Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 14

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

21. 08. 2019

                                                                         

Přítomni:            

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                      

               Jana Šrámková, místostarostka                                              

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                 

               MDDr. Antonín Spal, radní                                                       

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                                       

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                   

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                                       

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

                                                                         

Omluveni:           Karel Pelikán, radní                                                     

                              Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                                      

                                                                         

Program:            

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

               2. Přizváni:                                                     

               3. Kontrola úkolů                                                        

               4. Podání členů rady                                                   

               5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Ondřej Vaculík                                                 

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

                                                                         

                                                                         

Usnesení č. 14

Rady města Hořovice ze dne 21. 8. 2019

                             

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                               

Dr. Ing. Peřina   
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
04.09.2019                                      

Bc. Hasman       
informace o výnosu z parkovacích automatů       
04.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 2, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
04.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice – zpracování projektové dokumentace“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Martin Liprt, Karel Pelikán, Bc. Michal Hasman, MPA, náhradníci – 1. náhradník Kristýna Kliková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Ing. Marcela Abrhámová.
04.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro HC Cvočkaři Hořovice z.s. ve výši 30.000, - Kč na činnost mládeže inline hokeje a ledního hokeje, a to za podmínek stanovených ve vzorové veřejnoprávní smlouvě pro poskytování dotací v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019.   
04.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
04.09.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“. Administrátorem této veřejné zakázky je určena společnost CGB – Consult s.r.o. Komise pro otevírání obálek, pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek je jmenována v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Roman Jetel. 
04.09.2019                                      

Ing. Grunt          
Rada nesouhlasí s plánovaným záměrem bytového domu „U Hoffmanů“ v Hořovicích, konkrétně s navrženou výškou budovy, a jakožto vlastník sousedního pozemku souhlasí s uplatněním námitky v rámci územního případně společného řízení.
04.09.2019                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice dne 20.9.19 od 16.00 do 18.00 hod. a 21.9.19 od 8.00 do 12.00 hod. pro konání Blešího trhu.
04.09.2019                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti  radnice dne 24.9.2019 od 8:30 do 15:00 hod. Agentuře pro podnikání a inovace k účelu pořádání bezplatného Konzultačního dne pro podnikatele z Hořovic a okolí.    
04.09.2019                                      

Ing. Křížková     
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2019.
04.09.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem odpovědi na předžalobní výzvu, kterou město Hořovice obdrželo na základě sporu s majitelem nemovitosti č. p. 491 v Hořovicích o náhradu škody.
04.09.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s udělením výjimky z Vnitřního předpisu 3/2016, a tedy s textem kupní smlouvy, podle které bude společností V-AUTO Žebrák s.r.o. dodán, za cenu 374.627 Kč vč. DPH, nový policejní automobil pro Městskou policii Města Hořovice.
04.09.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které zpracuje projekční kancelář MCT-RR spol. s r.o., za cenu 353.320 Kč vč. 21 % DPH, realizační projektovou dokumentaci rekonstrukce hygienického zázemí a prostor baru vč. jeho zázemí ve Společenském domě v Hořovicích. Rada zároveň souhlasí s proplacením již hotové části projektové dokumentace ve výši 121.000 Kč vč. 21 % DPH v letošním roce, pokud budou tyto finanční prostředky k dispozici. Projekční kancelář MCT-RR spol. s r.o. projektovala veškeré předchozí práce na Společenském domě vč. předchozího stupně projektové dokumentace vnitřních dispozičních úprav objektu.            
04.09.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s návrhem zjednosměrnit část Lidické ulice v úseku mezi křižovatkou s Dolní a Polní ulicí a křižovatkou s Valdeckou a Horní ulicí.
04.09.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost EA Partneři, za cenu 192.000 Kč, nové EA a PENB vybraných objektů v majetku města Hořovice. Rada bere zároveň na vědomí, že vzhledem k neexistenci původní stavební dokumentace k některým z těchto objektů bude nutné nechat zpracovat buď geodetické zaměření objektů, nebo alespoň zjednodušenou PD v podobě zkreslení obálky budov.              
04.09.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a namontuje společnost SAN Bohemia s.r.o., za cenu cca 165.000 Kč bez DPH, šest kusů nových dvoukřídlých shrnovacích stěn, oddělujících sál Společenského domu od obou přísálí. Po dohodě s vedoucí finanční účtárny objednat provedení prací.
04.09.2019                                      

Jana Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
04.09.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice pověřuje sociální komisi, aby ve spolupráci s právníky města, Městskou správou bytového a nebytového fondu a odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství vypracovala pravidla a postup pro přidělování bytů v majetku města.
04.09.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice nesouhlasí s udělením výjimky pro prodloužení nájemní smlouvy v sociálních bytech u jednoho žadatele dle přílohy zápisu. Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, po uplynutí doby nájmu zahájí úkony vedoucí k vystěhování.         
04.09.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s prodloužením nájemních smluv v sociálních bytech u osmi žadatelů dle přílohy zápisu. U pěti žadatelů nájemní smlouvu prodloužit na dobu určitou, a to do 29. 02. 2020. U dalších třech žadatelů pouze do 30. 11. 2019 - vzhledem k dluhům na nájemném a službách. Pokud budou nájemníci běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokážou snahu vzniklé dluhy řešit, Městská správa bytového a nebytového fondu smlouvu automaticky prodlouží do 29. 2. 2020. V případě, že nájemci neprokážou snahu své dluhy řešit, nebudou pravidelně hradit běžné platby, pak Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy dále neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny s nezaopatřenými, nezletilými dětmi, souhlasí rada města s přidělením místnosti v holobytech. Informovat nájemce a MSBNF.
04.09.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada schvaluje znění organizačního řádu Městské mateřské školy.             
04.09.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o koupi nebo pronájem vyhrazených parkovacích míst na části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice. Informovat žadatele.
04.09.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost akciové společnosti TEDOM  o prodeji části pozemku parcelní č. 2222/2 v k.ú. Hořovice o výměře cca 25 m2. Zveřejnit na úřední desce města, objednat oddělovací geometrický plán a znalecký posudek. Informovat žadatele.
04.09.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, č. smlouvy 8800077580-2/VB, uzavírané se společností GasNet, s.r.o., v plné moci GridServices, s.r.o.,   jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu  na dobu neurčitou zřídit a provozovat na pozemcích města parcelní č. 888/8, 906/2, 2282/114. 2282/251, 2307/1, 2307/2, 2307/4, 2313, 2315/1, 2331/19, 2331/32 a 2331/57 v  k. ú. Hořovice plynárenské zařízení pod označením stavby „Hořovice STL plynovody a přípojky ul. Na Lukách, číslo stavby: 8800077580“ dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
04.09.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,  uzavírané s obchodní firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu  na dobu neurčitou umístit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemku  města parcelní    č. 72/2 v k.ú. Velká Víska pod označením stavby „16010-047797, VDSL5815-A-S-HRCE2750-HRCE1HR-MET“ za úplatu 500,- Kč /bm + DPH dle platných předpisů. Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
04.09.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o výstavbě domů uzavřené dne 16. 08. 2004 mezi Městskou akciovou společností Hořovice a Městem Hořovice v předloženém znění. 
04.09.2019                                      

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková             21. 08. 2019                                    

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina            23. 08. 2019                                    

               starosta                                                          

                                                                         

Ověřovatelé:  MDDr. Antonín Spal       Ondřej Vaculík         23.08.2019