Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Obsah

                                                          

Zápis č. 7

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

07. 03. 2018

                                                          

Přítomni:       

            Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta                                   

            Jana Šrámková, místostarostka                                        

            Ondřej Vaculík, místostarosta                                           

            Mgr. Jiří Vavřička, radní                                         

            Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                                    

            PhDr. Jiří Vlček, radní                                            

            Bc. Michal Hasman MPA, tajemník                                   

            Lenka Kuniaková, zapisovatelka                                      

                                                          

Omluveni:      Karel Pelikán, radní                                    

                                                          

                                                          

Program:      

            1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                             

            2. Přizváni:                                       

            3. Kontrola úkolů                                        

            4. Podání členů rady                                              

            5. Organizační záležitosti                                       

                                                          

                                                          

                                                          

ad 1)   Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                            

            Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ondřej Vaculík, Zdeňka Ulčová                                        

ad 2)-4)          O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                          

                                


                          

Usnesení  č. 7

 

Rady města  Hořovice ze dne 07.03.2018
                                              

                                                          

Rada se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:   

 

Dr. Ing. Peřina          
Rada schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
21.03.2018
                                  

Bc. Hasman   
Rada schvaluje používání loga města Hořovice na stránkách Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. v sekci uživatelů Portálu příspěvkových organizací.     

21.03.2018
                                  

Bc. Hasman   
V návaznosti na schválenou Licenční smlouvu k Portálu PO rada souhlasí s uzavřením servisní smlouvy se Spolkem pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., za cenu 3.750 Kč měsíčně bez DPH.  

21.03.2018
                                  

Bc. Hasman   

Rada schvaluje Směrnici č. 3 o smlouvách uzavíraných příspěvkovými organizacemi města Hořovice, která upravuje evidenci veškerých smluv a objednávek příspěvkových organizací prostřednictvím Centrální evidence smluv a následného zveřejnění v Registru smluv.     
21.03.2018
                                  

Bc. Nesnídalová       
Rada bere na vědomí realizaci organizačních a technických opatření v MMŠ v souvislosti s přerušením dodávky elektrického proudu dne 21. 3. 2018.  
21.03.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předložené účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž je město Hořovice zřizovatelem, které byly sestaveny k rozvahovému dni 31. 12. 2017, a to včetně návrhů na rozdělení hospodářských výsledků roku 2017 do peněžních fondů.       
21.03.2018   
                       

Bc. Trojan     
Rada města Hořovice schvaluje novelizované Zásady města Hořovice pro použití sociálního fondu zaměstnavatele.       
21.03.2018
                                  

Bc. Trojan     
Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit jednorázovou odměnu neuvolněnému zastupiteli Martinu Komínkovi ve výši 5. 000 Kč za organizaci městského plesu a Zdeňce Ulčové za občanské záležitosti  ve výši 5. 000 Kč.      
21.03.2018                           

Bc. Trojan     
Rada stanovuje komisi pro rozdělení grantů sportovním, kulturním a zájmovým organizacím ve složení: Jiří Vlček, Jana Šrámková, Zdeňka Ulčová, Ján Rogos, Aleš Trojan. 21.03.2018   
                       

Bc. Trojan     
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit plnění pro členy zastupitelstva podle zákona o obcích v platném znění.   
21.03.2018   
                       

Dr. Ing. Peřina          
Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 28. 3. 2018 od 16. hodin v sále radnice.
21.03.2018   
                       

Ing. Grunt     
Rada souhlasí s výši ceny za samotěžbu dřeva při provádění revitalizace rybníka Valcverk a to 100 Kč za prostorový metr (prm) dřeva. Pro výši ceny byl zohledněn zejména problémový přístup ke stromům a jejich velikost. Stanovení výše prm a evidenci zájemců o odkup dřeva provede Ing. Nový – státní správa lesů. Úhrada dřeva bude provedena u odboru finančního.   
21.03.2018   
                       

Ing. Křížková
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem slavnostního vyhodnocení kurzu, který pořádá Brdská lesní škola ve spolupráci se střediskem Skaut - Junák Hořovice. V termínu 21. 4. 2018 od 14. 00 hod. do 15. 30 hod.       
21.03.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci klíčové aktivity č. 2, což je „Strategie nastavení jednotné prezenční a komunikační úrovně města Hořovice“. Změna uvedená v dodatku se týká organizace služby a netýká se požadavku na změnu finančních nároků za službu. Zajistit podpisy smluvních stran.
21.03.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada na základě kladného stanoviska Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Beroun souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára“ před vjezdová vrata objektu Městské mateřské školy v Jiráskově ulici. Objednat zhotovení tohoto dopravního značení.  
21.03.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s bezplatným předáním nepotřebných pěti kusů postelí  Městské správě bytového a nebytového fondu Hořovice.         
21.03.2018   
                       

Ing. Šnajdr    
Rada souhlasí s nabídkou, podle které dodá a namontuje společnost UNIWARE Services a.s., za cenu 119.322 Kč vč. 21% DPH informační systém do areálu Starého zámku Hořovice. Objednat provedení prací.           
21.03.2018
                                  

Ing. Šnajdr    
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek VZ vestavba do půdy hlavní budovy 2. ZŠ Hořovice. Dále ruší proběhlé zadávací řízení a zároveň vyhlašuje zadávací řízení nové. Starostu pověřuje podpisem rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízení.          
21.03.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části pozemkové parcely 31/17 v k. ú. Hořovice o výměře 69 m2 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Hořovice za účelem rozšíření chodníku a zřízení přechodu pro chodce. 21.03.2018
                                  

JUDr. Maříková        
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice.
21.03.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada revokuje usnesení č. 12 ze dne 31. 5. 2017 v bodě týkající se směny pozemků města za pozemky manželů Opatrných. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc. č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 831/94, 837/5 a 841/2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 701/6, 877/22, 877/24, 877/25, 78/15 a 78/16 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty směňovaných pozemků, stanovený znalcem z oboru oceňování nemovitostí, doplatí žadatelé. Informovat žadatele.           
21.03.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Smlouvu o zřízení práva stavby mezi Městem Hořovice a Statkem Hořovice s.r.o., která umožní na pozemcích parc. č. 86/1 a p. č. 87 v k. ú. Velká Víska vlastní stavbu „Sběrný dvůr odpadů vč. technického zázemí.“ Právo stavby se zřizuje na 50 let za sjednaný stavební plat.
Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit Smlouvu o zřízení práva stavby.
21.03.2018   
                       

JUDr. Maříková        
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci, kdy podle této smlouvy umožní vlastník pozemku p. č. 828 v k. ú. Kotopeky uložení 26.000 m3 rybničních sedimentů na tento pozemek, a to v souvislosti s revitalizací rybníka Valcverk. Za cenu 390.000 Kč bez DPH, tj. 471.900 Kč. Na pozemek je vydán souhlas příslušného úřadu k ukládání sedimentů a cena dle smlouvy je součástí rozpočtu na tuto investiční akci.       
21.03.2018                           

                                                          

                                                          

Mgr. Kebrlová          
Rada města Hořovice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.
21.03.2018                           

                                                                

            Dr. Ing. Jiří Peřina                                       

            starosta                                            

                                                          

            Ověřovatelé:                                    

            Mgr. Zdeňka Ulčová                                    

            Ondřej Vaculík                                            

                                                          

            Zapsala: Kuniaková Lenka                                    

            07.03.2018