Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

                                                                         

Zápis č. 1

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

09. 01. 2019

                                                                         

Přítomni:        

               Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                             

               Jana Šrámková, místostarostka                                                  

               Ondřej Vaculík, místostarosta                                                     

               MDDr. Antonín Spal, radní                                               

               PhDr. Jiří Vlček, radní                                                         

               MUDr. Vladimír Moucha, radní                                                    

               Miroslav Veverka, zastupitel                                                        

               Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                             

               Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                                

                                                                         

Omluveni:        Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                    

                                                                         

                                                                         

Program:         

               1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

               2. Přizváni:                                                 

               3. Kontrola úkolů                                                   

               4. Podání členů rady                                             

               5. Organizační záležitosti                                                 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

ad 1)    Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                       

               Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MDDr. Antonín Spal, Ondřej Vaculík                                                       

ad 2)-4)            O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                         

  


      

                                                          

                                                                         

Usnesení č. 1

 

Rady města Hořovice ze dne 09. 01. 2019
                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                                     

Dr. Ing. Peřina             
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
23.01.2019

                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice schvaluje na rok 2019 rozpočty u všech příspěvkových organizací, které město Hořovice zřizuje. Těmito příspěvkovými organizacemi jsou 1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času Domeček Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice. Rozpočty uvedených příspěvkových organizací jsou schvalovány jako rozpočty vyrovnané.
23.01.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice uděluje Městskému kulturní centrum Hořovice souhlas s podáním žádostí o dotace ze Středočeských fondů na rok 2019, a to z Fondu kultury a obnovy památek, tematické zadání Podpora kultury, na „Hořovické kulturní léto“ ve výši 100.000,- Kč a z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof, tematické zadání Podpora hejtmana – oblast kultury, na nákup zvukové a světelné techniky pro Společenský dům Hořovice ve výši 200.000,- Kč. 
23.01.2019
                                           

Bc. Trojan       
Rada města Hořovice bere na vědomí informace o možných energetických úsporách v jednotlivých objektech ve vlastnictví města Hořovice, avšak v současné době je jejich realizace možná pouze za předpokladu, že veškeré související náklady v případě realizace úsporných opatření budou financovány dodavatelskou společností s tím, že budou spláceny pouze ze vzniklých úspor, kdy rozpočet města Hořovice nebude nijak zatížen.
23.01.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem  sálu radnice oktávě GVH Hořovice za účelem nácviku choreografie na maturitní ples ve dnech 10. 1. 2019 od 17:00 do 19:00 hod., 16. 1. 2019  od 18:00 do 20:00 hod., 18. 1. 2019 od 14:00 do 16:00 hod., 22. 1. 2019 od 17:00 do 19:00 hod.
23.01.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem divadelního sálu pro zkoušky dechového orchestru Hořovická muzika v roce 2019. Termíny zkoušek budou vždy v pondělí v těchto dnech: 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6.,  1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 19. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10.,  11. 11., 25. 11., 2. 12. 2019 v čase od 17:00 do 20:15 hodin.
23.01.2019
                                           

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem divadelního sálu pro zkoušky malého saxofonového souboru – SAXTET v roce 2019. Termíny zkoušek se budou konat vždy v úterý v těchto dnech: 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3, 2. 4., 16. 4., 30. 4.,14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.,  9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 24. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 5. 11., 19. 11., 26. 11.2019 v čase od 17:30 do 20:15 hodin.         
23.01.2019
                                           

Ing. Pelán        
Rada ukládá řediteli MSBNF v součinnosti s ředitelem MSC zajistit prohlídku domku správce fotbalového stadionu s ohledem na provedení nezbytných oprav.     
23.01.2019
                                           

Ing. Šnajdr      
Rada souhlasí s výjimkou z Vnitřního předpisu č. 2016/3 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veř. zadavatele, a tedy s nabídkou, podle které společnost Pozemní komunikace Bohemia a.s. provede, za cenu 773.337 vč. 21 % DPH opravu povrchu komunikace Nádražní v úseku od opěrné zdi a schodiště (u ulice 9. května) po křižovatku u č. p. 213 s tím, že podíl města na opravě bude 363.000 Kč vč. DPH. Zbývající částku zainvestuje společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s., která v ulici prováděla rekonstrukci kanalizačního řadu.         
23.01.2019     
                             

Ján Rogos        
Rada ukládá dopravní komisi připravit materiál pro jednání s Ministerstvem dopravy a Českými drahami ve věci obnovení rychlíkových spojů na trati Praha - Plzeň v rámci zachování taktové dopravy.              
23.01.2019
                                           

