Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

 

                                                                         

Zápis č. 10

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

29. 05. 2019

                             

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               Ing. Jaroslav Vyhnal, radní                                               

               Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                               

               Karel Pelikán, radní                                              

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:                                                                  

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová                                                      

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

                                                                         


                                                

                                                                         

Usnesení č. 10

 

Rady města Hořovice ze dne 29. 5. 2019
 

                                                                         

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

                                                      

              

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
12.06.2019
                                           

Bc. Hasman    
Informace o výběru za parkovné
                                                          

Bc. Hasman    
Rada bere na vědomí informaci z konané valné hromady Hořovické teplárenské s.r.o. 12.06.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice vzít na vědomí „Akční plán rozvoje města Hořovice pro období 2019 až 2020“.
12.06.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem Hořovice a Městským sportovním centrem Hořovice, ve věci úpravy nájemních a podnájemních vztahů v areálu plaveckého bazénu a koupaliště, a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.         
12.06.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace ve výši 5.504.532,00 Kč a následnou realizací projektu s názvem „Kybernetická bezpečnost města“, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Předpokládaná hodnota realizace projektu činí 7.252.740,00 Kč a administraci projektu provede společnost AJL, s.r.o.
12.06.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice – rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TEZA, spol. s r. o., Jungmannova 156, 268 01 Hořovice, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 1.119.698, - Kč bez DPH, tj. 1.354.835, - Kč vč. DPH. Rada následně pověřuje ředitele příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice Mgr. Jiřího Vavřičku k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.

12.06.2019                                  
 

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Hodnota plnění veřejné zakázky činí 606.000, - Kč bez DPH, tj. 733.260, - Kč vč. DPH. Rada pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele a následně i podpisem příslušné smlouvy o dílo.    
12.06.2019

                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby na parkovišti v ulici Anýžova za bytovým domem č.p. 95. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
12.06.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého dojde k navýšení ceny za stavební práce, prováděné společností DEREZA spol. s r.o. na stavbě nazvané „Vestavba do půdy hlavní budovy 2. základní školy Hořovice“ o 744.228,19 Kč vč. 21 % DPH na celkových 38.495.911,18 Kč vč. DPH.
12.06.2019     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s udělením licence na linku č. 210009 MHD Hořovice pro období od 15. 8. 2019 do 15. 8. 2024 společnosti ARRIVA Střední Čechy s.r.o., IČ: 256 20 886. Oznámit usnesení rady žadateli.
12.06.2019     
                             

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení stavby sběrného dvora společností AQUATEST a.s. z 31. 5. 2019 nejpozději do 30. 6. 2019 s podmínkou, že objednatel díla uhradí pouze vícepráce jím objednané. 12.06.2019
                                           

J. Sedlák           
Rada města souhlasí s umístěním reklamy v areálu Aquaparku Hořovice.      
12.06.2019
                                           

Jana Šrámková           
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.    
12.06.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             

Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019 z rozpočtu obce Lochovice na částku 1 000,- Kč pro Domov na Výsluní Hořovice.
12.06.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí se zřízením jedné přípravné třídy při I. ZŠ v Hořovicích pro školní rok 2019 – 2020. 

12.06.2019

                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města souhlasí, vzhledem k dluhům na nájemném a službách, s uzavřením nájemních smluv na sociální byty u třech žadatelů pouze do 31. 08. 2019. Pokud budou nájemníci běžné nájemné a služby hradit pravidelně a prokáží snahu vzniklé dluhy řešit (pravidelné splátky dle sjednaných dohod o uznání dluhu), Městská správa bytového a nebytového fondu u dvou nájemců nájemní smlouvy automaticky prodlouží, u třetího již od 01. 09. 2019 nevzniká dle „Zásad...“ nárok na užívání sociálního  bytu.
V případě, že nájemci neprokáží snahu své dluhy řešit, nebudou  pravidelně hradit běžné platby, pak Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy u dvou žadatelů dále neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny s nezaopatřenými, nezletilými dětmi, souhlasí rada města s přidělením místnosti v holobytech. Informovat nájemce a MSBNF.
Rada města bere na vědomí informaci, že u jednoho z nájemců končí nájemní smlouva 31. 05. 2019 a již nebude dále prodloužena z důvodu odstěhování. Městská správa bytového a nebytového fondu provede všechny úkony spojené s ukončením nájemního vztahu. Informovat nájemce a MSBNF.
12.06.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 13 o vel. 46,2 m2 žadatelce, dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 11. 2019. Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice zajistí všechny náležitosti ohledně předání bytu a uzavření nájemní smlouvy. Informovat žadatelku a MSBNF.
12.06.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města souhlasí se zapojením do celostátní akce „Týden pěstounství“, která proběhne ve dnech 10.6. – 14.6.2019, a ukládá odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství za pomoci MSBNF zajistit akce dle přiloženého programu.
12.06.2019     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada revokuje své usnesení ze dne 15. 5. 2019 následovně:                                                                                                                                                                          Rada města Hořovice souhlasí s doplněním pevného pořadníku pro přidělování bytů pro dvojice v DPS Hořovice.
12.06.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada revokuje své usnesení ze dne 15. 5. 2019 následovně:   Rada města Hořovice nesouhlasí s přednostním přidělením bytu pro žadatelku dle přílohy k zápisu, a to s ohledem na zdravotní stav a potřebu péče u osob v pořadníku před žadatelkou. Informovat žadatelku.
12.06.2019
                                           

Mgr. Tyslová 
Rada města Hořovice souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které se NH Hospital a.s. zavazuje poskytnout Městu Hořovice dar ve výši 374.626,76 Kč za účelem pořízení policejního automobilu pro Městkou policii Města Hořovice a zároveň pověřuje starostu města k podpisu jmenované smlouvy.
12.06.2019
                                           

Dr. Ing. Peřina             
Rada města projednala podnět zastupitele Ing. Petra Karbana ve věci vymáhání nevybraných poplatků AVE odpadové hospodářství s.r.o. z uložených odpadů. Podnět předá Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje.     
12.06.2019

                                           

               Zapsala:   Lenka Kuniaková 29.05.2019                                  

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina                                                  

               starosta                                         29.05.2019                                   

                                                                         

                                                                         

               Ověřovatelé:     Jana Šrámková       Mgr. Zdeňka Ulčová     29.05.2019