Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

Zápis č. 12

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 26.06.2019

                             

Přítomni:            

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka 

                             

Omluveni:          

Karel Pelikán, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní           

                             

Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů     
2. Přizváni:         
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti             

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.         

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej Vaculík    

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.       

                             

Usnesení č. 12

Rady města Hořovice ze dne 26. 6. 2019

                             

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:   

Dr.Ing. Peřina
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce. 24.07.2019

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2019 v rámci Programu prevence kriminality. Dotace jsou poskytovány jako výhra v soutěži „Závislost“, a to konkrétně pro 1. Základní školu Hořovice ve výši 11.000, - Kč, 2. Základní školu Hořovice ve výši 5.500, - Kč, Základní školu Svatopluka Čecha ve výši 4.000, - Kč a Gymnázium Václava Hraběte Hořovice ve výši 8.500, - Kč. Rada města Hořovice zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a k jejich podpisu pověřuje starostu města. 24.07.2019

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice ukládá v souladu s § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod do rozpočtu města Hořovice příspěvkové organizaci 1. Základní škola Hořovice ve výši 200.000, - Kč a 2. Základní škola Hořovice ve výši 150.000, - Kč. Tyto finanční prostředky budou následně v rozpočtovém opatření navrženy jako navýšení příspěvku na činnost Městského sportovního centra Hořovice za účelem rekonstrukce malého sportovního hřiště v areálu u základních škol. Rada města dále doporučuje navýšit rozpočet této příspěvkové organizace o částku 130.000, - Kč za účelem opravy chladírenského zařízení v areálu zimního stadionu. 24.07.2019

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejné akce „Dětský Benefiční Den“, která se uskuteční dne 21. 9. 2019 od 7:00 do 19:00 hodin u kostela na Palackého náměstí v Hořovicích, kdy tento prostor je pro účely této veřejné akce poskytován bezplatně. 24.07.2019

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – IV. vyhlášení“ a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle které provede společnost Aquatest a.s. vícepráce v ceně 212.358 Kč vč. 21 % DPH na zpevnění příjezdové komunikace, a hlavně na odvodnění stavebního pozemku. Zajistit podpisy smluvních stran. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí, podle které bude společnost E.ON Energie a.s. dodávat elektřinu do nově zřízeného odběrného místa v Panské zahradě.  Zajistit podpisy smluvních stran. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem prohlášení k existenci a vlastnictví komunikace na pozemcích p. č. 730/1, 6 a 9 v k. ú. Hořovice v ulici Na Tržišti v Hořovicích. Prohlášení se stane jednou z příloh žádosti města vůči Katastrálnímu úřadu Středočeského kraje o změnu druhu pozemku z trvalého travního porostu na ostatní plochy. Rada pověřuje pana starostu podpisem prohlášení. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a sdružení finančních prostředků, podle kterého zajistí společnost VaK Beroun a.s. úpravu povrchu komunikace v Nádražní ulici v termínu do 30. 9. 2019, čímž se původní smluvní termín posunuje o čtyři měsíce. Zajistit podpisy smluvních stran. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem Řádu veřejného pohřebiště města Hořovice, který byl uveden do souladu s novelizací zákona č. 256/2001 sb., o pohřebnictví a ke kterému byl vydán předběžný souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajistit uveřejnění tohoto řádu. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada prozatím nesouhlasí s instalací dopravního zrcadla v křižovatce ulic U Rybníčka – Stará z důvodu bezpečnosti silničního provozu. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovými nabídkami, podle kterých společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., provozovna Beroun, za celkovou cenu 377.218 Kč vč. 21 % DPH, provede šest menších stavebních úprav na místních komunikacích ve městě, konkrétně v ulicích Buková, Tyršova, Svatopluka Čecha a Slavíkova. Objednat provedení jednotlivých prací. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada projednala dokumentaci pro vydání společného povolení (spojené územní a stavební řízení) pro stavební akci nazvanou II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat. Nově navržená komunikace začíná křižovatkou se silnicí II/117 (Žebrácká) a končí křižovatkou se silnicí II/114 (Lochovická). Na celém úseku obchvatu se nacházejí čtyři okružní křižovatky (na silnici Hořovice – Žebrák, Hořovice – Kotopeky, Hořovice – Tíhava a Hořovice – Lochovice), dvě přemostění vodních toků, vč. budoucí cyklostezky (Mlýnský náhon a Červený potok) a lávka přes navrženou komunikaci na tzv. „Knížecí cestě“. Rada konstatuje, že předložené řešení splňuje všechny požadavky, které byly v minulosti k obchvatu vysloveny a souhlasí tedy s navrženým řešením bez připomínek. Oznámit usnesení rady žadatelům. 24.07.2019