Ján Rogos        
Rada ukládá dopravní komisi připravit návrh na zlepšení dopravní situace ve městě, zejména v souvislosti se zklidněním provozu a omezením tranzitní dopravy kamionů.
23.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá paní Aleně Bogdanové část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 40 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou. Nájemné činí 800,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu Pavlovi Vyskočilovi část pozemku parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 40 m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou. Nájemné činí 800,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019     
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajímá panu Romanu Šmerhovskému část pozemku parc. č. 1112/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem využití k venkovnímu posezení. Smlouva se uzavírá od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou. Nájemné činí 400,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019     
                             

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-6001209 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 815 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 0,5 bm za cenu 1.000,- Kč + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
                                           

JUDr. Maříková          
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností se ZUŠ J. Slavíka Hořovice, spočívající ve vybudování vodovodní a kanalizační  přípojky  pro výstavbu sociálního zařízení ve škole na budoucím služebném pozemku parcelní č. 7/2 v k. ú. Hořovice za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019

                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí se zněním smlouvy o lesnickém pachtu, podle které město propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 136 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a požívání. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2028 za pachtovné ve výši 85% z čistého výnosu předmětu pachtu ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada se seznámila s obsahem Petice - Nesouhlas s rozšířením skládky odpadů Hrádek (tzv. IV etapa) za předpokladu využívání skládkových kapacit mimo ORP Hořovice. Vyrozumět petiční výbor v zákonem stanovené lhůtě se sdělením stanoviska a způsobem vyřízení.  
23.01.2019
                                           

PhDr. Boubínová       
Rada schvaluje novou organizační strukturu Domova Na Výsluní od 1. 2. 2019 včetně navýšení maximálního počtu pracovních míst, která je součástí Organizačního řádu schváleného Radou města usnesením č. 1 ze dne 13. 1. 2016 na 70.      
23.01.2019
                                           

PhDr. Boubínová       
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvy s dárci: ŠACH spol. s r.o., Praha -Modřany. Město Králův Dvůr, CIT Services EU s.r.o. Praha, Damis s.r.o. Chaloupky, Obec Praskolesy. Dary v celkové hodnotě představují finanční obnos 16. 350, - Kč a věcné dary představují hodnotu 51. 480,- Kč.              
23.01.2019     
                             

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na užívání a provozování Denního centra pro osoby bez přístřeší – Hořovice s Farní charitou Beroun.     
23.01.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada souhlasí s ustanovením řídící skupiny pro pokračování procesu Komunitího plánování sociálních služeb započatém v rámci tvorby Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2018 - 2022  ve složení: Jana Šrámková, Mgr. Renata Wachtlová, Ing. Miroslava Paťavová, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Alena Ratajová, DiS., Mgr. Jiří Vavřička a Mgr. Olga Kebrlová.     
23.01.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice schvaluje dokument „Program prevence kriminality města Hořovice na r. 2019“ a dokument „Strategie prevence kriminality města Hořovice na období 2019 – 2020“.
23.01.2019
                                           

Mgr. Kebrlová             
Rada města Hořovice bere na vědomí zprávu o závěrech, které vyplynuly ze soutěže Bezpečné město. Soutěž se konala v květnu 2018 a byla určena pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a nižšího gymnázia.
23.01.2019
                                           

Mgr. Landa     
Rada ukládá řediteli MKC zajistit vytvoření galerie osobností Hořovic.            
23.01.2019
                                           

PhDr. Boubínová       
Rada souhlasí, aby Domov Na Výsluní provedl účetní odpis nedobytné pohledávky za klienta Zdeňka Š. ve výši 51. 000,- Kč.        
23.01.2019
                                           

PhDr. Boubínová       
Rada bere na vědomí nákup el. konvektomatu Rational SCC We 6.1 v hodnotě 232. 223,- Kč včetně DPH.           
23.01.2019
                                           

JUDr. Maříková           
Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Olešná příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice ve výši 5.000,- Kč na poskytování sociálních služeb v r. 2019.   
23.01.2019                                  

                                                                         

               Zapsala: Lenka Kuniaková   09. 01. 2019                                

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

               Dr. Ing. Jiří Peřina       10. 01. 2019                                

               starosta                                                       

                                                          

               MDDr. Antonín Spal         Ondřej Vaculík         10. 01. 2019