Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

 

Zápis č. 11

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne 12.06.2019

              Přítomni:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Jana Šrámková, místostarostka
Ondřej Vaculík, místostarosta
MDDr. Antonín Spal, radní
Ing. Jaroslav Vyhnal, radní
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Karel Pelikán, radní
Miroslav Veverka, zastupitel
Bc. Michal Hasman MPA, tajemník
Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                             

               Omluveni:                                                                     

               Program:            

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů  
2. Přizváni:         
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5. Organizační záležitosti                                                         

                                                                         

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                     

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Karel Pelikán, Ing. Jaroslav Vyhnal                                                    

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                   

Usnesení  č. 11

Rady města Hořovice ze dne 12. 6. 2019

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                               

                             

Dr.Ing. Peřina    
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.   
26.06.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice nesouhlasí s uzavřením další již třetí smlouvy o prodeji reklamní plochy se společností Kompakt spol. s r.o., a to v rámci umístění reklamy města Hořovice na tzv. sociálním voze určeném tentokrát pro společnost VČELKA senior care o.p.s.       
26.06.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000,- Kč, a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje ze strany této příspěvkové organizace, a to na akci „Hořovické kulturní léto 2019.
26.06.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje poskytnutí individuálního příspěvku do sbírky na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvka Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce. Výše příspěvku činí 5.000, - Kč a k podpisu příslušné dokumentace pro toto plnění je pověřen starosta města. 
26.06.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice stanovuje pro následující období let 2020 až 2023 společnost Power Exchange Central Europe a.s., (PXE), jež je organizátorem energetické burzy, jako smluvního partnera pro město Hořovice, jeho příspěvkové organizace a společnost Hořovická teplárenská, s.r.o., a to ve věci nákupů energií. Rada tím souhlasí jednak s dodatkem č. 1 účastnické smlouvy s touto společností, a dále se smlouvami o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s příspěvkovými organizacemi a společností Hořovická teplárenská, s.r.o., kdy ke všem souvisejícím úkonům je pověřen starosta města.           
26.06.2019                                      

Bc. Trojan
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Ekologická náhrada stávajícího vozu městské správy, Hořovice, okres Beroun“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MIKEŠ – CZ, s. r. o., Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.204.000, - Kč bez DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice Ing. Jaroslava Pelána k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
26.06.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kdy v této souvislosti na základě realizovaného výběrového řízení na akci „Výměna podlahové krytiny ve Společenském domě v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Jiřího Sudíka, Praskolesy 280, 267 54 Praskolesy, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnota realizované veřejné zakázky činí 1.280.786, - Kč bez DPH. Rada pověřuje pana starostu města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně podpisem příslušné smlouvy o dílo.
26.06.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice schvaluje prodej použitého a poškozeného osobního automobilu Škoda Fabia, r. v. 2002, RZ BEJ 07-83, a to za nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 5.000, - Kč.
26.06.2019                                      

Bc. Trojan          
Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem „Oprava interiéru vstupní haly 1. Základní školy v Hořovicích – IV. vyhlášení“. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Mgr. Radek Šumera, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová 2. náhradník Ondřej Vaculík, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.             
26.06.2019                                      

Dr. Ing. Peřina   
Rada rozhodla, že prázdninový režim schůzí bude 24. 7. 2019 a 21. 8. 2019. Od 4. 9. 2019 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu, tedy vždy ve středu sudého týdne. 
26.06.2019                                      

Dr. Ing. Peřina   
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 11. 9. 2019 od 17. hodin v sále radnice.
26.06.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle kterých společnost ENERGON Dobříš s.r.o. vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Hořovice – Západní sídliště – obnova veřejného osvětlení“ v celkové výši 73.022,29 Kč vč. 21 % DPH. Objednat provedení prací.         
26.06.2019                                      

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s návrhem změnových listů, podle kterých společnost Chládek & Tintěra Litoměřice, a.s.  vyčíslila vícepráce na stavbě nazvané „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích“ v celkové výši 616.512,29 Kč vč. 21 % DPH. Za předpokladu zajištěného financování rada ukládá technickému a dopravnímu odboru, předložit návrh dodatku č. 3 na její příští zasedání. 26.06.2019                                      

Jana Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
26.06.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada schvaluje smlouvu s Potravinovou bankou Central z.s., Modletice o poskytování potravinové pomoci klientům odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a souhlasí s uhrazením ročního poplatku za tuto službu ve výši Kč 3.000,-.            
26.06.2019                                      

Mgr. Kebrlová   
Rada schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové výši Kč 5.084,-, které vznikly v předchozích letech za neuhrazené školné a stravné.   
26.06.2019                                      

Mgr. Tyslová     
Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, číslo smlouvy 7700100826-1/VB, uzavírané se společností GasNet, s.r.o., v plné moci GridServices, s.r.o., jejímž obsahem je zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti, spočívající v právu  na dobu neurčitou zřídit a provozovat na pozemku města parcelní č. 681 v k. ú. Hořovice plynárenské zařízení pod označením stavby „REKO MS Hořovice – Jiráskova, č. stavby 7700100826“, v rozsahu dle předloženého geometrického plánu, za úplatu 79.000,- Kč + DPH dle platných předpisů.

Rada města Hořovice pověřuje starostu k podpisu jmenované smlouvy.
26.06.2019                                      

                                                          

            Zapsala : Lenka Kuniaková            12.06.2019                                      

                                                          

             Dr. Ing. Jiří Peřina                          14.06.2019                                      

               starosta                                                          

                                                                         

             Ověřovatelé:  Karel Pelikán, Ing. Jaroslav Vyhnal       

14.06.2019