Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                                         

Zápis č. 15

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

04.09.2019

                                                                         

Přítomni:           
              Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

               Karel Pelikán, radní                                                     

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:         

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                                     

                             

                                                                         

Program:           

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil místostarosta města Ondřej Vaculík                                              

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel Pelikán                                                   

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

Usnesení  č. 15

Rady města Hořovice ze dne 4. 9. 2019

                                                                                                                                    

               Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
18.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak rozpis plnění a čerpání schválených rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž je město zřizovatelem.    
18.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Hořovice – mostní objekty M3 a M4“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.000.000, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
18.09.2019                                      

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Hořovice – mostní objekty L2 a M6“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jehož tímto vybírá jako dodavatele projektové dokumentace a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele a Oznámení o výběru dodavatele. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 670.000, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
18.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci FK Hořovicko, z.s. o podání žádosti o státní podporu v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podpora materiálně technické základny sportu a to ve věci projektu „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště  v Hořovicích“ (hřiště s umělým povrchem). Rada města doporučuje zastupitelstvu města tuto žádost projednat.
18.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Veřejná infrastruktura Hořovice – Nad Statkem“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Ing. Marcela Abrhámová, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Ing. Milan Šnajdr.
18.09.2019                                      

Ing. Grunt          
Rada souhlasí se zajištěním vyklizení domu č. p. 154 v obci Praskolesy a to prostřednictvím Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice. Povinnost vyklizení je stanovena legislativou z důvodu statického narušení budovy a nařízeného vyklizení stavby ze strany stavebního úřadu. 18.09.2019                              

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s instalací 2 ks svislých dopravních značek B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovými tabulkami E12 s textem „Dopravní obsluze vjezd povolen“ do ulice Na Lukách. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat instalaci těchto dopravních značek.
18.09.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada schvaluje budoucí spolupráci se sociálním podnikem Klubák z.ú., který navazuje na sociální službu Klubíčko a pověřuje pana starostu podpisem Dohody o budoucí spolupráci.
18.09.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením malometrážního bytu žadateli č. 1, dle přílohy k zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena poté, co Městská správa bytového a nebytového fondu připraví byt k nastěhování. Informovat žadatele a MSBNF.
18.09.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stavby vodovodní a plynovodní přípojky na služebných pozemcích parcelní č. 58/2, p. č. 417/1 a p. č. 417/2 v k. ú. Hořovice pro pozemek parcelní č. 414 v k. ú. Hořovice za cenu 2.995 Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
18.09.2019        

Zapsala: Lenka Kuniaková             04.09.2019                                      

                Ondřej Vaculík                 06.09.2019                                      

                 místostarosta 

Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel Pelikán  06.09.2019