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede, společnost STRABAG a.s., za cenu 480.537 Kč vč. 21 % DPH zpevnění podloží rekonstruované komunikace ve Vilové ulici pomocí geotextilií a propustek v délce 37 m na křižovatce s ulicí Podlužskou. Na příští jednání rady předložit příslušný dodatek ke smlouvě o dílo, za předpokladu zajištěného financování. 24.07.2019

Jana Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha. 24.07.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí s tiskem Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové obce – Sociální služby na Hořovicku. 24.07.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí se zapojením města Hořovice – odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství do projektu s názvem Společná profesionalizace sociální práce na obcích. Zapojení bude formou partnerství bez finanční účasti v projektu podaného v rámci Evropského sociální fond z Operačního programu zaměstnanost výzvu č. 03_19_098. 24.07.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Hořovice a schvaluje poskytnutí individuálních účelových dotací pro tyto organizace: Magdaléna, o.p.s. ve výši 43.000,- Kč, Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, ve výši 5.000,- Kč a Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice ve výši 5.000,- Kč. Rada města Hořovice zároveň schvaluje znění příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.

Rada města Hořovice neschvaluje poskytnutí individuální účelové dotace pro organizaci Centrum Na Verandě Beroun, z.ú., a pro organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. 24.07.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením bytu pro dvojice pro žadatele dle přílohy zápisu. Informovat žadatele a Domov Na Výsluní Hořovice. 24.07.2019

Mgr. Kebrlová   
Rada souhlasí se zřízením jedné speciální třídy při Městské mateřské škole pro děti s těžkým zdravotním postižením pro školní rok 2019 – 2020. 24.07.2019

Mgr. Tyslová     
Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo v předloženém znění za účelem poskytnutí služby spočívající v zajištění skenování vybraných dokumentů odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice a jejich umístění do digitálního výstupu na datové úložiště v místě sídla MěÚ Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020 s možností uzavření dodatku na prodloužení doby plnění. Předpokládaná částka za provedené dílo nepřesáhne částku 500.000 Kč bez DPH. Rada Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované smlouvy. 24.07.2019

Mgr. Tyslová     
Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s  PPL Formation s.r.o., IČO: 06447848, se sídlem:  Plzeňská 27/8, Beroun - Město, 266 01 Beroun v předloženém znění, jejímž předmětem je poskytnutí služby spočívající v zajištění dohlížecí činnosti nad kamerovým systémem Města Hořovice v nočních hodinách. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020 s možností uzavření dodatku na prodloužení doby plnění. Rada Města Hořovice zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované smlouvy. 24.07.2019

Mgr. Tyslová     
Rada Města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města p. č. 2070/2 v k. ú, Hořovice, ve prospěch pozemku p. č. 2069 v k.ú. Hořovice ve výlučném vlastnictví COOP Hořovice, družstvo, Palackého náměstí 200, 268 40 Hořovice spočívající ve služebnosti Inženýrských sítí - právu zřízení, provozování, opravy a údržby kanalizační přípojky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úplatu 500 Kč za 1 m2, tedy za 4.050 Kč. 24.07.2019

                             

Zapsala : Lenka Kuniaková            26.06.2019

                                                          

                             

               Dr. Ing. Jiří Peřina            28.06.2019

               starosta              

                             

               Ověřovatelé:  Mgr. Zdeňka Ulčová      Ondřej Vaculík         28.06.2019