Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

Zápis č. 13

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne  24.07.2019

                                                                         

Přítomni:            
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

Omluveni:                                                                     

Program:            
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                     

2. Přizváni:                                                     

3. Kontrola úkolů                                                        

4. Podání členů rady                                                   

5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Karel Pelikán                                              

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.   

                                                

                              Usnesení  č. 13  Rady města  Hořovice ze dne 24. 7. 2019

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

Dr.Ing. Peřina     Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce. 21.08.2019                                         

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městským sportovním centrem Hořovice a společností TUBEKO SPORT, spol. s r.o., ve věci odložené splatnosti fakturace. 21.08.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku projektu s názvem „Hořovice – mostní objekty M3 a M4“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Roman Jetel. 21.08.2019                     

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku projektu s názvem „Hořovice – mostní objekty L2 a M6“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej Vaculík, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník Roman Jetel. 21.08.2019                     

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a následně schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Hořovice a Středočeským krajem ve výši 3.655.681,00 Kč, a to v rámci projektu "Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích“. 21.08.2019

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 2. základní škola Hořovice použít Fond reprodukce majetku za účelem financování probíhající rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí, a to ve výši 1.000.000, - Kč. 21.08.2019                                  

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice ukládá ředitelce MMŠ objednat zpracování studie proveditelnosti realizace nové třídy na základě cenové nabídky od společnosti Spektra spol. s r.o. ve výši 40.000 Kč bez DPH. Úhrada proběhne z Fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace. 21.08.2019 

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice revokuje své usnesení ze dne 12.06.2019 a schvaluje nové znění usnesení: Rada města Hořovice stanovuje pro následující období let 2020 až 2023 společnost Power Exchange Central Europe a.s., (PXE), jež je organizátorem energetické burzy, jako smluvního partnera pro město Hořovice a jeho příspěvkové organizace, a to ve věci nákupů energií. Rada tím souhlasí jednak s dodatkem č. 1 účastnické smlouvy s touto společností, a dále se smlouvami o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s příspěvkovými organizacemi, kdy ke všem souvisejícím úkonům je pověřen starosta města. 26.06.2019                                    

Dr. Ing. Peřina   
Rada města odmítá tvrzení uvedená v zápisu z kontrolního výboru ze dne 16. 7. 2019 a jeho přílohách. 21.08.2019                                      

Ing. Pelán           
Rada města souhlasí s odprodejem nepotřebné vysokozdvižné plošiny za cenu 30 000 Kč, která je v majetku MSBNF. 21.08.2019                                    

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které společnost GEMI GROUP s.r.o., za celkovou cenu 155.879,46 Kč vč. DPH změní rozměr vnitřních parapetů u 54 ks vyměňovaných oken a k okenním křídlům dodá a nainstaluje celkem 84 ks horizontálních bílých žaluzií různých rozměrů, ovládaných řetízkem. Objednat provedení prací. 21.08.2019                              

Ing. Šnajdr         
Rada nesouhlasí s přípravou výstavby komunikace na pozemcích p. č. 751/1 a 2 v k. ú. Velká Víska, tj. se stavební úpravou cesty Dražovkou směrem k Cihlářskému rybníku. Oznámit usnesení rady žadatelům. 21.08.2019                               

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem odpovědi na „Petici pro zřízení nových (dostatečné množství) parkovacích míst“ v lokalitě ulice U Školky. Doručit odpověď petentům. 21.08.2019                              

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ke stavební akci „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích, podle kterého provedla společnost Chládek & Tintěra, a.s., za cenu 317.955,85 Kč vč. 21 % DPH vícepráce č. 2. Zajistit podpisy smluvních stran. 21.08.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ke stavební akci „Rekonstrukce komunikací v Hořovicích“, podle kterého provedla společnost STRABAG a.s., za cenu 480.537 Kč vč. 21 % DPH, sanaci pláně při rekonstrukci komunikačního systému ve Vilové ulici v Hořovicích, pomocí geotextilií. Zajistit podpisy smluvních stran. 21.08.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s objednáním čtyř kusů platebních terminálů, a tedy s akceptací plateb poplatků na MěÚ Hořovice pomocí platebních karet. Zajistit podpisy objednávkového formuláře – smlouvy. 21.08.2019                                           

Ing. Šnajdr         
Rada vzala na vědomí informaci o investičních akcích, které by dle názoru technického a dopravního odboru mělo město realizovat v příštím roce. 21.08.2019                                           

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí s převodem finančních prostředků v rámci organizace 1.ZŠ Hořovice z provozních prostředků na investiční fond v celkové výši Kč 71.753,- za účelem nákupu interaktivního panelu pro žáky prvního stupně ZŠ.  21.08.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  IV-12-6019543/2,  uzavírané s  ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu  na dobu neurčitou umístit,  provozovat, opravovat a udržovat Zařízení Distribuční soustavy na pozemcích  města parcelní  č. 66/1, 66/7 a 66/24 v k.ú. Velká Víska pod označením stavby „Hořovice, 1. máje, TS, kNN pro 920/4“ v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 11.375,- Kč a DPH dle platných předpisů.

Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy. 21.08.2019                          

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, číslo stavby IV-12-6022126/1 Hořovice, Nožířská, kNN pro p.č. 409/2 uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu na dobu neurčitou umístit a provozovat na pozemku města parcelní č. 401 v k.ú. Hořovice  součásti distribuční soustavy – kabelové vedení NN 0,4 kV pod označením stavby „Hořovice, Nožířská, kNN pro p.č. 409/2“, v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 14.000,- Kč a DPH dle platných předpisů.

Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.21.08.2019                           

Mgr. Tyslová      Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy uzavírané mezi Městem Hořovice a obchodní firmou AJL, s.r.o. se sídlem Markova 1965/6, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 26933179, jejímž obsahem je závazek příkazníka provést a zajistit přípravu, realizaci a ukončení zadávacího řízení pro projekt „Kybernetická bezpečnost Hořovice“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném a účinném znění.

Rada Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované smlouvy. 21.08.2019                                           

                                           

Zapsala : Lenka Kuniaková            24.07.2019                                      

                                                                         

 Dr. Ing. Jiří Peřina                           26.07.2019                                      

               starosta                                                          

                                                                         

Ověřovatelé:     Jana Šrámková           
                            Karel Pelikán          26.07.2019