z areálu sběrného dvora. Zajistit podpisy smluvních stran.
16.10.2019

                                           

Jana Šrámková           

Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    

16.10.2019

                                           

Mgr. Šumera  

Rada schvaluje přijetí finančního daru pro 1. ZŠ Hořovice  v celkové částce 10.000, - Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s..     

16.10.2019

                                           

Mgr. Tyslová 

Rada města Hořovice souhlasí se zněním Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 03. 01. 2018 mezi společností VEKREMAN,s.r.o. a Městem Hořovice v předloženém znění. Rada Města pověřuje k podpisu smlouvy starostu města.
16.10.2019

                                           

Mgr. Tyslová 

Rada bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku parcelní č. 374/1 v k. ú. Hořovice o výměře 134 m2 a souhlasí se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce města. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí a právní zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města.
16.10.2019

                                           

Phdr. Boubínová        

Rada souhlasí s přijetím věcného daru od pana Zbyňka Vejsady v podobě výstavby pergoly na zahradě Domova Na Výsluní, Hořovice v předpokládané hodnotě 70. 000,- Kč. 16.10.2019                                         

                                                                         

Zapsala:  Lenka Kuniaková  02. 10. 2019                                

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Ověřovatelé:  Jana Šrámková            Mgr. Zdeňka Ulčová   04. 10. 2019

                             

                                                                         

                                                                                                          

Dr. Ing. Jiří Peřina       04. 10. 2019                                

               starosta