Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

                                                          

            Zápis č. 9

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

            21. 03. 2018

                                                          

Přítomni:     
            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Karel Pelikán, radní                                    

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:                                                    

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Zdeňka Ulčová, Karel Pelikán                                             

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                                          

                                       


                   

                                                          

                                              

Usnesení č. 9

 

Rady města Hořovice ze dne 21. 03. 2018Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám: 

                                                         

Dr. Ing.  Peřina         
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
21.03.2018
                                  

Bc. Nesnídalová       
Rada bere na vědomí změnu úplaty za předškolní vzdělávání v MMŠ Hořovice od
1. 9. 2018, a to ze 400,- Kč na 500,- Kč na jedno dítě měsíčně.           
04.04.2018
                                  

Bc. Nesnídalová       
Rada bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí předškolnímu vzdělávání v MMŠ Hořovice pro školní rok 2018-2019.   
04.04.2018
                                  

Bc. Nesnídalová       
Rada schvaluje čerpání rezervního a investičního fondu MMŠ Hořovice dle předloženého plánu.            04.04.2018
                                  

Dr. Ing. Peřina          
Rada se seznámila s výsledky uskutečněné kontroly na základě zaslaného protokolu z odboru, dozoru a kontroly MV ČR a předkládá výsledek kontroly zastupitelstvu. 04.04.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost Tignum s.r.o., za celkovou cenu 100.521 Kč bez DPH, tj. 121.631 Kč vč. 21 % DPH, opravu krovu v objektu radnice č. p. 2. Objednat provedení prací.
04.04.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě vypsané soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvanou “2. základní škola - rekonstrukce učebny a laboratoře chemie“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DK ELEKTRO s.r.o., IČ: 24163040, Osek 124, 267 62 Komárov, který za práci požaduje 398.000 Kč bez DPH, tj. 481.580 Kč vč. 21% DPH. Nabídková cena s rozpočtovou rezervou (ve výši 10%) na nepředvídatelné vícepráce činí 437.800 Kč bez DPH, tj. 529.738 Kč vč. DPH. Do soutěže zaslala svoji nabídku pouze jedna z oslovených společností. Rada pověřuje pana starostu podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele.
04.04.2018
                                  

Ing. Šnajdr    

Rada souhlasí s textem upravené smlouvy o právu provést stavbu nazvanou „Revitalizace potoka Stareč“, podle které bude provedeno stavební řízení a vydáno stavební povolení, následně provedena stavba a po jejím dokončení prováděna drobná údržba a drobné opravy na toku uzavírané mezi společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. a městem Hořovice pro pozemek p. č. 1940 v k. ú. Hořovice. Úprava spočívá v doplnění dne 29. 11. 2017 již schváleného textu smlouvy o článek VI., obsahující požadavek zaplacení jednorázové ceny za právo provést stavbu, stanovené na 500 Kč bez DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
04.04.2018
                                  

Ing. Šnajdr    

Rada souhlasí s návrhem nového mostu, který by měl být zrealizován před vstupem do prostor 1. základní školy Hořovice, tak jak jej předložila projekční a konzultační kancelář pro mostní a inženýrské stavby TOP CON SERVIS s.r.o. (číslo zakázky 112-17) ve stupni dokumentace pro stavební řízení. Oznámit usnesení rady žadateli.
04.04.2018
                                  

Ing. Šnajdr    

Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na VZ „Čištění komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích“, jejíž součástí je i vývoz odpadu z odpadkových košů ve městě. Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Roman Jetel, Mgr. Helena Plecitá a Ing. Petr Karban; náhradníci – 1. náhradník Bc. Michal Hasman MPA, 2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník Zdeněk Vlasák, 4. náhradník Monika Božková a 5. náhradník Alena Janoušková.
04.04.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města na základě výběrového řízení „Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče StawoProfi s.r.o., Plzeňská 580, 335 01 Nepomuk, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Společnost StawoProfi s.r.o. požaduje za výstavbu sběrného dvora v Hořovicích 5.073.576 Kč bez DPH, tj. 6.139.027 Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana starostu podpisem oznámení o výběru dodavatele stavby. 
04.04.2018   

                       

pí Šrámková 
Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.         
04.04.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 630/11 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Velká Víska. Informovat žadatele.       
04.04.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parcelní č. 1112/48 a 1112/55 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení NN. Rozsah věcného břemene činí 33 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů, celkem 19.965,- Kč. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.
04.04.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 753/1 o výměře cca 49 m2 v k. ú. Velká Víska. Informovat žadatele.       
04.04.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí s vypovězením smlouvy o poskytování služeb – Click Park, uzavřené mezi městem Hořovice a společností City Parking Group s.r.o. dne 29.09.2017.  Zajistit podání výpovědi.
04.04.2018                           

                                                          

                                                          

            Dr. Ing. Jiří Peřina                                       

            starosta                                            

                                                          

                                                          

                                                          

            Ověřovatelé:                                                

            Mgr. Zdeňka Ulčová                Karel Pelikán